Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyborem i działalnością rady pracowników oraz kosztów związanych z wykonywaniem ekspertyz dla potrzeb rady pracowników jest prawidłowe ?

sygnatura: II-1/4210-25/Int./06

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-12-05

słowa kluczowe:rada pracownicza

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 18.10.2006r. nr ŁUS-II-2-423/172/06/JB, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - uznając, iż w części dotyczącej wydatków związanych z wykonaniem ekspertyz dla potrzeb rady pracowników, przedmiotowe postanowienie rażąco narusza prawo poprzez uznanie stanowiska Spółki za nieprawidłowe w tym zakresie.

Zakład "E" S.A. z siedzibą w Łodzi wystąpił do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem z dnia 6.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa - Spółka Akcyjna Zakład "E" prowadzi działalność w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz obrotu energią elektryczną na obszarze województwa łódzkiego oraz części obszaru województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Na terenie Jednostki działają organizacje związkowe. Zgodnie z wprowadzoną w życie ustawą z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) na zasadach określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy działające w Spółce organizacje związkowe wspólnie wybrały Radę Pracowników i powiadomiły o tym pracodawcę. Rada Pracowników w oparciu o art. 5 ww. ustawy ustaliła z pracodawcą, w stosownym porozumieniu, zasady ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem niezbędnych ekspertyz oraz zasady pokrywania kosztów związanych z pomocą osób posiadających specjalistyczną wiedzę, z której korzysta rada pracowników. Ponadto w powyższym porozumieniu uzgodniła również, iż, ma prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń, środków łączności, transportu i innych urządzeń stanowiących własność pracodawcy w związku z wykonywaniem obowiązków rady.

Zdaniem Spółki wydatki związane z wyborem i działalnością Rady Pracowników stanowią koszty ogólne funkcjonowania Spółki i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Koszty te nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej, a ich ponoszenie wynika z odrębnych przepisów w tym przypadku z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji.

Postanowieniem z dnia 18.10.2006r. nr ŁUS-II-2-423/172/06/JB Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Strony - za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółki z dnia 18 października 2006r. oraz treścią ww. postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1) pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a poniesienie tych kosztów ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Z powyższego wynika, że aby dany koszt mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Musi zostać poniesiony wydatek oraz musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem przychodów bądź też możliwością uzyskania przychodów.

Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z obowiązującą od 25.05.2006r. ustawą z dnia 7.04.2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji, Rada Pracowników została wybrana wspólnie przez organizacje związkowe.Rada pracowników jest nowym oprócz związków zawodowych reprezentantem pracowników na terenie danej jednostki. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy organ ten otrzymał prawo do uzyskania informacji w sprawach dotyczących pracodawcy i przeprowadzania konsultacji - wymiany poglądów oraz podejmowania dialogu z pracodawcą.Ponadto uzyskał on prawo do przeprowadzania niezbędnych ekspertyz, do których zalicza się między innymi:

  • analizę sytuacji finansowej zakładu pracy - wykonywaną przy zamknięciu roku sprawozdawczego w zakładzie pracy,
  • analizę bilansu społecznego zakładu pracy dotyczącą polityki płac, polityki szkoleniowej, warunków zatrudnienia i pracy oraz perspektyw rozwoju zatrudnienia,
  • ekspertyzy kontekstowe dotyczące: przypadku restrukturyzacji, fuzji, zmiany pracodawcy, istotnych modyfikacji w organizacji pracy, delokalizacji, planowego zmniejszenia zatrudnienia, zwolnień grupowych, zamknięcia zakładu, procedury upadłościowej bądź likwidacyjnej itp.

Doradztwo świadczone w powyższym zakresie jak również w zakresie strategii, komunikacji, rachunkowości, podatków służy przede wszystkim interesom pracodawcy.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy rada pracowników w drodze porozumienia ustala z pracodawcą zasady ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz w przypadku rady pracowników powołanej w sposób określony w art. 4 ust. 1 i 3, tj. w drodze porozumienia organizacji związkowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w sprawie wynika, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Radą Pracowników Zakładu "E" S.A. a Pracodawcą tj. Zakładem "E" S.A.W § 7 ww. porozumienia zostało wyraźnie określone, iż "koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnej ekspertyzy ponosi Pracodawca po przedstawieniu przez eksperta faktury potwierdzonej pod względem merytorycznym przez dwóch członków Rady". Zaś wysokość wydatków na ww. cele została określona w § 8 ww. porozumienia, który stanowi, że "kwota rocznych wydatków poniesionych przez Pracodawcę na niezbędne ekspertyzy dla Rady nie może przekroczyć wydatków poniesionych przez Pracodawcę z tytułu wynagrodzenia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2005 indeksowanego corocznie wskaźnikiem wzrostu funduszu płac".

Ww. porozumienie wprowadzając zasady pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z niezbędną ekspertyzą dokonywaną na rzecz Rady Pracowników pozwala przedstawicielom pracowników w pełni korzystać z dostępu do informacji o ich zakładach, co może jedynie pozytywnie wpłynąć na prowadzoną przez pracodawcę politykę.

Z uwagi na powyższe, nie można wykluczyć związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymi wydatkami a uzyskanym przychodem. Zatem wydatki poniesione przez pracodawcę na niezbędne ekspertyzy Rady Pracowniczej wynikające z zawartego porozumienia stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Natomiast w zakresie kosztów związanych z wyborem i działalnością Rady Pracowników udzielona ww. postanowieniem interpretacja jest prawidłowa.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika.
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY