Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodu Firmy ma otrzymana w 2004r.przez Jednostkę z programu PHARE zaliczka na poczet dotacji przeznaczona na realizację określonego projektu, którego rozliczenie jak i ostateczna płatność dotacji nastąpiła w 2005r?

sygnatura: 1463/WD/4218/1/23/208/05/EP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-11-15

słowa kluczowe:dotacja, koszty uzyskania przychodów, przychód

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.07.2005r. (data stempla pocztowego) Jednostki.................................. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 18.07.2005r. Nr 1425/033/423/9/2005 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Jednostki ..................................... wyrażonego we wniosku z dnia 18.05.2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.05.2005r.) w sprawie rozliczenia otrzymanych dotacji - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.05.2005r. Jednostka........................ zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatku dochodowego od osób prawnych.Jednostka wyjaśniła, że w 2004r. otrzymała z programu PHARE zaliczkę na poczet dotacji, którą przeznaczono na wykonanie w okresie luty - wrzesień 2004r. programu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego". W 2004r. Jednostka poniosła całość kosztów na realizację w/w projektu. Rozliczenie projektu i ostateczna płatność dotacji nastąpiła w 2005r.Jednostka zaliczyła w 2004r. do przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych zaliczkę na poczet dotacji, która w tym roku wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy Firmy.Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z otrzymanej w 2004r. dotacji Jednostka wyłączyła z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast pozostałe koszty związane z tym programem, które zostały sfinansowane ze środków własnych Jednostka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu.W 2005r. Jednostka otrzymała pozostałą kwotę dotacji, którą wykazała jako dochód wolny od podatku w tym roku.

W związku z powyższym Firma wystąpiła z zapytaniem czy prawidłowe jest stanowisko, że nie należy korygować kosztów w roku 2005, które uprzednio zostały zarachowane w koszty uzyskania przychodu 2004r.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 18.07.2005r. wydał postanowienie Nr 1425/033/423/9/2005, w którym przytaczając treść art. 17 ust. 1 pkt 23 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) stwierdził, że kwota otrzymanej przez Jednostkę zaliczki na poczet dotacji w 2004r. nie może być zaliczona do przychodów podatkowych.Przychód z tytułu dotacji powstaje w dniu wpływu całej kwoty dofinansowania, a więc w 2005r. - po ostatecznym rozliczeniu projektu objętego programem PHARE.

Zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, skoro Jednostka faktycznie otrzymała dotację w 2005r. to całość poniesionych kosztów na realizację projektu objętego programem PHARE należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 2004r.Firma nie miała podstaw z góry zakładać, że rozliczenie inwestycji objętej dotacją zostanie zaakceptowane i że faktycznie otrzyma środki z tej dotacji.

Organ I instancji powołując art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23, stwierdził, że wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z otrzymanych dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym po faktycznym otrzymaniu w 2005r. dotacji z PHARE Jednostka powinna koszty uzyskania przychodu 2005r. pomniejszyć o kwotę wydatków pokrytych dotacją.

Na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 18.07.2005r. Nr 1425/033/423/9/2005 Jednostka................................złożyła zażalenie, w którym stwierdza, że ma odmienne stanowisko od interpretacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w kwestii księgowania i zaliczenia do przychodów (wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych - art. 17 ust. 1 pkt 23) otrzymanej zaliczki stanowiącej część należnej dotacji.

Zdaniem Jednostki ujmując w księgach rachunkowych każdą część otrzymanej dotacji w momencie uznania rachunku bankowego postępują zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. "g" ustawy o rachunkowości.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, a więc każda kwota dotacji (część, zaliczka), która wpływa na rachunek bankowy Jednostki jest przychodem, bowiem z otrzymanej dotacji będącej zaliczką faktycznie finansowane są poniesione wydatki. Jednostka zauważa, że gdyby wyłączyć z przychodów otrzymane dotacje to wydatki sfinansowane ze środków pomocowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wolne od tego podatku) stanowiłyby dla Firmy koszt uzyskania przychodów.

Jednostka podnosi, iż w księgach rachunkowych 2004 roku do kosztów uzyskania przychodów zaliczyła tylko tę część wydatków, która nie znalazła pokrycia w zaliczce otrzymanej w roku 2004. Zdaniem Firmy koszty uzyskania przychodu 2005r. należy pomniejszyć o kwotę wydatków pokrytych tą częścią dotacji (dopłatą), którą otrzymano w roku 2005.

Ponadto Jednostka prosi o wyjaśnienie, czy prawidłowe będzie wykazanie w pozycji 21 "Koszty uzyskania przychodów" kosztów z minusem bowiem kwota otrzymanej w 2005r. dotacji (pokrywającej koszty 2004r.) przewyższa wysokość kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia i uwag wniesionych do protokołu z zapoznania stwierdza, co następuje :

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy z dnia 15.02.1992r. przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że w 2004r. Jednostka otrzymała z programu PHARE zaliczkę na poczet dotacji, która została przeznaczona na wykonanie w okresie luty-wrzesień 2004r. programu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego". Ponadto z akt sprawy wynika, że warunkiem otrzymania w 2005r. pozostałej kwoty dotacji było prawidłowe rozliczenie realizacji w/w programu objętego dotacją w 2004r.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w świetle przepisów prawa podatkowego przychód z tytułu dotacji powstanie w dniu wpływu całej kwoty dofinansowania, tj. w 2005r. po ostatecznym rozliczeniu realizacji projektu objętego programem PHARE. W związku z tym poniesione w 2004r. wydatki na realizację programu objętego programem PHARE w całości stanowią koszt uzyskania przychodu w 2004r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 23.

W myśl w/w przepisu Jednostka po faktycznym otrzymaniu w 2005r. dotacji z PHARE, powinna koszty uzyskania przychodu 2005r. pomniejszyć o kwotę poniesionych w 2004r. wydatków sfinansowanych dotacją.

Dodać należy, że interpretacje, o których mowa w art. 14a Ordynacji podatkowej zawierają skutki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego a nie z innych ustaw - wbrew twierdzeniom Podatnika.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że podniesiona przez Jednostkę w zażaleniu z dnia 27.07.2005r. kwestia ujęcia kosztów uzyskania przychodów w deklaracji CIT-2 nie była przedmiotem wniosku Firmy z dnia 18.05.2005r. i w związku z tym nie może być przedmiotem niniejszego postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY