Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odsetki z tytułu terminowych lokat bankowych można uznać za przychody objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych?

sygnatura: PBB1/421-20/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2005-07-06

słowa kluczowe:lokaty, specjalna strefa ekonomiczna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania odsetek z tytułu terminowych lokat bankowych za przychody z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem sp. z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej uznania odsetek z tytułu terminowych lokat bankowych za przychody kształtujące dochód z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych.
W ww. piśmie wnioskodawca stanął na stanowisku, że odsetki od terminowych lokat bankowych nie stanowią osobnego efektu działalności gospodarczej (operacyjnej) polegającej na świadczeniu usług finansowych (zarobkowo, w sposób ciągły i zorganizowany), lecz wiążą się z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej wymienionej w odpowiednim zezwoleniu. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej przez przychody z zarobkowej działalności wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły należy rozumieć przychody będące nie tylko bezpośrednio wynikiem tej działalności ale także przychody związane z tą działalnością gospodarcza. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych należy zaliczyć do przychodów kształtujących dochód z działalności wymienionej w pozwoleniu, zwolniony od podatku dochodowego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
Postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w sprawie uznania odsetek od terminowych lokat bankowych jako przychody kształtujące dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i nieprawidłowe zastosowanie, w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600 ze zm.).Spółka podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wniosku wnosząc o uchylenie postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji w całości i stwierdzenie, że jej stanowisko zaprezentowane w ww. wniosku jest prawidłowe.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego sp. z o.o. prowadzi na podstawie zezwoleń:- nr .... wydanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., - nr ... wydanego przez Ministra Gospodarki, zmienionych decyzjami Ministra Gospodarki i Pracy na podstawie art. 6 ust. 1,2,4 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność gospodarczą rozumianą jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy określonych w sekcji D Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług GUS.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w znacznej mierze zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych, sp. z o.o. otrzymuje środki pieniężne tytułem regulowania wierzytelności przez swoich odbiorców. Wolne środki pieniężne pochodzące w znacznym stopniu z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlegają m. in. lokowaniu na terminowych lokatach bankowych. Okres lokaty zależy od prognozowanego planu przepływu środków pieniężnych i wynosi przykładowo siedem dni, dwa tygodnie bądź miesiąc. Od środków pieniężnych umieszczonych na lokatach Spółka otrzymuje korzyści w postaci odsetek.W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania istota sporu pomiędzy stronami sprowadza się do ustalenia czy przychody z ww. tytułu można zaliczyć do przychodów kształtujących dochód z działalności objętej zezwoleniami na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej, a rozstrzygnięcie oprzeć na art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przytoczenia wymaga również treść art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600 ze zm.), który wskazuje na konieczność zastosowania w niniejszej sprawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 34, zgodnie z którym dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. nr 188, poz. 1840) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych przy czym na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy z 2 października 2003 r. dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż przedsiębiorca mały lub średni w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Uzasadniając zajęte przez organ drugiej instancji stanowisko trzeba przede wszystkim stwierdzić, że cyt.: "...wszelkie ulgi podatkowe, a do tej kategorii zalicza się w myśl definicji zawartej w art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej również i zwolnienia przedmiotowe, stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, będącej wyrazem zasady sprawiedliwości podatkowej, wynikającej z art. 2, 84, i 217 Konstytucji (por. Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, KiK, Warszawa 2001, str. 131-155). Dlatego też zawierające je przepisy muszą być interpretowane w sposób precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest obejmowanie ich wykładnią rozszerzającą, co nie oznacza także możliwości stosowania do tego rodzaju norm wykładni zawężającej zakres zwolnienia podatkowego..." (Podatek Dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wydawnictwo UNIMEX, Wydanie I, Wrocław 2003, str. 603).
Spółka nie zgadza się z interpretacją ww. przepisów udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, a prowadzącą do opodatkowania jej dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem przychodów w postaci odsetek od lokat terminowych, gdyż uważa, że winna ona korzystać w tym zakresie ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienie, o którym stanowi wyżej powołany przepis, dotyczy wyłącznie dochodów osiąganych przez podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Istotnym jest więc w niniejszym przypadku źródło ich pochodzenia.
Należy podkreślić, iż dochodem, jako kategorią zdefiniowaną w ustawie podatkowej, są środki, które podatnik uzyskał ze skonkretyzowanego źródła przychodu, po odliczeniu kosztów ich uzyskania. Jeżeli pieniądze tworzące określony dochód podatnik przeznaczył na założenie lokat terminowych, to ten konkretny dochód zostaje tym samym zablokowany na czas zależny od trwania lokaty. Podatnik przestaje nim dysponować i podejmuje działania o charakterze inwestycji, które stanowią samoistne oraz osobne źródło przychodu i ewentualnie innego dochodu.
Z powyższych unormowań wynika, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego. Zatem, jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, a także jeżeli działalność nie jest działalnością pomocniczą niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.
Podsumowywując, jak słusznie zauważa organ pierwszej instancji w postanowieniu, odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na lokatach terminowych przez Spółkę są przychodem związanym z działalnością gospodarczą niemniej jednak jak wynika z treści ww. zezwoleń udzielonych na prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, nie są one dochodem ze źródła przychodu jakim jest działalność określona w zezwoleniach, a jedynie przychodem uzyskanym z tego dochodu na skutek dokonania określonych operacji finansowych.
Na potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska sp. z o.o. w zażaleniu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego przytacza treść innego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego. Postanowienie to dotyczy uznania odsetek od lokat "over night" za przychód kształtujący dochód z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej co za tym idzie nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie znajduje podstaw do zmiany bądź uchylenia ww. postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY