Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który nie znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który znajduje się na terenie takiej gminy, możemy zastosowac stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie stawek podwyższoną o współczynnik 3,0 ? Jeśli tak, to w którym momencie powinniśmy zacząć ją stosować ?Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który jest ulokowany w gminie, która w tym wykazie się nie znajduje, musimy przestać stosować stawkę amortyzacyjną podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 3,0, a zacząć stosować stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to w jakim terminie powinniśmy zmienić stawkę amortyzacyjną?

sygnatura: PB/II-1/4218-6/Int./05/KK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2005-09-15

słowa kluczowe:amortyzacja, stawka amortyzacyjna, środek trwały

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 04.07.2005r. (wpływ do Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 18.07.2005r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku z dnia 28.06.2005r. Nr US.II.423/4/05/, którym uznano za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 31.03.2005r.

Od decyzji przysługuje Stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi na podstawie art. 221 ustawy - Ordynacja podatkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wnioskiem z dnia 31.03.2005r. Spółka wystąpiła do organu I instancji o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem gier na automatach o niskich wygranych. Automaty te wstawiane są do lokali rozmieszczonych na terenie całej Polski. Z właścicielami lokali Spółka podpisuje umowy na najem powierzchni. Automaty hazardowe są zaliczone do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Zdaniem Spółki użytkowanie automatu hazardowego w lokalu, który znajduje się na terenie gminy wymienionej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.1999r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 110, poz. 1264 ze zm.) uprawnia Spółkę do amortyzowania tego urządzenia na zasadach określonych w art. 16k ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W kwestii zaś terminu zmiany współczynnika w przypadku przemieszczenia automatu z lokalu nie znajdującego się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym do lokalu, który znajduje się na terenie takiej gminy ? zdaniem Spółki - stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie stawek można podwyższyć o współczynnik 3,0 począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przemieszczenie. Z kolei w przypadku przemieszczenia danego automatu z terenu gminy zagrożonej szczególnie wysokim bezrobociem do gminy nie wymienionej w w/w wykazie w miesiącu przemieszczenia powinna być zastosowana stawka amortyzacyjna podana w wykazie podwyższona o współczynnik nie wyższy niż 2,0.

Postanowieniem z dnia 28.06.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na w/w postanowienie Spółka złożyła zażalenie z dnia 04.07.2005r. zarzucając przedmiotowemu postanowieniu naruszenie przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) poprzez nieudzielenie odpowiedzi co do sposobu zastosowania prawa podatkowego. Spółka w zażaleniu podnosi, iż nie ustosunkowano się jednoznacznie do odpowiedzi na pytanie:

- czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest użytkowany w lokalu, który nie znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który znajduje się na terenie takiej gminy, Spółka może zastosować stawkę amortyzacyjną podaną w wykazie stawek podwyższoną o współczynnik 3,0 ? Jeśli tak, to w którym momencie zacząć ją stosować ?
- czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który jest ulokowany w gminie, która w tym wykazie się nie znajduje, Spółka musi przestać stosować stawkę amortyzacyjną podaną w wykazie podwyższoną o współczynnik 3,0, a zacząć stosować stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to w jakim terminie Spółka powinna zmienić stawkę amortyzacyjną ?

Wskazując na powyższe jednostka wnosi o uchylenie przedmiotowego postanowienia i rozpatrzenie w całości wniosku Spółki.

Organ odwoławczy po przeanalizowaniu treści wniosku i zarzutów podniesionych w zażaleniu stwierdził, co następuje:

O możliwości podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w przypadku ich używania w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, o współczynnik nie wyższy niż 3,0, mówi art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią powyższego przepisu stosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej o współczynnik nie wyższy niż 3,0 możliwe jest jedynie w przypadku tzw. degresywnej metody amortyzacji. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 16h ust. 2 wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych dokonuje się przed jej rozpoczęciem, a wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W związku z tym przeniesienie już amortyzowanego automatu do zakładu położonego na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu bezrobociem strukturalnym lub odwrotnie gdy automat jest przemieszczony do lokalu w gminie, która nie jest w wykazie - nie może prowadzić do zmiany metody amortyzacji.

Nie można się zgodzić z zarzutem Strony, iż w zaskarżonym postanowieniu nie udzielono odpowiedzi, co do sposobu zastosowania prawa podatkowego i tym samym naruszono art. 14a § 1 ustawy ? Ordynacja podatkowa. W postanowieniu powołany został art. 16i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podwyższania bądź rezygnacji ze stosowania podwyższonych stawek, niemniej jednak nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie ? dotyczy on bowiem maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.

W ocenie organu odwoławczego w przypadku przeniesienia automatu z lokalu, który znajduje się na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym do lokalu w gminie, która w tym wykazie się nie znajduje, Spółka winna powrócić do poprzednio stosowanej podwyższonej stawki o współczynnik 2,0 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie. W analogiczny sposób należy postąpić w sytuacji, gdy Spółka przenosi automat z zakładu, który nie znajduje się na terenie gminy wymienionej w wykazie do zakładu, który znajduje się na terenie takiej gminy, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie Spółka może podwyższyć stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie o współczynnik nie wyższy niż 3,0.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika.
Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY