Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zakład budżetowy utworzony z dniem 01.01.2004r. na bazie zlikwidowanych z dniem 01.01.2004r. dwóch innych zakładów budżetowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004r. nagrody jubileuszowe wypłacone w 2004r. pracownikom zwolnionym z przyczyn pracodawcy (likwidacja zakładów) a następnie zatrudnionym w nowopowstałym podmiocie, którzy nabyli prawa do w/w nagród w dniu 31.12.2003r.?

sygnatura: 1463/WD/4218/2/1/198/05/AM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-08-12

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, nagroda pieniężna, świadczenia na rzecz pracowników, wypłata pieniężna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach z dnia 26.04.2005r. nr 1408/PD/423-1/05 postanawiające uznać za nieprawidłowe stanowisko Jednostki w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a tym samym podziela stanowisko przedstawione przez Stronę w złożonym wniosku z dnia 28.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 07.02.2005r.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego przez Jednostkę we wniosku z dnia 28.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 07.02.2005r. stanu faktycznego wynika, że Zakład budżetowy utworzony z dniem 01.01.2004r. na bazie zlikwidowanych w dniu 01.01.2004r. dwóch zakładów budżetowych dokonał w 2004r. wypłat w kwocie 288.869,78 zł z tytułu nagród jubileuszowych 37 pracownikom zatrudnionym w nowoutworzonym zakładzie, którym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakowało 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Działający w 2003r. zakład budżetowy w grudniu 2003r. nie wypłacił nagród i nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów 2003r., gdyż opierał się na opinii prawników stojących na stanowisku, że wypłata w tym okresie dotyczy tylko takiej sytuacji, w której pracownik z powodów dotyczących zakładu pracy definitywnie traci pracę w tym zakładzie, nie będąc dalej zatrudnionym w nowoutworzonym podmiocie, ich zdaniem następcy prawnym zlikwidowanych zakładów. Pracownik ponownie zatrudniony prawo do nagrody jubileuszowej uzyskałby w 2004r.

Pracownicy nie zgodzili się z w/w interpretacją i wnieśli sprawę do Sądu Rejonowego IV Wydział Pracy, który poparł stanowisko pracowników i nakazał Jednostce wypłacić nagrody jubileuszowe.

W ocenie składającego wniosek - koszty wypłaconych nagród są potrącane w roku, w którym zostały poniesione.

W dniu 26.04.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach wydał postanowienie nr 1408/PD/423-1/05, w którym stwierdził, że przedstawione przez Jednostkę stanowisko w złożonym wniosku z dnia 28.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 07.02.2005r. jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że biorąc pod uwagę przepis art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 7 ust. 1 i 2 tejże ustawy, żeby możliwe było odliczenie kosztów w pierwszej kolejności musi wystąpić przychód, dla uzyskania którego koszty zostały poniesione.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach stwierdził, że wypłaconych pracownikom w 2004r. nagród jubileuszowych przez Podatnika (nowopowstały podmiot), do których nabyli prawa w 2003r. nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2004, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczą one przychodów jakie w roku podatkowym 2003 realizował poprzedni Zakład.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu wniosku oraz postanowienia stwierdza, co następuje:

W myśl art. 15 ust. 1 w/w ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1.

Warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest wykazanie związku pomiędzy celem poniesienia wydatku, a możliwością uzyskania dzięki temu przychodów. Zatem wystarczającym jest, aby poniesienie tych kosztów miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, a przy tym muszą być one racjonalne z punktu widzenia działalności służącej jego osiągnięciu.

Natomiast art. 15 ust. 4 powołanej wyżej ustawy wskazuje w jaki sposób należy dokonywać potrącenia wydatków uznanych za koszty uzyskania przychodu od tego przychodu. Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą do przychodów danego roku podatkowego, chyba , że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącane w roku w którym zostały poniesione.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że w świetle przedstawionego przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 28.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 07.02.2005r. stanu faktycznego wypłacone w 2004r. pracownikom przez Jednostkę (nowopowstały podmiot) nagrody jubileuszowe, do których nabyli prawa w 2003r. stanowią stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodu 2004r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach uznając za nieprawidłowe odmienne od powyższego stanowisko Podatnika w tej kwestii rażąco naruszył w/w przepis art. 15 ust. 1 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyrażnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia organu pierwszej instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez Stronę.

W związku z tym, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach rażąco narusza prawo - należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Od niniejszej decyzji stosownie do art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY