Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?2. Czy ustalenie sposobu podziału majątku spółki jawnej rozwiązanej na mocy uchwały wspólników o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?3. Czy zwiększenie majątku Wnioskodawczyni poprzez nabycie całego majątku spółki jawnej w wyniku realizacji uchwały rozwiązującej tę spółkę, tj. w wysokości przekraczającej jej udział w zyskach wynikający z umowy spółki jawnej, będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

sygnatura: ITPB2/4511-512/16/MR

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2016-08-02

słowa kluczowe:darowizna, spółka jawna, środki pieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych rozwiązania spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych rozwiązania spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z drugim wspólnikiem zawarła w dniu 14 stycznia 2008 r. umowę spółki jawnej. Wspólnicy posiadają różne udziały w zysku, Wnioskodawczyni jest wspólnikiem mniejszościowym, uczestniczy ona w zysku spółki w udziale wynoszącym 30%. Wnioskodawczyni rozważa skutki, jakie wystąpią w przyszłości w przypadku rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji, które w świetle ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: K.s.h.), może nastąpić w konsekwencji podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników w sprawie zakończenia działalności spółki, tj. w drodze jej rozwiązania. W przypadku zakończenia jej działalności, podziałowi między wspólników ulegnie majątek spółki składający się m.in. ze środków pieniężnych, działek, samochodów, które to środki zostały uprzednio wniesione przez wspólników tytułem wkładu do spółki jawnej. Składniki te stanowią od początku przedsiębiorstwo spółki w rozumieniu art. 55(1) k.c. Podział majątku zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy spółki jawnej oraz zgodnie z przepisami k.s.h. Wnioskodawczyni przewiduje, że na Wnioskodawczynię (tj. na jej działalność gospodarczą), w wyniku zgodniej uchwały wspólników w sprawie rozwiązania spółki bez przeprowadzania likwidacji, na mocy zawartej między Wnioskodawczynią a spółką umowy przeniesiony zostałby cały majątek rozwiązywanej spółki jawnej stanowiący przedsiębiorstwo spółki w rozumieniu art. 55 (1) k.c. wraz ze wszystkimi zobowiązaniami. Przed tą czynnością Wnioskodawczyni zawrze ze wspólnikiem w formie aktu notarialnego umowę darowizny, na mocy której wspólnik przekaże Wnioskodawczyni tytułem darowizny wszystkie przyszłe wierzytelności z tytułu rozwiązania spółki i przejęcia przez Wnioskodawczynię całego przedsiębiorstwa spółki na swoją działalność gospodarczą. Pod pojęciem ,,przyszłych wierzytelności z tytułu rozwiązania spółki i przejęcia przez Wnioskodawczynię całego przedsiębiorstwa spółki" Wnioskodawczyni i drugi wspólnik rozumieją roszczenie, które przysługiwałoby drugiemu wspólnikowi z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię całego przedsiębiorstwa spółki jawnej w części przypadającej drugiemu wspólnikowi udziałowi w zysku spółki jawnej i nie zwróconych mu wkładów do tej spółki. Drugi wspólnik jest wstępnym Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni...
 2. Czy ustalenie sposobu podziału majątku spółki jawnej rozwiązanej na mocy uchwały wspólników o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni...
 3. Czy zwiększenie majątku Wnioskodawczyni poprzez nabycie całego majątku spółki jawnej w wyniku realizacji uchwały rozwiązującej tę spółkę, tj. w wysokości przekraczającej jej udział w zyskach wynikający z umowy spółki jawnej, będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 u.p.d.o.f. po stronie Wnioskodawczyni.

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h,, spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepis art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f., stanowi, że przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a więc zgodnie z art. 5a pkt 28 ustawy o PIT, spółkę inną niż m.in. spółkę kapitałową, czy spółkę komandytowo-akcyjną. Zatem, na gruncie ww. uregulowań spółka jawna, której wspólnikiem została Wnioskodawczyni od momentu wpisu do rejestru stanowić będzie spółkę niebędąca osobą prawną.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że przychody Wnioskodawczyni z tytułu udziału w spółce osobowej będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f., zostało ujęte przykładowe wyliczenie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast art. 14 ust. 3 u.p.d.o.f. zawiera zamknięty katalog przychodów niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej jest również przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Jednakże, w świetle art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f., do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Co prawda, zasadniczo przytoczone powyżej przepisy dotyczą opodatkowania przypadku zbycia składników majątku otrzymanych w drodze likwidacji spółki osobowej, a nie opodatkowania samego otrzymania tych składników. Niemniej jednak żaden inny przepis u.p.d.o.f. nie wskazuje na konieczność rozpoznania przychodu po stronie wspólników likwidowanej spółki osobowej z tytułu przeniesienia przez nią na rzecz wspólników aktywów wchodzących w skład majątku likwidacyjnego W związku z tym, w ocenie Wnioskodawczyni brak jest również podstaw do uznania, że wydanie i otrzymanie majątku spółki jawnej w ramach jej rozwiązania mogłoby kwalifikować się do innej kategorii przychodów niż pozarolniczą działalność gospodarcza (np. jako przychody z praw majątkowych w rozumieniu przepisu art. 18 u.p.d.o.f.). co podkreślił m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2011 r. (sygn. II FSK 73/11).

Przywołane powyżej przepisy u.p.d.o.f. nawiązują do likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Tym niemniej, w ocenie Wnioskodawczyni, uregulowania te powinny znaleźć zastosowanie również w przypadku rozwiązania tej spółki bez przeprowadzania likwidacji.

W tym kontekście Wnioskodawczyni wskazuje, że rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji stanowi szczególny rodzaj postępowania mającego na celu ustanie bytu prawnego tego podmiotu. Zgodnie bowiem z art. 58 k.s.h. rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki:
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników:
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 • prawomocne orzeczenie sądu.

Natomiast, zgodnie z art. 67 § 1 k.s.h., w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Tym samym, likwidacja spółki jawnej nie jest obligatoryjna, gdyż zakończenie jej działalności może się odbyć bez jej przeprowadzenia np. w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zarówno likwidacja, jak i rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji podejmowane są z tych samych przyczyn i dla osiągnięcia tego samego skutku w postaci zaprzestania działalności spółki oraz ustania jej bytu prawnego. Różnice występują jedynie w kwestiach formalnych przeprowadzenia procesu likwidacji, co jednak w ocenie Wnioskodawczyni, nie powinno mieć wpływu na ocenę instytucji rozwiązania spółki jawnej, jako procedury prowadzącej do zaprzestania działalności spółki osobowej i ustania jej bytu prawnego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni przepisy u.p.d.o.f., w szczególności art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, art, 14 ust. 3 pkt 12 lit. b oraz art. 14 ust. 3 pkt 10, powinny mieć również zastosowanie w sytuacji rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

Mając na uwadze powyższe, składniki majątku przedsiębiorstwa, otrzymanego w związku z rozwiązaniem spółki jawnej, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania przez Wnioskodawczynię. Ewentualnemu opodatkowaniu podlegałyby wyłącznie przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię ze odpłatnego zbycia niepieniężnych składników majątku, o ile zbycie to nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki osobowej, bądź w przypadku odpłatnego zbycia dokonanego w wykonaniu działalności gospodarczej.

Podkreślić również należy, że stanowisko Wnioskodawczyni jest również akceptowane przez organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2014 r., sygn. ILPB1/415-776/14-4/AG, w której organ stwierdził, że: ,,otrzymanie przez wspólnika przypadającą na niego zgodnie z umową spółki część niepieniężnych składników majątkowych, o których mowa we wniosku w związku z (...) rozwiązaniem spółki osobowej (...) i podziałem jej majątku między wspólników i w świetle wcześniej zanalizowanych regulacji prawnych nie rodzi skutków podatkowych na dzień ich przekazania";

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidulanej z dnia 18 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPB1/415-651/12-5/14-S/DS, w której organ stwierdził, że: ,,jeżeli Wnioskodawca w toku (...) rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółki osobowej (spółki jawnej, spółki komandytowej) otrzyma wskazane we wniosku składniki majątku (...) nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania, natomiast w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia/likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółki składników majątku, osiągnie przychód z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. IPTPB1/415-233/12-4/MD, w której organ potwierdzając prawidłowość stanowiska wnioskodawcy uznał, że ,,otrzymanie przez Niego środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie neutralne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i wartość uzyskanych środków pieniężnych nie będzie stanowić przychodu podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. IPTPB1/415-233/12-5/MD, potwierdzając prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, iż ,,otrzymanie składników majątkowych z rozwiązania N Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie stanowiło przychodu".

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustalenie sposobu podziału majątku spółki jawnej rozwiązanej na mocy uchwały wspólników o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji nie będzie rodziło skutków na gruncie u.p.d.o.f. po stronie Wnioskodawczyni.

Nic nie stoi na przeszkodzie by w wyniku zgodnej uchwały wspólników rozwiązującej spółkę, Wnioskodawczyni przysługiwał cały majątek rozwiązywanej Spółki osobowej.

Rozważając natomiast skutki podatkowe tej czynności, w pierwszej kolejności wskazać należy na uregulowania wynikające z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f, w myśl którego przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W kontekście powyższego, w ocenie Wnioskodawczyni, samo ustalenie sposobu podziału majątku rozwiązywanej spółki jawnej (który nie odnosi się wprost do wartości wkładów, czy praw do udziału w zysku) nie będzie prowadzić do powstania jakiegokolwiek przysporzenia, które mogłoby być kwalifikowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Czynność ta nie prowadzi bowiem do powstania po stronie Wnioskodawczyni jakiejkolwiek należnej wierzytelności (przedmiotowa wierzytelność może zaistnieć dopiero w momencie rozwiązania spółki jawnej, tj. podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji).

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, samo ujęcie w zgodnej uchwale wspólników zapisów odnoszących się do podziału w tym zakresie w trakcie jej funkcjonowania czy też z chwilą ustalenia sposobu podziału majątku pozostałego po rozwiązaniu Spółki osobowej przez wspólników, nie prowadzi do uzyskania przez Wnioskodawczynię jakiegokolwiek trwałego czy definitywnego przysporzenia majątkowego, które mogłoby zostać zakwalifikowane jako przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie u. p.d.o.f.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawczynię podzielają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. W tym zakresie można wskazać m.in. na:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 października 2014 r., sygn. ILPB1/415-776/14-3/AG, zgodnie z którą, ,,Nie sposób też uznać, że ustalenie udziału Wnioskodawcy w majątku likwidacyjnym na poziomie proporcjonalnie większym niż udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach spółki osobowej, odpowiadającym wysokości wniesionych przez niego wkładów, spowoduje po stronie Zainteresowanego powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych";
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 11 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-982/131/TW), w której organ ocenił, że: ,,Nie sposób <...> uznać, że ustalenie udziału Wnioskodawcy w majątku likwidacyjnym na poziomie proporcjonalnie większym niż udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach spółki osobowej, odpowiadającym wysokości wniesionych przezeń wkładów, spowoduje po stronie Zainteresowanego powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych". Organ podkreślił, że ,,brak jest bowiem w takiej sytuacji powstania realnego przysporzenia majątkowego, którego wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu. Powyższa sytuacja nie mieści się również w katalogu źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".</...>

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawczyni, zwiększenie majątku Wnioskodawczyni poprzez nabycie całego majątku spółki jawnej w wyniku realizacji uchwały rozwiązującej tę spółkę, tj. w wysokości przekraczającej jej udział w zyskach wynikający z umowy spółki jawnej, nie będzie rodziło skutków na gruncie u.p.d.o.f - po stronie Wnioskodawczyni.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych bez znaczenia pozostaje fakt, że przyjęta przez wspólników metoda podziału majątku rozwiązywanej spółki jawnej odbiegać będzie od proporcji ustalonej według wartości wkładów wniesionych do spółki jawnej przez poszczególnych wspólników bądź też od proporcji opartej o prawo do udziału w zysku. Otrzymanie przedsiębiorstwa spółki, powinno tym samym pozostać zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie u.p.d.o.f, niezależnie od wartości otrzymanego majątku.

Przepisy u.p.d.o.f. w szczególności art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b, w sposób jednoznaczny i bezsprzeczny stanowią bowiem o neutralności podatkowej wydania majątku likwidacyjnego na moment likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej. Brak jakichkolwiek dodatkowych, ustawowych zastrzeżeń w tym zakresie, powoduje, że uzgodnienia wspólników w formie uchwały dotyczące przyznania jednemu z nich majątku spółki jawnej w przypadku jej likwidacji bądź rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego stanowią okoliczność zupełnie nieistotną z perspektywy opodatkowania wspólnika podatkiem dochodowym Powyższe stanowisko podzielają również organy podatkowe, w tym m.in.:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1415/14-6/EC, w której stwierdził, że: ,,W przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, na moment likwidacji spółki nie powstanie przychód z działalności gospodarczej, także wówczas, gdy udział w majątku likwidacyjnym nie będzie proporcjonalny do wartości wniesionych przez Wnioskodawcę wkładów"; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. ITPB1/415-481/14/MR, wydanej w analogicznym stanie faktycznym (,,Wnioskodawcy będzie przysługiwać udział w majątku pozostałym po likwidacji lub rozwiązaniu Spółki Osobowej o wartości wyższej od wartości wniesionego (...) wkładu"), wskazał, że: ,,otrzymanie przez Wnioskodawcę - z tytułu likwidacji bądź rozwiązania tej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - środków pieniężnych oraz wierzytelności przysługujących Spółce osobowej - nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu"; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2013 r., (sygn. ILPB1/415-982/13-5/TW) wydanej w zbliżonych okolicznościach faktycznych (,,Wnioskodawcy będzie przysługiwał udział w majątku likwidacyjnym o wartości proporcjonalnie większej niż udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki osobowej") ocenił, że: ,,Wnioskodawca słusznie uznaje, że wartość innych składników majątku spółki osobowej w postaci wierzytelności z tytułu pożyczek, otrzymanych przez Zainteresowanego z tytułu likwidacji Spółki osobowej, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy na moment otrzymania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych",

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2011 r., (sygn. ILPB1/415-361/11-2/AO) wydanej w zbliżonych okolicznościach faktycznych (,,postanowienia jakie zostaną wprowadzone do umowy SK będą przewidywały, że podział majątku likwidacyjnego nie będzie i w pełni odpowiadał proporcji wniesionych przez wspólników wkładów") wskazał, że: ,,<...> nie sposób twierdzić, że fakt podziału zysku w spółce osobowej, który jest nieproporcjonalny do wartości wniesionych wkładów prowadzi do powstania przychodu po stronie wspólnika, uzyskującego w efekcie wyższy proporcjonalnie udział w zyskach niż wielkość jego wkładów w proporcji do wszystkich wkładów wnoszonych do spółki osobowej". Organ podkreślił, że ,,brak jest bowiem w takiej sytuacji powstania realnego przysporzenia majątkowego, którego wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu".</...>

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane przez nią przedsiębiorstwo spółki jawnej, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f. niezależnie od proporcji otrzymanych w ramach rozwiązania wartości aktywów do wartości wkładu wniesionego do spółki jawnej i wartości prawa do udziału Wnioskodawczyni w zyskach i stratach spółki jawnej, nie będą stanowiły w dacie ich otrzymania przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f, ustawodawca wskazał, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacji spółki nie będącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawczyni zbędzie otrzymane aktywa składające się na przedsiębiorstwo spółki jawnej i dokona tego zbycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód z takiego zbycia nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej i będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, bez znaczenia tu będzie natomiast upływ 6-letniego wyżej przywołanego terminu.

Powyższe stanowisko potwierdzają liczne interpretacje indywidualne. Tytułem przykładu powołać można m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011 r., Nr ILPB1/415-278/11-6/IM, w której wskazano, że w przypadku innych niż środki pieniężne składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją tej spółki - Zainteresowany nie osiągnie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień ich otrzymania, natomiast osiągnie przychód w momencie ich ewentualnego zbycia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest - zgodnie z zakresem zadanych pytań - wyłącznie kwestia braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawczyni wskutek podziału i otrzymania przez nią składników majątku z tytułu rozwiązania spółki jawnej, której jest wspólnikiem. Organ nie ocenił natomiast skutków podatkowych ewentualnych późniejszych zdarzeń dotyczących ww. składników (np. odpłatnego zbycia tych składników).

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nim zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY