Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)

sygnatura: PB1/005-SIP-116/06

autor: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

data: 2006-07-10

słowa kluczowe:Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), stawka amortyzacyjna, środek trwały

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2006 r. Nr ZDE/423-73-32/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 22 lutego 2006 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Spółka zakupiła chłodnie i mroźnię do mrożenia i przechowywania wyrobów mięsnych własnej produkcji. Zakupione środki trwałe posiadają symbol KŚT 485, PKWiU 29.13.

W wykazie stawek amortyzacyjnych nie figurują środki trwałe KŚT 485, do zakupionych środków trwałych zastosowano więc stawkę amortyzacji 14% jak dla urządzeń i aparatów przemysłu spożywczego (KŚT 57).

Zapytanie dotyczyło tego, czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)

Zdaniem wnioskodawcy przyjęta stawka amortyzacyjna jest poprawna

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 11 maja 2006 r. Nr ZDE/423-73-32/06 uznał, że stanowisko ?...? Spółki z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe.

Na w/w postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Spółka nie złożyła zażalenia, zatem przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy po dokonaniu analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązujących unormowań prawnych stwierdził, że postanowienie to należy zmienić, gdyż narusza ono przepisy cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl art. 15 ust. 6 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16a ust.1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Z art. 16i ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j ? 16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do tej ustawy) i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

W wykazie tym określone zostały roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych objętych ?Klasyfikacją Środków Trwałych?, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.).

We wniosku z dnia 22 lutego 2006 r. Spółka wskazała, iż zakupiła chłodnie i mroźnię do mrożenia i przechowywania wyrobów mięsnych własnej produkcji. Zakupione środki trwałe posiadają symbol KŚT 485, PKWiU 29.13.

Ze względu na fakt, iż zdaniem Spółki w wykazie stawek amortyzacyjnych nie figurują środki trwałe KŚT 485, do zakupionych środków trwałych zastosowano więc stawkę amortyzacji 14% jak dla urządzeń i aparatów przemysłu spożywczego (KŚT 57).

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

W wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rzeczywiście nie są wymienione środki trwałe o symbolu KŚT 485 ?Urządzenia chłodnicze nieprzenośne?.

Należy jednak zauważyć, iż wykaz ten zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

A zatem stawka amortyzacyjna może być określona ogólnie dla grupy środków trwałych, dla poszczególnych podgrup w grupie środków trwałych lub w szczególności dla określonego rodzaju środków trwałych zawartego w grupie, co wynika z woli ustawodawcy.

Środki trwałe o symbolu KŚT 485 ?Urządzenia chłodnicze nieprzenośne? należą do podgrupy 48 ?Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania?, a podgrupa ta należy do grupy KŚT 4 ?Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania?.

Z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że ?maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania? zakwalifikowane do grupy KŚT 4 amortyzowane są według stawki 10%.

Jeżeli zatem Spółka zakupiła środek trwały zaklasyfikowany do grupy KŚT 4, a rodzaj środka trwałego KŚT 485 nie jest wprost wymieniony w wykazie stawek amortyzacyjnych, to zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega on amortyzacji jak środki trwałe należące do grupy KŚT 4 tj. wg stawki 10 % .

Stanowisko Spółki jest więc niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej nie do przyjęcia jest również stanowisko Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z oceną prawidłowości zaklasyfikowania przez Spółkę środka trwałego do odpowiedniej grupy, podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych. Pytanie Spółki dotyczyło bowiem ?Prawidłowego ustalenia stawki amortyzacyjnej ? na urządzenia i aparaty chłodnicze KŚT 485 PKWiU 29.13?. Zastosowanie przez Spółkę stawki 14% jak dla maszyn, urządzeń i aparatów przemysłu spożywczego (KŚT 57) wynikało natomiast z faktu, iż zdaniem Spółki ?W wykazie stawek amortyzacyjnych nie figuruje KŚT 485 PKWiU 29.13?.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie dokonane przez organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia 11 maja 2006 r. Nr ZDE/423-73-32/06 należy uznać za nieprawidłowe, co skutkuje jego zmianą w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 cyt. Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji.

Na decyzję tę służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY