Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?

sygnatura: PD3-4231-55/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-07-28

słowa kluczowe:dywidendy, niewypłacone dywidendy, podział zysku, świadczenie nieodpłatne

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w wyniku rozpatrzenia zażalenia "N." na postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 31.05.2006 r., znak: RO/423-27/06 w zakresie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia zaskarżone postanowienie.

Pismem z dnia 21.02.2006 r. "N." zwróciła się do Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Jak wynika z treści w/w pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "N." podjęło w dniu 24.09.2004 r. uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 30.634.762,24 zł. dla swojego akcjonariusza posiadającego siedzibę w Luksemburgu spółka dokonała wypłaty przedmiotowej dywidendy w dniu 30.09.2004 r. W dniu dokonania tej wypłaty spółka jako płatnik, uwzględniając przepisy ant. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz postanowienia ant. 10 konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Luksemburgu dnia 14.06.1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 110, poz. 527) pobrała zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 5 %, który uiściła do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

W wyniku złożonego przez spółkę wniosku o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku, gdyż według wnioskodawcy zgadnie z w/w przepisem art. 22 ust. 4 w przedmiotowej sytuacji wino mieć zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonał stwierdzenia nadpłaty i w dniu 8.02.2006 r. zwrócił powstałą nadpłatę w podatku dochodowym.

Spółka stwierdziła, że z uwagi na fakt, iż zwolnienie dochodu akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma charakter warunkowy, tzn. uwarunkowane jest posiadaniem akcji przez spółkę uzyskującą przychody z dywidend w spółce wypłacającej tę należność przez okres dwóch lat, to w tej sytuacji spółka nie będzie dokonywać przekazania kwoty zwróconej nadpłaty swojemu akcjonariuszowi, aż do dnia, kiedy spełniony zostanie warunek dwuletniego posiadania przez niego akcji.

W związku z powyższym spółka zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w tej sytuacji uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu tymczasowego zatrzymania części dywidendy, odpowiadającej zwróconej nadpłacie. Zdaniem spółki, zwłoka w przekazaniu akcjonariuszowi części dywidendy w wysokości odpowiadającej zwróconej nadpłacie przez Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach nie stanowi, że powstało nieodpłatne świadczenie w rozumieniu wyżej powołanego art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie wystąpiło w tym przypadku otrzymanie świadczenia przez spółkę. Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie spółka powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.09.2004 r., sygn. akt FSK 780/04, potwierdzający prawidłowość tego stanowiska.

Postanowieniem z dnia 22.05.2006 r. znak: RO/423-27/06 Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uznał stanowisko podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za nieprawidłowe. W w/w postanowieniu stwierdzono, iż zwłoka w wykonaniu obowiązku wypłaty dywidendy na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) powoduje po stronie spółki powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pismem z dnia 31.05.2006 r. "N." wniosła zażalenie na powyższe postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, zarzucając mu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych naruszenie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez przyjęcie, że nie wypłacenie przez "N." kwoty nienależnie pobranego i zwróconego podatku od dywidendy jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu tego przepisu, pomimo, że nie doszło tu do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki przez drugą stronę stosunku zobowiązaniowego, a jedynie ma miejsce opóźnienie w zapłacie zobowiązania.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawione przez Spółkę stanowisko, mające oparcie w powołanym wyżej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.09.2004 r., sygn. akt FSK 780/04, należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychód może być uznane tylko takie przysporzenie majątkowe, które zostało uzyskane przez podatnika w wyniku otrzymania przez niego nieodpłatnego świadczenia. Dla powstania przychodu świadczenie musi być, zatem - otrzymane.

Uzyskanie przez spółkę korzyści na skutek opóźnienia w wypłacie dywidendy akcjonariuszowi nie może być traktowane jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia. Jest to, bowiem typowa sytuacja zwłoki dłużnika.

W tej sytuacji powołany przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania.

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY