Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w związku z zawieraniem i wykonaniem umów odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi (sprzedającemu) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika?

sygnatura: IPPB4/4511-784/16-2/MS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2016-08-01

słowa kluczowe:gmina, kanalizacja, płatnik, przekazanie, rzecz, wodociągi, zbycie

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY