Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy pojęcie "działalności gospodarczej" zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem "działalności gospodarczej" zawartym w przepisie art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

sygnatura: BD-P/423? 8/05/Z

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2005-08-17

słowa kluczowe:definicja, dochody wolne od podatku, działalność gospodarcza, fundacje, organizacje pożytku publicznego, zwolnienia przedmiotowe

W złożonym wniosku z dnia 28 lutego 2005r. Podatnik, powołując się na art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, zwrócił się o wyjaśnienie zakresu zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Fundacja zamierza złożyć wniosek o uznanie, iż stanowi podmiot pożytku publicznego i tym samym korzystać ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych.

Pytanie Podatnika dotyczyło pojęcia "działalności gospodarczej", czy pojęcie to zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem "działalności gospodarczej" zawartym w przepisie art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), czy też odnosi się do pojęcia "działalności gospodarczej" w innym rozumieniu, np. w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)?

Zdaniem Podatnika przepis art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej w części dotyczącej odniesienia się do pojęcia "działalności gospodarczej" nie odwołuje się do tego pojęcia w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a odnosi się do tego pojęcia w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W opinii Podatnika na taką interpretację wskazuje art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym, działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą jeżeli (...) - przepis ten nie definiuje pojęcia działalności gospodarczej (na co wskazuje zwrot "stanowi"), a jedynie wskazuje co stanowi działalność na potrzeby tejże ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, w postanowieniu z dnia 19 maja 2005r. Nr DG/005/19/2005 stwierdził, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. W opinii organu pierwszej instancji, definicji pojęcia "działalności gospodarczej" dla celów podatkowych należy szukać w ustawach tworzących prawo podatkowe. Przywoływana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji tego pojęcia, dlatego zdaniem organu podatkowego, pojęcie "działalności gospodarczej" zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej odnieść należy do definicji zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Przepis art. 3 pkt 9 tejże ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Na powyższe postanowienie Podatnik wniósł w dniu 1 czerwca 2005r. zażalenie, nie zgadzając się z interpretacją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonaną przez organ pierwszej instancji. W opinii Strony, przepis art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy, w swej części dotyczącej odwołania się do pojęcia działalności gospodarczej odnosi się do tego pojęcia w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ta bowiem ustawa, zdaniem Podatnika, dotyczy działalności gospodarczej w ogólności i wskazuje co jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawodawcy. Podatnik podnosi także, iż art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie tworzy definicji na użytek tej ustawy, a określa to pojęcie ogólnie.

Ponadto, zdaniem Podatnika, za taką interpretacją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6c przemawia art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który nie definiuje pojęcia działalności gospodarczej, a jedynie podaje co stanowi działalność na potrzeby tejże ustawy.

Podatnik wskazuje również, że cytowana przez organ pierwszej instancji definicja, zawarta w przepisie art. 3 ust. 9 ustawy Ordynacja podatkowa, znajduje zastosowanie wyłącznie w tej ustawie.

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych przez Podatnika okoliczności faktycznych sprawy, a także treści postanowienia oraz obowiązujących unormowań prawnych stwierdzam:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Powyżej cytowana ustawa podatkowa nie zawiera jednakże definicji pojęcia "działalność gospodarcza". W związku z powyższym, definicji tego pojęcia szukać należy w innych ustawach.

W procesie interpretacji prawa istotną rolę odgrywają zamieszczone w tekście poszczególnych aktów prawnych definicje legalne, bowiem definicje te zmierzają do eliminacji wieloznaczności zwrotów językowych, jakimi posługuje się prawodawca, nadając danemu zwrotowi taki sens, który najbardziej odpowiada celowi jaki chce on osiągnąć regulując określoną sferę życia społecznego.

Ważne znaczenie z punktu interpretacji prawa ma zamieszczenie definicji ustawowych w przepisach ogólnych, zwłaszcza wówczas gdy dany akt ma charakter kodeksowy lub też uznawany jest za akt podstawowy w danej dziedzinie.

Niewątpliwie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie prawa podatkowego. Umieszczenie definicji legalnych w przepisach ogólnych Ordynacji podatkowej przesądza o tym, że stosuje się je do całego tekstu ustawy. Ponadto, z uwagi na fakt, iż przywołana powyżej ustawa jest ogólnym aktem o podstawowym znaczeniu dla autonomicznej gałęzi prawa, jaką jest prawo podatkowe, przyjąć należy, że definicje zamieszczone w dziale I tejże ustawy mają zastosowanie do wszystkich ustaw podatkowych.

Jeżeli zatem podatkowe ustawy szczególne nie definiują inaczej danego pojęcia, wiodące znaczenie będzie miała definicja zawarta w Ordynacji podatkowej.

Przepis art. 3 pkt 9 cytowanej powyżej ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Reasumując, organ odwoławczy podkreśla, że jeżeli akt normatywny nie zawiera własnych definicji, które będą miały pierwszeństwo przed definicjami z Ordynacji podatkowej, wówczas do zawartych w nich pojęć zastosowanie znajdą definicyjne przepisy Ordynacji podatkowej jako aktu podstawowego w tej dziedzinie spraw.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dniu zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY