Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej przez jedynego udziałowca Spółki w związku z podwyższeniem kapitału w wyniku konwersji w części wierzytelności z tytułu pożyczek ?

sygnatura: PBB 1/421/1-11/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2006-01-20

słowa kluczowe:niedostateczna kapitalizacja

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr PD/423-57/05/32151 wydanego dla Spółki z o.o. J P z siedzibą w Bielsku-Białej, stanowiącego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej przez jedynego udziałowca Spółki w związku z podwyższeniem kapitału w wyniku konwersji w części wierzytelności z tytułu pożyczek

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 9 maja 2005 r. i 16 maja 2005 r. Spółka z o. o. J P z siedzibą w Bielsku-Białej, zwróciła się do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej przez jej jedynego udziałowca w związku z podwyższeniem kapitału w wyniku konwersji w części wierzytelności z tytułu pożyczki. Jednocześnie przedstawiła następujący stan faktyczny, z którego wynika, że na dzień złożenia wniosku posiadała zarejestrowany kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł. W grudniu 2004 r. nabyła nieruchomość a środki na zapłatę ceny pochodziły z pożyczki udzielonej Spółce przez jej jedynego udziałowca w kwocie 4.000.000,00 zł. Wspólnik zamierza przeznaczyć część wierzytelności z tytułu w/w. pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Na tle zarysowanego stanu faktycznego powstały wątpliwości podatnika: - czy forma w jakiej następuje objęcie udziałów przez wspólnika w podwyższonym kapitale zakładowym /w formie konwersji wierzytelności/ ma znaczenie dla możliwości zaliczania odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów,- czy konwersja wymagalnych wierzytelności z tytułu pożyczki na kapitał zakładowy i zarejestrowanie jego podwyższenia w KRS umożliwi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów tych odsetek od pożyczki, które będą spłacone po dacie zarejestrowania podwyższenia z uwzględnieniem przepisów art. 16 ust. pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ww. piśmie z dnia 16 maja 2005 r., prezentując własne stanowisko w sprawie, Spółka wskazała, że spłacane po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego o 1.000.000,00 zł ( wyniesie on po podwyżce 1.050.000,00 zł ) odsetki od pozostałej kwoty pożyczki tj. 3.000.000,00 zł może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż w wyniku konwersji wierzytelności na kapitał, kwota pożyczki od której będą liczone odsetki wyniesie 3-krotność kapitału zarejestrowanego w KRS tj. 3.150.000,00 zł (3 x 1.050.000,00 zł = 3.150,000,00 zł).

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr PD/423-57/05/32151 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, jego stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych / tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25 % udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 % udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Dodatkowe zasady interpretacji przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60, które zostały pominięte zarówno przez podatnika jak i organ pierwszej instancji, zawarte są w przepisach art. 16 ust. 6, ust. 7 i ust. 7b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 określa się bez uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Przywołana regulacja zatem w sposób szczególny określa wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej dla potrzeb tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o której mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy podatkowej. Zgodnie z przywołanym art. 16 ust. 7 tejże ustawy, określając wartość kapitału nie uwzględnia się tej części kapitału, jaka:- nie została faktycznie przekazana,- została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi (...) udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki,- została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.Przywołany przepis znajdzie zatem zastosowanie m. in. w sytuacji, gdy wkład, tj. przedmiot świadczenia wspólnika wnoszony do spółki w zamian za obejmowane udziały, uznany zostanie za wkład niepieniężny, mający postać wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów).

Uwzględniając ww. uregulowania prawne, jak również stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 16 maja 2005 r. należy stwierdzić, że zapłacone odsetki od udzielonej pożyczki mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu tylko od tej części pożyczki, która nie przekracza trzykrotności kapitału zakładowego Spółki przed jego podwyższeniem tj. 3 x 50.000 zł = 150.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY