Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie obowiązki ciążą na płatniku w przypadku zbycia przez akcjonariusza akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?

sygnatura: PBB1/421-36/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2005-08-03

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, płatnik, udział w zyskach osób prawnych, umorzenie akcji

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia spółki akcyjnej na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązków płatnika w przypadku zbycia przez akcjonariusza akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia jest nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem spółka akcyjna zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązków płatnika w przypadku zbycia przez akcjonariusza akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia.W ww. piśmie wnioskodawca stanął na stanowisku, że w przypadku gdy Spółka na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako płatnik zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP (dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki, w celu umorzenia tych akcji), a nie jest w stanie uzyskać od akcjonariusza informacji o cenie nabycia akcji, która niezbędna jest dla prawidłowego ustalenia kwoty podatku (art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy), to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych, w oparciu o art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatek winien być zapłacony bezpośrednio przez zbywającego akcje.

Postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał wyżej przedstawione stanowisko wnioskodawcy w sprawie dotyczącej obowiązków płatnika w przypadku zbycia przez akcjonariusza akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia za nieprawidłowe. Na powyższe postanowienie strona złożyła zażalenie wnosząc o zmianę ww. postanowienia i wydanie decyzji stwierdzającej, iż dochód z tytułu wypłat za akcje nabyte odpłatnie przez spółkę od akcjonariusza w celu ich umorzenia podlega na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% naliczonym od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym za sprzedaż akcji, a kosztem nabycia akcji w wysokości określonej na dzień faktycznego nabycia tych akcji.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:Skutki podatkowe wiążące się z dochodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). Słuszne jest stwierdzenie Spółki zawarte w zażaleniu, iż dochód uzyskany z tego tytułu jest traktowany jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Jak wynika z postanowień art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się m.in. kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. W świetle powyższych unormowań prawnych w przypadku, gdy wystąpi nadwyżka przychodu, uzyskanego przez akcjonariusza zbywającego swoje akcje celem ich umorzenia, ponad koszty nabycia lub objęcia tych akcji, podlegać ona będzie opodatkowaniu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Uzyskany przez akcjonariusza z takiego zbycia przychód opodatkowany jest stawką 19% zgodnie z zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Spółka nabywająca od akcjonariusza własne akcje w celu ich umorzenia, jako płatnik podatku, obowiązana jest pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Pomimo prawidłowej oceny prawnej dokonanej przez Spółkę w zażaleniu należy uznać, że stanowisko wyrażone przez podatnika we wniosku, iż w przypadku gdy Spółka na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako płatnik zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP (dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki, w celu umorzenia tych akcji), a nie jest w stanie uzyskać od akcjonariusza informacji o cenie nabycia akcji, która niezbędna jest dla prawidłowego ustalenia kwoty podatku (art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy), to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych, w oparciu o art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatek winien być zapłacony bezpośrednio przez zbywającego akcje jest nieprawidłowe.Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie znajduje podstaw do zmiany ww. postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY