Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek potrąconych przez bank w dacie wypłaty pożyczki, po zakończeniu inwestycji ?

sygnatura: II-1/4210-0002/07/Int.

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-02-21

słowa kluczowe:odsetki od pożyczki, pożyczka, środek trwały, wartość początkowa środka trwałego

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 10.01.2007r. Nr US.I/1.423/10/2006, którym uznano za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 02.11.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu odsetek potrąconych przez bank w dacie wypłaty pożyczki po zakończeniu inwestycji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. W zakresie niezgodności z prawem decyzja może być zaskarżona na podstawie art. 3 § 2 pkt 1, art. 13 § 1 i 2, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Wnioskiem z dnia 02.11.2006r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ?L? Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. Przychody i koszty z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną rozliczane są na zasadach określonych w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka komandytowa prowadziła inwestycję polegającą na budowie obiektów magazynowych i infrastruktury towarzyszącej z przeznaczeniem pod wynajem. Inwestycja ta finansowana była m.in. ze środków pozyskanych z emisjii bonów dłużnych.

Zasada pozyskiwania środków poprzez emisję bonów dłużnych polega na tym, że bank pożycza emitentowi środki pieniężne, a następnie sprzedaje wierzytelności innemu podmiotowi (inwestorowi). Umowa pożyczki zawarta pomiędzy bankiem a emitentem określa: kwotę pożyczki, wysokość oprocentowania i prowizji, kwotę oraz datę postawienia środków do dyspozycji emitenta, datę spłaty. Zgodnie z umową oprocentowanie pożyczki płatne jest z góry w drodze potrącenia przez bank z kwoty pożyczki stawianej do dyspozycji emitenta. Kwota pożyczki wypłacana jest emitentowi po potrąceniu prowizji oraz odsetek należnych za cały okres na jaki udzielona została pożyczka. Zdaniem Wnioskodawcy odsetki naliczone za okres realizacji inwestycji zwiększają wartość początkową środków trwałych, natomiast odsetki naliczone za okres od dnia zakończenia inwestycji do dnia spłaty pożyczki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

Postanowieniem z dnia 10.01.2007r. Nr US.I/1.423/10/2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznał stanowisko Spółki odnośnie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu odsetek potrąconych przez bank w dacie wypłaty pożyczki po zakończeniu inwestycji za prawidłowe.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółki z dnia 02.11.2006r. oraz z treścią ww. postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym ? na mocy art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej ? podlega ono zmianie.

Zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. I tak w myśl art. 16 ust. 1 pkt 12 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Odsetki te zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne od powiększonej wartości początkowej środków trwałych. Z kolei wartość początkową środków trwałych, reguluje art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za którą uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia. Stosownie zaś do postanowień art. 16g ust. 4 za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Z powyższych przepisów wynika zatem, że odsetki od pożyczek (kredytów) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero wówczas, gdy naliczenie ich następuje po oddaniu środka trwałego do używania. Wówczas bowiem nie ma już możliwości zwiększenia wartości początkowej tego środka trwałego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż odsetki od pożyczki były naliczone i wymagalne w dniu postawienia pożyczki do dyspozycji, tj. przed dniem oddania środków trwałych do używania ? zatem wobec powyższego ? wchodzą w skład wartości początkowej środków trwałych.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY