Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle postanowień umowy podpisanej w dniu 14.05.2003r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005r. nr 12, poz. 90) należy potrącać 5% podatku w przypadku przekazywania w 2005r. przez podmiot polski zaległych należności licencyjnych za lata 2003 - 2004 na rzecz podmiotu działającego na terenie Niemiec?

sygnatura: 1463/WD/4218/1/104/05/AM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-06-10

słowa kluczowe:należności licencyjne, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2005r. wniesionego przez Spółkę z o.o. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 22.03.2005r. nr 1425-033-423/4/2005 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Sp. z o.o. wyrażonego we wniosku z dnia 22.02.2005r. w sprawie stosowania przepisów podatkowych - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Sp. z o.o. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem z dnia 22.02.2005r. o interpretację prawa podatkowego w zakresie prawidłowości opodatkowania należności licencyjnych.

Jednostka przedstawiając stan faktyczny wyjaśnia, że produkuje wyroby na podstawie licencji uzyskanej od podmiotu działającego na terenie Niemiec i za korzystanie z tej licencji jest co miesiąc obciążana fakturą według ilości sprzedawanych wyrobów. Zgodnie z obowiązującymi do końca 2004r. przepisami należności licencyjne nie podlegały opodatkowaniu w Polsce z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami.Od 01.01.2005r. podmiot polski ma obowiązek potrącić 5% podatku od przekazywanych należności.

W związku z tym, że Spółka ma do przekazania zaległe należności licencyjne za 2003r. i 2004r., czyli powstałe przed datą 01.01.2005r., które zostały zafakturowane i zaksięgowane w koszty poszczególnych miesięcy 2003r. i 2004r. nasuwają się wątpliwości dotyczące ich opodatkowania.

Zdaniem Jednostki przy przekazywaniu zaległych należności licencyjnych w bieżącym roku nie należy potrącać 5% podatku.

Postanowieniem będącym przedmiotem zażalenia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że stanowisko Sp. z o.o. wyrażone we wniosku z dnia 22.02.2005r. w sprawie stosowania przepisów podatkowych jest nieprawidłowe, gdyż w świetle podpisanej dnia 14.05.2003r. umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku opublikowana w Dz.U. z 2005r. nr 12, poz. 90., która weszła w życie od 01.01.2005r. wypłacone od dnia 01.01.2005r. zaległe za 2003r. i 2004r. "należności licencyjne" przez podmiot polski podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 5% kwoty należności brutto.

Sp. z o.o. w dniu 01.04.2005r. złożyła zażalenie na w/w postanowienie, w którym wnosi o zmianę stanowiska (interpretacji) dotyczącego złożonego wniosku.

Jednostka stwierdza, że wniosek dotyczył przekazywania należności licencyjnych za rok 2003 i rok 2004. Obowiązek powstał wówczas, gdy obowiązywała zasada nie opodatkowania w Polsce takich należności, co w sprawie jest bezsporne.

Aktualnie zamierza z opóźnieniem uregulować swoje zobowiązania wobec kontrahenta, wynikłe w latach 2003-2004 (które zostały już poprzednio rozliczone i nie stanowią obecnie kosztów uzyskania przychodu). Spółka stwierdza, że wniosek dotyczy rozliczeń przeszłych, a nie zobowiązań powstałych po dniu wejścia umowy między RP a RFN, opublikowanej w Dz.U. z 2005r. nr 12, poz. 90.

Spółka uważa, że skoro interpretacja wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej nie powinna mieć charakteru rozszerzającego, nie uwzględniającego poprzedniego w tej sprawie (zupełnie odmiennego) stanu prawnego, korzystnego dla Podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i zarzutami zażalenia stwierdza co następuje:

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn.zm.) stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium RP przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 , przychodów m. in. z "należności licencyjnych" ustala się w wysokości 20% przychodów. W myśl art. 21 ust. 2 w/w ustawy przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest RP.

Do końca 2004r. zgodnie z postanowieniami umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu majątku podpisanej dnia 19.12.1972r. (Dz.U. z 1975r. nr 31, poz. 163 z późn.zm.) wypłacane przez podmiot polski podmiotowi niemieckiemu należności licencyjne nie podlegały opodatkowaniu w Polsce, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysokość zapłaty przewyższała wartość rynkową otrzymanych świadczeń i dóbr materialnych.

Od 01.01.2005r. weszła w życie podpisana w dniu 14.05.2003r. umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku opublikowana w Dz.U. z 2005r. nr 12, poz. 90.

Stosownie do art. 32 ust. 2 lit. a w/w umowy ma ona zastosowanie w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła - do kwot dochodu osiągniętego w dniu 01 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym umowa wejdzie w życie.

Z brzmienia art. 12 ust. 1 i ust. 5 w/w umowy wynika, że chodzi o wypłacone należności licencyjne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że z brzmienia w/w przepisów wynika, że obowiązek potrącenia 5% podatku powstaje z datą wypłaty podmiotowi niemieckiemu należności licencyjnych, a nie z datą powstania należności i w związku z tym odnosi się do należności wypłaconych od 01.01.2005r.

W związku z tym w przypadku dokonywania wypłaty należności licencyjnych przez podmiot polski po 01.01.2005r. na rzecz podmiotu niemieckiego, podmiot polski jest zobowiązany w myśl art. 12 ust. 2 cyt. umowy do potrącenia podatku w wysokości 5% kwoty należności brutto.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wypłacone od dnia 01.01.2005r. przez podmiot polski zaległe za lata 2003-2004 należności licencyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 5% kwoty należności brutto.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

W związku z tym brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY