Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła od zakupionej licencji na oprogramowanie komputerowe oraz za wdrżenie systemu koputerowego?

sygnatura: PBB1/421-81/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2005-11-15

słowa kluczowe:należności licencyjne, program komputerowy

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia spółki akcyjnej na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdzające, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku uzupełnionym pismem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych -podatku pobranego u źródła w części jest prawidłowe a w części jest nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienia w części objętej zażaleniem poprzez stwierdzenie, że zaprezentowane przez Spółkę w piśmie stanowiącym uzupełnieniu wniosku stanowisko, iż nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła od faktury za wdrożenie systemu komputerowego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku pobrania 5% podatku u źródła od należności wypłaconych za zakupioną licencję na oprogramowanie komputerowe od firmy niemieckiej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 03 czerwca 2005 r.
Z pisma uzupełniającego wynika, że Spółka na podstawie spisanej umowy zakupiła zintegrowany system komputerowy od firmy niemieckiej. Firma niemiecka nie jest producentem zakupionego systemu komputerowego, ale jest uprawniona do jego sprzedaży. Umowa zakupu podzielona została na dwie części. Pierwsza część to umowa na zakup licencji na oprogramowanie, druga to umowa na wdrożenie ww. oprogramowania w Spółce tj. jego instalację, szkolenia administratorów i użytkowników przez firmę niemiecką. Podatnik posiada od firmy niemieckiej Certyfikat Rezydencji.W ww. piśmie wnioskodawca stanął na stanowisku, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. Spółka zastosowała od otrzymanej faktury za licencję na oprogramowanie 5% podatku u źródła, zmniejszając o tę kwotę przelew pieniężny do firmy niemieckiej.
Jednocześnie zdaniem Spółki nie ma ona obowiązku pobrania 5% podatku u źródła od faktury za wdrożenie systemu komputerowego, ponieważ usługa ta nie jest wymieniona jako usługa niematerialna w art. 21 ww. ustawy o podatku dochodowym.

Postanowieniem Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał wyżej przedstawione stanowisko wnioskodawcy w sprawie dotyczącej obowiązków pobrania podatku u źródła od należności wypłaconych za uzyskaną licencję na oprogramowanie za prawidłowe natomiast stanowisko dotyczące wypłaconych należności za wdrożenie ww. licencji na oprogramowanie bez pobrania zryczałtowanego podatku za nieprawidłowe.
Na powyższe postanowienie strona złożyła zażalenie. Podatnik przytoczył szereg definicji należności licencyjnych. Ponadto stwierdził, że jego zdaniem stanowisko Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu zaprezentowane w zaskarżonym postanowieniu w części dotyczącej obowiązku pobrania 5% podatku u źródła od wypłaconych należności za wdrożenie zakupionego od firmy niemieckiej oprogramowania komputerowego, nie znajduje pokrycia w treści art. 12 ww. Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Z przepisu tego wynika bowiem, że licencją jest umowa i związane z nią opłaty za korzystanie z utworu lub wynalazku. Skoro zatem coś jest uregulowane jasno w przepisach, nie powinno się czynić interpretacji rozszerzającej podciągając pod pojęcie opłat licencyjnych, także opłat za wdrożenie programu. Co za tym idzie licencja i związane z nią opłaty w myśl przepisów dotyczą jedynie korzystania z produktu jakim jest licencja na oprogramowanie komputerowe, a nie usług związanych z jego wdrożeniem tj. instalacją i szkoleniami administratorów i użytkowników.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:W świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, m.in. przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych ustala się w wysokości 20% przychodów. Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
W rozpatrywanej sprawie kontrahent zagraniczny uzyskujący dochody w związku ze sprzedażą Spółce licencji na oprogramowanie komputerowe oraz w związku z wdrożeniem tego oprogramowania ma siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.
Dla rozstrzygnięcia spornej kwestii, odnośnie powstania zobowiązania podatkowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 1 w przypadku zapłaty należności za instalację i szkolenia administratorów i użytkowników zakupionego programu komputerowego , należy wziąć pod uwagę przepisy Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)
W umowie tej "należności licencyjne" zdefiniowano jako wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych,(...).
W definicji "należności licencyjnych", zawartych w tych umowach, nie wymieniono oprogramowania komputerowego. Jak wynika jednak z komentarza do Modelowej Konwencji OECD, oprogramowanie komputerowe, w takim przypadku, należy traktować jak utwór literacki, artystyczny czy naukowy. O ile ustawodawstwo wewnętrzne nie stanowi inaczej, najbardziej realistyczne jest traktowanie programu komputerowego jak dzieła naukowego. Według polskiego ustawodawstwa - art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie.
Wobec powyższego należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania są należnościami licencyjnymi.
Podkreślić trzeba, że zgodnie z wyrażoną w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD, za należności licencyjne w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy, płatności są dokonywane w związku z nabyciem części praw do programu komputerowego, uznaje się te płatności, które są dokonywane z tytułu udzielenia praw do użytkowania programu, w sposób, który bez tego rodzaju zezwolenia stanowiłby naruszenie praw autorskich.
Nie ma tu natomiast mowy o należnościach za wdrożenie oprogramowania komputerowego tj. instalację i szkolenie czyli czynności pozwalające na jego późniejsze użytkowanie.
Istotą użytkowania jest uprawnienie do używania rzeczy, a ww. czynności pozwalają jedynie na realizację tego prawa.
Z tych też względów stanowisko przedstawione przez Spółkę w, iż nie ma ona obowiązku pobrania podatku u źródła od faktury za wdrożenie systemu komputerowego uznaje się za prawidłowe.Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY