Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego przez Z. stanu faktycznego wynika, iz ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczen medycznych. Z. często wykonuje w/w usługi ponad lmit ustalony w umowie z NFZ i nie otrzymuje z Funduszu z tego tytułu refinansowania. W związku z tym Z. zwrócił sie o udzielenie informacji czy stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość usług medycznych wykonanych przez niego ponad limit wynikający z umowy z NFZ oraz czy wydatki poniesione w zwiazku z wykonaniem tych usług medycznych można uznać za koszty uzyskania przychodów.

sygnatura: PBB 1/427-3/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2006-03-06

słowa kluczowe:usługi medyczne

DECYZJA

Na podstawie art. 253a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu swoją decyzję z dnia 30 sierpnia 2005 r. Znak : PBB 1 /421 - 52/05 odmawiającą zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu z dnia 8 czerwca 2005 r. Znak : PDI - 423/3/AK/2005 stwierdzającego nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do przychodów wartości usług medycznych wykonanych ponad limit ustalony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, za które podatnik - Z. nie otrzymuje refundacji z Funduszu i nie wystawia faktury oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na wykonanie usług medycznych wykonanych ponad limit ustalony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia i stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15 marca 2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do przychodów wartości usług medycznych wykonanych ponad limit ustalony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, za które Zakład nie otrzymuje żadnej zapłaty i nie wystawia faktury oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług medycznych wykonanych ponad limit ustalony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wnioskodawca wskazał, iż świadczy usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ. Rozlicza się z NFZ na podstawie faktury miesięcznej na wartość usług stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty należnej z tytułu realizacji umowy w danym roku. Zakład często wykonuje te usługi ponad limit ustalony w umowie z NFZ, nie wystawia za nie faktury i nie otrzymuje za nie zapłaty z NFZ. Ponadto, jak wynika z protokołu spisanego przez pracownika Urzędu Skarbowego w Zawierciu w dniu 25 maja 2005 r., przedstawiciel podatnika poinformował m. in., iż wykonanie usług ponad limit co do zasady nie jest rekompensowane. W przypadku wykonania takich usług i pozytywnych negocjacji podwyższających limit wynikający z umowy z NFZ Zakład wystawia dodatkową fakturę, zaliczoną do przychodów.

W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości podatnika czy stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość usług medycznych wykonanych ponad limit wynikający z umowy z NFZ i nie sfinansowanych przez Fundusz oraz czy wydatki poniesione w związku z wykonaniem tych usług medycznych można uznać za koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem wnioskodawcy wartość wykonanych a nie sfinansowanych przez NFZ świadczeń medycznych nie stanowi przychodu, a tym samym koszty poniesione na wykonanie tych usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2005 r. PDI - 423 / 3 / AK / 2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach decyzją z dnia 30 sierpnia 2005 r. Znak : PBB 1/421 - 52/05 odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia. Decyzja ta została skutecznie doręczona. Od decyzji tej nie wniesiono odwołania a zatem stała się decyzją ostateczną.

Pismem z dnia 8 grudnia 2005 r. Z. wystąpił do Ministerstwa Finansów przedstawiając stan faktyczny sprawy wszczętej w/w wnioskiem z dnia 15 marca 2005 r. i powołując się na stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone w piśmie z dnia 13 września 2005 r. Znak : PB3 MD-8213-213/05-BM6-10481/05 poprosił o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zważywszy na treść w/w pisma z dnia 8 grudnia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż podatnik wyraził zgodę na zmianę kwestionowanej decyzji ostatecznej. Dlatego też wykorzystując upoważnienie wynikające z art. 253a Ordynacji podatkowej postanowieniem z dnia 30 stycznia 2006 r. Znak : PBB 1 /427-3/06/3 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany w/w decyzji ostatecznej z dnia 30 sierpnia 2005 r. Znak : PBB 1/421-52/05.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Z. za usługi medyczne wykonane ponad limit wynikający z umowy z NFZ nie otrzymuje żadnej rekompensaty. Mając na względzie powyższe należy przyjąć, iż równowartość świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów wykonanych nieodpłatnie przez Zakład ponad limit wynikający z umowy z NFZ nie stanowi przychodu tego Zakładu, bowiem przepisy podatkowe nie przewidują ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie podatnika świadczącego te usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Dokonując wykładni gramatycznej użytego przez ustawodawcę zwrotu "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów" należy przyjąć, że podatnik ma możliwość zaliczenia do celów podatkowych określonych wydatków, pod warunkiem poniesienia ich w celu uzyskania przychodu.

A zatem skoro wartość przedmiotowych świadczeń nie stanowi przychodów Zakładu, to brak jest również podstaw prawnych do zaliczenia poniesionych na wykonanie tych świadczeń wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY