Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik otrzymał na początku czerwca 2005 r. zaliczkę (30% wartości zamówienia) od kontrahenta z Niemiec. Na otrzymaną zaliczkę Spółka nie wystawiła faktury. Następnie, 23 czerwca 2005 r. dokonała dostawy towarów (część zamówienia)i wystawiła fakturę z adnotacją, że była wpłacona zaliczka i do zapłaty pozostaje kwota stanowiąca 70% wartości faktury. Jako, że spełnione zostały warunki określone w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość tej faktury została ujęta w deklaracji VAT-7 za czerwiec jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0%, a także w informacji podsumowującej zaII kwartał 2005 r. Spółka ma wątpliwości, czy postąpiła prawidłowo nie wystawiając faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. Zdaniem podatnika nie było obowiązku wystawienia takiej faktury, gdyż nie było WDT w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT.

sygnatura: PP-I-005/429/TŁ/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-21

słowa kluczowe:dostawa wewnątrzwspólnotowa, moment powstania obowiązku podatkowego, opodatkowanie zaliczek, podatek od towarów i usług, zaliczka

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 19 października 2005 r., Nr PP/443-68-1/AZ/05 w zakresie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 20 lipca 2005 r., znak X zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.Podatnik otrzymał na początku czerwca 2005 r. zaliczkę (30% wartości zamówienia) od kontrahenta z Niemiec. Na otrzymaną zaliczkę Spółka nie wystawiła faktury. Następnie, 23 czerwca 2005 r. dokonała dostawy towarów (część zamówienia)i wystawiła fakturę z adnotacją, że była wpłacona zaliczka i do zapłaty pozostaje kwota stanowiąca 70% wartości faktury. Jako, że spełnione zostały warunki określone w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość tej faktury została ujęta w deklaracji VAT-7 za czerwiec jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0%, a także w informacji podsumowującej zaII kwartał 2005 r. Spółka ma wątpliwości, czy postąpiła prawidłowo nie wystawiając faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. Zdaniem podatnika nie było obowiązku wystawienia takiej faktury, gdyż nie było WDT w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT.

Postanowieniem z 19 października 2005 r., Nr PP/443-68-1/AZ/05 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.W uzasadnieniu stwierdzono, iż w przypadku otrzymania części ceny na poczet WDT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej jej otrzymanie. O momencie wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki decyduje podatnik, a przepis § 14 rozporządzenia Ministra Finansówz 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom... (Dz.U. Nr 95, poz. 798) nie ma zastosowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z uwagi na treść art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4. Jedenz wyjątków od tej zasady stanowi art. 20 ust. 3 ustawy, w myśl którego jeżeli przed dokonaniem WDT otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.Z kolei przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom... (Dz.U. Nr 95, poz. 798), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Odnosząc powyższe przepisy do stanu faktycznego przestawionego we wniosku Spółki, należy stwierdzić, iż postąpiła ona nieprawidłowo. Właściwym zachowaniem powinno być bowiem udokumentowanie otrzymanej zaliczki fakturą VAT w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej zaliczki, a następnie - już po wydaniu towaru - wystawienie faktury na zasadach określonych w § 9 i 11-13 rozporządzenia, z tym że sumę wartości towarów należy pomniejszyć o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejszyć o sumę kwot podatku wykazanegow fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinnzawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru (§14 ust. 4 rozporządzenia). Dodatkowo należy wskazać, iż nie znajduje uzasadnienia w przepisach podatkowych twierdzenie organu pierwszej instancji, że przepisy § 14 w/cyt. rozporządzenia nie mają zastosowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowił, jakw sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY