Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka zachowa w nowej strukturze właścicielskiej (w przypadku sprzedaży akcji polskim i niemieckim osobom fizycznym) zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

sygnatura: I-1/423-73/05

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

data: 2006-02-22

słowa kluczowe:sprzedaż akcji, zwolnienia podmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Towarzystwa S.A. z Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 6 października 2005 r., nr LUS/I-3/423/P/53/05/AŻ w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:

odmawia uchylenia lub zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Towarzystwo pismem z dnia 15 lipca 2005 r. wniosło do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o ustosunkowanie się do przyjętej przez nią interpretacji przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

 • Towarzystwo, jako instytucja rządowa założona przez rządy RP i RFN w 1994 r. na mocy porozumienia obu państw, wyrażonego w obustronnie podpisanej nocie dyplomatycznej.
 • Od 17 marca 1994 r. akcjonariusze Spółki objęli kapitał w równych częściach (po 50 %) Skarb Państwa i rządy czterech landów. Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Akcjonariusze obu krajów postanowili, by skład akcjonariatu uległ zmianie wg następującej zasady: niemieccy akcjonariusze dokonają sprzedaży swoich akcji osobom prywatnym, obywatelom niemieckim a Skarb Państwa najprawdopodobniej dokona sprzedaży swoich akcji osobom prywatnym, obywatelom polskim. Po stronie niemieckiej decyzje zapadły.
 • Nabywcy akcji będą mieli nałożone ograniczenia zbytu akcji przez okres kilku lat i będą zobowiązani do kontynuacji działalności statutowej Spółki, stąd międzynarodowy charakter Spółki nie ulegnie w tym okresie zmianie.

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca zadał zapytanie, czy Spółka zachowa w nowej strukturze właścicielskiej zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5. Zdaniem Spółki, fakt zmiany struktury właścicielskiej pozostaje bez wpływu na zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy podatkowej. W jej ocenie w ww. przepisie nie mówi się o prawie do zwolnienia od podatku, uwarunkowanego zachowaniem prawa własności do akcji przez instytucje - założycieli, o których mowa w tym przepisie. Bez względu na to, czy Skarb Państwa zbędzie swoje akcje czy nie, fakt utworzenia Spółki, przez wskazane w tym przepisie strony, nie straci na aktualności.

Postanowieniem z dnia 6 października 2006 r. Nr LUS/I-3/423/P/53/AŻ Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe lub podmiotowe mają charakter wyjątków i jako takie nie powinny być interpretowane rozszerzająco, lecz w sposób ścisły. Art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog zwolnień podmiotowych, a w jego punkcie 5 wymienia się, jako podmioty zwolnione od podatku, przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze założone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami. Zdaniem organu podatkowego istotą zwolnienia podmiotowego jest to, by dana organizacja, przedsiębiorstwo międzynarodowe lub jednostka gospodarcza utworzona przez organ administracji państwowej z innym państwem korzystały ze zwolnienia od podatku z uwagi na fakt, że stronami tworzącymi dane przedsiębiorstwo, będą podmioty wymienione w ww. przepisie. Dalej organ wskazał, że określenie "utworzenie" nie odnosi się tylko do jednorazowego aktu porozumienia lub umowy, na podstawie której powstaje przedsiębiorstwo międzynarodowe lub jednostka gospodarcza, ale odnosi się do pewnego stanu prawnego wytworzonego przez to porozumienie lub umowę przez cały okres funkcjonowania danego podmiotu. Określenie "utworzenie" w przedmiotowej sprawie przesądziło, zdaniem organu podatkowego, że przedsiębiorstwo lub inna jednostka gospodarcza została utworzona w drodze porozumienia przez rządy Niemiec i Polski w celu realizacji określonego zadania i to porozumienie lub umowa odnosi się do stanu właścicielskiego z dnia utworzenia. W sytuacji, kiedy zachodzą zmiany właścicielskie polegające na tym, że akcje są odsprzedawane podmiotom prywatnym, w ocenie organu podatkowego do takiego podmiotu nie odnosi się porozumienie lub umowa, która mówi o podmiocie w formie przewidzianej w tym porozumieniu lub umowie przesądzająca więc również o stosunkach właścicielskich, a w szczególności o tym, że właścicielami są określone landy niemieckie i Skarb Państwa. Organ podatkowy stwierdził, że dla oceny skutku objęcia bądź nie zakresem art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy podatkowej po dokonaniu zmian właścicielskich nie ma znaczenia kwestia zakresu zadań, jakie podmiot będzie realizował lub ograniczeń związanych ze zbywaniem nabytych akcji. Zwolnienie określone w art. 6 ustawy ma charakter zwolnienia podmiotowego, niezależnego od zakresu realizowanych zadań. Wobec tego, że zwolnienie dotyczy podmiotu, a nie przedmiotu realizowanego przez dany podmiot, tak więc z chwilą utraty cech podmiotowych, nawet przy zachowaniu statutu tego zakresu realizacji zadań, zwolnienie nie będzie przysługiwało. Zdaniem organu podatkowego błędna jest interpretacja podatnika polegająca na literalnym brzmieniu przepisu, jako odnoszącego się tylko do jednorazowego aktu utworzenia danego podmiotu. Istotą zwolnienia podmiotowego w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy jest zwolnienie organizacji, przedsiębiorstwa międzynarodowego utworzonego przez szeroko rozumiane państwo, które samo podatkowi nie podlega. Z mocy ustawy, to właśnie państwo (organy administracji państwowej) może tworzyć podmioty nie podlegające opodatkowaniu. Zwolnienie to jest związane ze szczególnym składem własnościowym utworzonego podmiotu, polegającym na uczestnictwie w nim podmiotów "państwowych", tj. organów administracji państwowej, nie podlegających opodatkowaniu. W sytuacji gdy zmienia się skład własnościowy, zmienia się charakter podmiotowy przedsiębiorstwa lub organizacji i podmiot nie jest objęty zwolnieniem podmiotowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka nie zgodziła się z powyższym i pismem z dnia 11 października 2005 r. Nr 31419 - bha wniosła zażalenie. Strona stwierdziła, że Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego nie zasadnie wskazał, iż Spółka interpretuje przepis art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy rozszerzająco. Zdaniem Spółki "brzmienie przepisu nie wyklucza ze zwolnienia podmiotów, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami, a następnie zmieniła się struktura właścicielska." W jej ocenie, gdyby ustawodawca miał taki zamiar, przepis brzmiałby jednoznacznie, iż zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych ma zastosowanie do podmiotów międzynarodowych, których właścicielem jest organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami. Spółka nie zgodziła się z argumentacją, że "intencją ustawodawcy było zapobieżenie powtórnemu opodatkowaniu podmiotów stworzonych przez organy państwowe. W gospodarce RP funkcjonuje szereg podmiotów nawet ze 100 % kapitałem Skarbu Państwa, które jednak nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, nawet będąc podmiotami użyteczności publicznej." Organ odwoławczy po rozpatrzeniu zebranych w sprawie dokumentów stwierdza, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Towarzystwo S.A. w Gorzowie Wlkp. podlega regulacji prawnej w zakresie opodatkowania dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego Przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze, utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że te porozumienia lub umowy stanowią inaczej. Organ odwoławczy zgromadził dokumenty założycielskie m. in. w postaci statutu Spółki akt notarialny z dnia 2 marca 1994 r. oraz jego zmiany akt notarialny z dnia 18 maja 2005 r., kopii umowy między Towarzystwem S.A. w Gorzowie Wlkp. a Wojewodami: Gorzowskim, Jeleniogórskim, Szczecińskim i Zielonogórskim w imieniu których działa Wojewoda Gorzowski dot. realizacji planu finansowego z przydzielonych środków budżetowych, kopii umowy między Towarzystwem S.A. w Gorzowie Wlkp. a Kreditanstalt we Frankfurcie n/Menem dotyczy realizacji wsparcia finansowego Towarzystwa, kopii not dyplomatycznych stanowiących Porozumienie o celach, formie i finansowaniu kosztów bieżących Towarzystwa.

Na podstawie analizy akt sprawy organ odwoławczy ustalił, że:

 1. w nocie dyplomatycznej z dnia 28 kwietnia 1994 r. nr DE I RFN-2200-1-94 skierowanej do Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, przedstawiającej treść Porozumienia o celach, formie i finansowaniu kosztów bieżących Towarzystwa, w rozdziale III pkt 3 istnieje zapis: "W ramach obowiązującego w Polsce prawa Towarzystwo może ubiegać się o zwolnienie z podatków, opłat i różnych obciążeń administracyjnych, aby przeznaczone na Towarzystwo fundusze publiczne mogły być wykorzystane na realizację jego statutowych zadań."
 2. w preambule Umowy zawartej między Towarzystwem S.A. w Gorzowie Wlkp. z jednej strony oraz Wojewodami: Gorzowskim, Jeleniogórskim, Szczecińskim, Zielonogórskim, w imieniu których działał Wojewoda Gorzowski z drugiej strony zawarto treść: "Na podstawie rocznej wymiany Not Republika Federalna Niemiec i Rzeczypospolita Polska zobowiązuje się do świadczenia rocznych dotacji na finansowanie bieżących kosztów działalności Towarzystwa od chwili powołania Towarzystwa do końca 1994 r. a także w latach następnych", a w artykule 4 określono sposób "Kontroli wykorzystania dotacji podmiotowej".
 3. w nocie z dnia 6 czerwca 2001 r. do Ministra Spraw Zagranicznych RFN zapisano:
  "1. Strona Polska i Niemiecka będą w dalszym ciągu współfinansować koszty bieżące działalności Towarzystwa do chwili uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej."....
  "2. Na sześć miesięcy przed uzyskaniem przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej Strony uzgodnią sposób zamknięcia bądź przekształcenia działalności Towarzystwa oraz rozliczenia jego majątku."

W oparciu o powyższe organ odwoławczy nie podziela stanowiska Spółki, że Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego zastosował rozszerzającą interpretację przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy. Spółka swoją działalność realizowała, korzystając z dotacji pochodzących z funduszy publicznych w postaci dotacji podmiotowych, o których mowa w wyżej cytowanej Umowie oraz corocznych notach, zatem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy podatkowej nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zaprzestanie przez Stronę Polską i Stronę Niemiecką współfinansowania kosztów bieżących działalności Towarzystwa od chwili uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej oraz konieczność uzgodnienia sposobu zamknięcia bądź przekształcenia działalności Towarzystwa i rozliczenia jego majątku została w sposób precyzyjny wyrażona w nocie dyplomatycznej z dnia 6 czerwca 2001 r. W związku z powyższym, na podstawie postanowienia akcjonariuszy obu krajów nastąpiła zmiana składu akcjonariatu poprzez sprzedaż akcji osobom prywatnym, o czym Spółka poinformowała w zażaleniu na zaskarżone postanowienie. Mając zatem na uwadze, że Spółka nie jest już finansowana z dotacji podmiotowych, nie może dalej korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, gdyż nie jest już tym podmiotem, o którym mowa w Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o celach, formie i finansowaniu kosztów bieżących Towarzystwa, zawartego 7 czerwca 1994 r. Osiągany przez Towarzystwo dochód nie jest już bowiem dochodem wypracowanym ze środków publicznych (dotacji), które mogły korzystać ze zwolnienia.

Niniejsze stanowisko jest zgodne z interpretacją udzieloną Towarzystwu przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 10 września 1996 r., dotyczącą korzystania ze zwolnień podatkowych przez Towarzystwo.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY