Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku zawiązania Sp. z o.o. w drugiej połowie roku kalendarzowego, przy wybraniu roku obrotowego zgodnego z kalendarzowym, przy czym pierwszy rok podatkowy będzie obejmował miesiące roku powstania spółki oraz cały następny rok kalendarzowy - spółka jest zobowiązana zawiadomić o tym fakcie w trybie art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy o p.d.o.p. właściwy urząd skarbowy, bądź czy wystarczy złożenie aktu założycielskiego, zawierającego taką informację wraz z dokumentami rejestracyjnymi.

sygnatura: PB II-1/4210-4/Int./06/DP

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-03-10

słowa kluczowe:rok podatkowy

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny zmienia z urzędu z tytułu rażącego naruszenia prawa postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 11.01.2006r. Nr I USB-II-423/1/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ? uznaje stanowisko Spółki za prawidłowe.

Postanowieniem z dnia 11.01.2006r. Nr I USB-II-423/1/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w zakresie złożenia pierwszego zeznania podatkowego CIT-8, z uwagi na niezłożenie odrębnego zawiadomienia o wyborze roku podatkowego.

Przy weryfikacji powyższego postanowienia uznano, iż rażąco narusza ono prawo, bowiem stanowisko Podatnika, dotyczące ww. kwestii ? w przedstawionym stanie faktycznym oraz w aktualnym stanie prawnym ? jest prawidłowe.

Sytuacja dotyczy następującego stanu faktycznego: Spółka z o. o. ?A? powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 1.07.2005r., w którym jednocześnie zawarto informację, iż rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok obrotowy zakończy się 31.12.2006r. Powyższy akt został złożony w Urzędzie Skarbowym w dniu 17.08.2005r. wraz z innymi dokumentami rejestracyjnymi. Zdaniem Podatnika nie miał on obowiązku złożenia dodatkowego zawiadomienia, gdyż rok podatkowy pokrywa się z rokiem obrotowym, a ponadto poprzez fakt złożenia w Urzędzie aktu założycielskiego, zawierającego informację o wydłużeniu pierwszego roku obrotowego, został spełniony warunek zawiadomienia organu.

W niniejszej sprawie mają zastosowanie następujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.):

Art. 8 ust. 1, zgodnie z którym rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Art. 8 ust. 2a, który stanowi, iż w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Powyżej cytowany przepis art. 8 ust. 2a stwarza zatem możliwość ?wydłużenia? pierwszego roku podatkowego, nie oznacza to jednak, że podatnik dokonał wyboru innego roku podatkowego niż kalendarzowy. Z zapisu umowy Spółki wynika jednoznacznie, iż rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podatnik zatem w takiej sytuacji nie ma obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 8 ust. 1.

Organ weryfikujący zauważa także, iż wobec braku w uregulowaniach art. 8 ww. ustawy zapisu dotyczącego formy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, złożenie np. jedynie umowy spółki z informacją dotyczącą wyboru roku obrotowego, przez który należy rozumieć także rok podatkowy, spełnia przesłanki zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Podatnika należy uznać - za prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY