Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak zaliczyć wydatki poniesione na sfinansowanie zadań Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju "Na Fali", jeśli Spółka nie otrzymała środków unijnych - do dnia sporządzenia wniosku - równoważących koszty Spółki i jaki ma to wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: BI/423-0046/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-11-14

słowa kluczowe:beneficjent, bezrobocie, koszt, program pomocowy, środki pomocowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 24.10.2006 r. nr BI/423-0046/06 w sprawie postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2006 r. nr WP/423-12/05, wydanego na wniosek dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

- postanawia się z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 21.12.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sytuacji, gdy Spółka realizuje zadania w ramach - współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Spółka jest jedną z wielu stron umowy z dnia 30.05.2005 r. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Na Fali", zawartej w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerstwo... - jak wynika z treści dołączonej do wniosku Spółki umowy - dąży do osiągnięcia celów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w drodze współpracy partnerskiej i ponadnarodowej. Administratorem Partnerstwa... jest "Caritas" Archidiecezji Gdańskiej, któremu przekazywane są środki finansowe z Krajowej Struktury Wsparcia i który następnie przekazuje te środki poszczególnym Partnerom (tj. stronom umowy) w kolejnych transzach, na podstawie składanych co miesiąc sprawozdań finansowych (zgodnych ze szczegółowym budżetem).

Jak wynika z § 4 przedmiotowej umowy Spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań określonych w Programie Działania 2, tj. za:

  • szkolenia komputerowe dla beneficjentów ostatecznych,
  • opracowanie graficzne materiałów promocyjnych - informacyjnych Partnerstwa,
  • opracowanie, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej Partnerstwa,
  • opracowanie, utrzymanie i aktualizacja platformy internetowej Partnerstwa Ponadnarodowego STROng.

Na realizację powyższych zadań - jak wynika z § 10 umowy - przyznane zostaną Spółce środki finansowe. Ze środków tych - jak wyjaśnia Spółka w swoim wniosku z dnia 21.12.2005 r. - finansowane są wszystkie koszty przygotowywanych przez nią projektów.

W związku z powyższym Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem, jak rozliczyć wydatki poniesione na sfinansowanie zadań Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju "Na Fali", jeśli Spółka nie otrzymała (do dnia sporządzenia wniosku) środków unijnych (na wyodrębniony rachunek bankowy) równoważących koszty Spółki i jaki ma to wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Spółki z uwagi na charakter otrzymywanych środków w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 58, a także art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka stoi także na stanowisku, że skoro do dnia 04.01.2006 r. (tj. dnia sporządzenia pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku z dnia 21.12.2005 r.) nie otrzymała środków równoważących poniesione w ramach Programu... wydatki, to nie może uznać tych wydatków za koszty uzyskania przychodów (w związku z tym Spółka dokonała na koniec roku przeniesienia poniesionych wydatków na konto zespołu "6", które - jak wynika z jej wyjaśnień - zostanie rozliczone po otrzymaniu środków finansowych równoważących wydatki poniesione przez nią na sfinansowanie zadań Programu PIW EQUAL Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju "Na Fali").

Postanowieniem z dnia 08.02.2005 r. Nr WP/423-12/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu wskazał, że dochody uzyskane przez podatnika, który realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej PIW EQUAL są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych (a jednocześnie nie uważa się za koszty podatkowej wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z w/w środków na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy).

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji tego postanowienia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy" zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z zawartych w tym przepisie regulacji wprost wynika, kto jest uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego dochodu uzyskanego od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych - powyższym zwolnieniem objęte zostały dochody tylko tych podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, tj. dochody podmiotów, którym przyznana została pomoc ze środków pomocowych (tzw. beneficjenci przyznanej pomocy).

W związku z powyższym, aby dokonać właściwej oceny skutków podatkowych przyznanej - przez rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe - pomocy należy zbadać rolę, jaką w danym programie pomocowym mają do spełnienia poszczególne podmioty zaangażowane w ten program.

Jeśli bowiem w danym programie pomocowym podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest w istocie wykonawcą określonych w umowie - i wykonywanych odpłatnie - świadczeń, to otrzymane przez tego podatnika - z tego tytułu - środki finansowe stanowią dla niego - stosownie do postanowień wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychód podatkowy (natomiast wydatki poniesione w związku z uzyskaniem tego przychodu będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej). W takiej też sytuacji bez znaczenia będzie fakt, iż środki, z których sfinansowano wykonywane przez podatnika świadczenia pochodzą ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO.

Jeśli natomiast podatnik ten jest w rzeczywistości beneficjentem ostatecznym przyznanej pomocy (i przykładowo za wskazane powyżej środki realizuje własne inwestycje bądź podnosi kwalifikacje zawodowe swoich pracowników), to przedmiotowe środki objęte będą zwolnieniem uregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tymczasem w przedmiotowej sprawie środki pomocowe (uzyskane - jak już na to wyżej wskazano - w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczone są na cele o charakterze społecznym i edukacyjnym (tzw. wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich), przy czym ostatecznym beneficjentem nie jest Spółka (chcąca - przykładowo - dokształcić swoich pracowników) lecz - jak to wynika wprost z treści z załącznika nr 1 do w/w umowy z dnia 30.05.2005 r. - osoby fizyczne, które są długotrwale bezrobotne. Powyższe wynika także z samych celów zawarcia tej umowy (Partnerstwa...) - zgodnie bowiem z pkt 3 załącznika nr 1 do umowy głównym celem Partnerstwa... jest zwiększenie aktywności i kompetencji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych oraz dostosowanie programów szkoleniowych do tych osób.

W świetle powyższego, skoro to nie Spółka była podmiotem otrzymującym pomoc (beneficjentem ostatecznym), to nie ma w stosunku do niej zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz - powiązany z tym artykułem - art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym realizacja przez Spółkę określonych w umowie z dnia 30.05.2005 r. zadań podlegać będzie ogólnym zasadom podatkowym wynikającym z tej ustawy, w tym zasadom określania przychodów i kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 12 i art. 15. Oznacza to, że o momencie ujęcia przychodu Spółki w jej księgach podatkowych przesądzać będzie - zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy podatkowej - data wykonania usługi (tj. data realizacji przez Spółkę zadań określonych w umowie z dnia 30.05.2005 r.). Analogicznie - wydatki poniesione w związku z realizacją tych zadań będą stanowić koszty podatkowe w roku, w którym nastąpił przychód (tj. zrealizowano zadania), niezależnie od tego, czy Spółce zwrócone zostały środki za wykonanie tych zadań, czy też nie. Zauważyć przy tym należy, że przy zastosowaniu wskazanych wyżej przepisów skutki podatkowe dla Spółki będą neutralne (przychód będzie bowiem równy kosztom podatkowym). Związane jest to z faktem, że - jak wynika z treści wniosku Spółki - Instytucja Zarządzająca Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL gwarantuje sfinansowanie 100% kosztów projektów.

Końcowo tut. Organ zwraca uwagę, że z wniosku Spółki (oraz dołączonych do niego dokumentów) nie wynika, jakie jest pochodzenie środków finansowych, z których finansowana jest realizacja określonych w umowie z dnia 30.05.2005 r. projektów. Tymczasem, jeśli są to środki pożyczone z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych, to środki te - nawet jeśli Spółka byłaby (co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca) beneficjentem ostatecznym - nie mogłyby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy podatkowej. Środki otrzymane bowiem w taki sposób nie stanowią środków z bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie środków warunkuje zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w w/w przepisie tej ustawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanawia się jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY