Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną u wspólnika nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym wynikający z niepodzielonych zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

sygnatura: 1401/PD-4230Z-113/05/ICh

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-26

słowa kluczowe:dochody kapitałowe, przekształcanie, przekształcanie podmiotów, przychód, przychód z kapitału pieniężnego, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki handlowe, zysk zatrzymany

DECYZJA


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia "R" Sp. z o. o., z dnia 27.10.2005r., bez nr, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD2/423/89/05/AB z dnia 19.10.2005 r. w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
.

zmienia zaskarżone postanowienie uznając stanowisko podatnika przedstawionew zapytaniu za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 22.07.2005 r. (wpływ do Urzędu 25.07.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11.08.2005 r. Sp. z o. o. "R" zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną u wspólnika nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym wynikający z niepodzielonych zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wg przedstawionego stanu faktycznego Spółka "R", która prowadzi obecnie swoją działalność posiadając formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, planuje przekształcić się w spółkę jawną, na podstawie przepisu art. 551 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Przekształcenie nastąpi najprawdopodobniej w 2006 roku. Na dzień przekształcenia "R" Sp. z o. o. (spółka przekształcana) może wykazywać w pasywach zysk netto osiągnięty w roku obrotowym, a także kwoty niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które nie zostaną wypłacone w formie dywidendy ani nie zostaną przeniesione na kapitał zakładowy spółki z o. o.


Postanowieniem z dnia 19.10.2005 r. Nr 1471/DPD2/423/89/05/AB Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdzono, iż w związku z zamiarem przekształcenia się spółki z o. o. w spółkę jawną u wspólników spółki z o. o., którzy z dniem przekształcenia staną się wspólnikami spółki jawnej, na dzień przekształcenia powstanie przychód z tytułu wartości udziałów wynikającychz niepodzielonych zysków w spółce z o. o., jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych,od którego należy odprowadzić podatek w wysokości 19%. Płatnikiem tego podatku jest spółka jawna, która wstępuje w prawa i obowiązki spółki przekształcanej.


Pismem z dnia 27.10.2005 r. Spółka złożyła zażalenie na powyższe postanowienie zarzucając organowi podatkowemu pierwszej instancji naruszenie zasad wynikających z art. 191, art. 552,art. 553 i art. 555 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych poprzez błędną interpretację i w związku z tym nieprawidłowe zastosowanie przepisów art. 10, art. 22 i art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). Zdaniem podatnika zysku, jaki Spółka osiągnęła, nie można traktować jako wkładu,gdyż wnoszenie wkładów do spółki przekształconej przez wspólników spółki przekształcanejjest sprzeczne z istotą przekształcenia i zasadą kontynuacji.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:


Zażalenie wniesione przez Spółkę zasługuje w ocenie organu odwoławczego na uwzględnienie. Omawiając instytucję przekształcenia spółek nie sposób nie podjąć kwestii dotyczącej charakteru prawnego tej instytucji. Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,poz. 1037 ze zm.), dalej "k.s.h". Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).


Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (jest to dzień przekształcenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia przez sąd rejestrowy z urzędu spółki przekształcanej, a spółka przekształcona, jako następca prawny, wstępuje z tym dniem we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W szczególności spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 552 i 553 K. s. h.). Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu.


Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związaną z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b),w związku z art. 93a § 1 osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawai obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis ten konstytuuje zasadę sukcesji generalnejw odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.


Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku (zarówno aktywa, jak i pasywa wycenione - art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.


Z pisma wynika, że Spółka dysponuje niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych, który nie zostanie wypłacony w formie dywidendy ani nie zostanie przeniesiony na kapitał zakładowy, a zatemnie wystąpi u wspólników podatek od zysków kapitałowych.
Wskutek dokonanego przekształcenia kwoty zysków stają się składową częścią kapitału podstawowego spółki jawnej. Powstaje zatem wątpliwość, czy zyski spółki z o.o., które na skutek przekształcenia jej w spółkę jawną stają się składową częścią jej kapitału podstawowego, będąu wspólników stanowiły dochód (przychód) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało określonew art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochodem (przychodem)z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału,w tym także, zgodnie z pkt 3 tego przepisu, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.
Mając na względzie fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jak podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez "następcę" prawnego, zaś wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, należałoby uznać, że majątek przekształcanej spółki z o.o. zaliczany jest na poczet wkładów do spółki jawnej.
Tak więc przekazanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej nie mieści się w pojęciu "wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.
Ponadto należy podkreślić, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej - spółki jawnej zgodnie z brzmieniem art. 28 k.s.h. w związku z art. 555 k.s.h. Usytuowanie art. 28 k.s.h. ma związek ze stosunkami z osobami trzecimi i podkreśla odrębność majątkową spółki od majątku wspólników. Pierwotny bowiem majątek spółki tworzony jestz wkładów wspólników, zaś w naszym przypadku z majątku spółki przekształcanej.
Skoro niepodzielone zyski spółki z o.o. z lat poprzednich stały się własnością spółki jawnej- w świetle przytoczonych przepisów - to nie sposób uznać, że zostały faktycznie otrzymane przez wspólników będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Reasumując, z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową nie wiążą się żadne szczególne uregulowania podatkowe. Przekształcenie to, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji. Tym samym u udziałowców przekształcanej spółki kapitałowej nie powstajew chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od niepodzielonych zysków z lat poprzednich,a przekazanych do majątku spółki przekształconej (spółki osobowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY