Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

sygnatura: IBPP3/4512-307/16/MN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-08-02

słowa kluczowe:odliczenia, prawo do odliczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,xxx" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,xxx". Wniosek został uzupełniony pismem z 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 1 czerwca 2016 r. znak: IBPP3/4512-307/16/MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 13 czerwca 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Fundacja xxx, czynny podatnik VAT zamierza wziąć udział jako partner w realizacji projektu pn.: ,,xxx" który w 85% finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Wkład własny w wysokości 15% pokryty zostanie w formie gotówkowej. Celem Projektu będzie rozwój i wzmocnienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w obszarze inteligentnej specjalizacji M. ,,Nauki o Życiu" poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki

międzynarodowe. W ramach projektu nie powstaną towary lub usługi podlegającej dalszej rynkowej odsprzedaży i w związku z tym nie powstaną z tego tytułu żadne przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jedynym przychodem Fundacji w ramach realizowanego projektu będzie otrzymane dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych kosztów. Na potrzeby realizacji projektu fundacja dokonywać będzie zakupów towarów i usług niezbędnych dla realizacji celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie.

Równolegle z realizowanym projektem, fundacja prowadzić będzie pozostałą zwykłą działalność gospodarczą jak i statutową, w ramach której będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej VAT, a podatek należny będzie pomniejszać o podatek naliczony w związku z zakupami związanymi z tą sprzedażą na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Efekty realizacji opisanego projektu nie będą miały wpływu na jakość oferowanych przez fundację usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Zakupy wskazane we wniosku zostaną udokumentowane fakturami VAT, w których Wnioskodawca zostanie wskazany jako nabywca.

Towary i usługi, które zostaną nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty opisanego projektu nie będą miał związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych generujących podatek należny do rozliczenia w składanej deklaracji VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą opodatkowaną VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Fundacji, VAT naliczony na fakturach zakupowych związanych z realizacją opisanego projektu finansowanego z dotacji, nie będzie podlegał odliczeniu ze względu na fakt, iż nie będą to zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną lub opodatkowaną. Podatnik prowadząc nawet inną działalność opodatkowaną VAT, nie posiada możliwości pomniejszenia podatku należnego z tytułu zakupów dokonywanych na potrzeby opisanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - czynny podatnik VAT - będzie realizował projekt pn. ,,xxx".

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi, które zostaną nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a efekty opisanego projektu nie będą miał związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych generujących podatek należny do rozliczenia w składanej deklaracji VAT.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY