Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności Wspólnoty należnych od właściciela lokalu użytkowego z tytułu zaległych wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

sygnatura: PDI/4270-0038/07/KB

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-12-18

słowa kluczowe:koszty zarządu, podatek dochodowy od osób prawnych, przychód nienależny, wspólnota mieszkaniowa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) w związku z art. 4 ust.2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz.1590), zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego udzielona postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie z dnia 03.09.2007 r. nr PD/423-2/07 w sprawie zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności Wspólnoty należnych od właściciela lokalu użytkowego z tytułu zaległych wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 1.06.2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 21.06.2007r. i z dnia 29.08.2007 r. administrator Wspólnoty zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji, czy umorzona kwota zadłużenia lokalu użytkowego z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólne i funduszu remontowego, może stać się kosztem uzyskania przychodów Wspólnoty i obciążyć pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych bez wyrażenia przez nich zgody. Z przedstawionego we wniosku z dnia 1.06.2007 r., stanu faktycznego wynika, że Wspólnotę mieszkaniowa tworzy 6 właścicieli, w tym 5 właścicieli lokali mieszkalnych 1 właściciel lokalu użytkowego. Właściciel lokalu użytkowego odbiera rachunki wystawiane przez Wspólnotę mieszkaniowa, ale ich nie reguluje. Na dzień 31 maja 2007 r. zalegał w związku z tym z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólne oraz z tytułu funduszu remontowego. Zaległości te narastały od 2002r.Według opinii radcy prawnego, jak wyjaśnia administrator Wspólnoty, nie można odpowiedzialnie prognozować możliwości odzyskania zasadzonych należności na rzecz Wspólnoty od dłużnika, który jest poważnie zadłużony także u innych podmiotów z racji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nieznana jest data licytacji lokalu, która zależy od komornika, środki ze sprzedaży lokalu w drodze licytacji prawdopodobnie nie pokryje należności ze względu na wielość wierzycieli. Jeżeli komornik umorzy postępowanie egzekucyjne w związku z bezskutecznością egzekucji, to umorzona kwota stanie się kosztem dla pozostałych członków Wspólnoty.

W związku z powyższym Wspólnota pyta, czy umorzona kwota zadłużenia lokalu użytkowego z części wspólnych, tj. kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego, może stać się kosztem wspólnoty Mieszkaniowej i obciążyć pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych bez wyrażenia przez nich zgody?W piśmie z dnia 29.08.2007 r. Wspólnota oświadczyła, że koszty zarządu nieruchomością wspólne (KZNW) były zarachowane jak należne przychody Wspólnoty, oraz, że należności z tytułu funduszu remontowego nie były zarachowane jako przychody należne.Zdaniem Wspólnoty, zawartym w piśmie z dnia 21.06.2007 r., umorzona kwota zadłużenia lokalu użytkowego z w/w tytułów, tj. kosztów zarządu nieruchomością wspólna i funduszu remontowego, nie będzie stanowiła kosztów podatkowych.

Organ pierwszej instancji, postanowieniem z dnia 03.09.2007 r. nr PD/4232/07 stwierdził, że stanowisko Wspólnoty jest prawidłowe.

Powołując się na przepisy art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz.654 ze zm.), stwierdził, że Wspólnota Mieszkaniowa nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności właściciela lokaluużytkowego z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz z tytułu funduszu remontowego. Umorzone wierzytelności właściciela lokalu użytkowego z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak wyjaśnił organ I instancji w uzasadnieniu postanowienia, pomimo, że wierzytelności te zostały uprzednio zarachowane jak przychody należne, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w/w koszty zarządu były księgowane na kontach zespołu ?4" w powiązaniu z zespołem ?2 - rozrachunki z dostawcami". Natomiast umorzone wierzytelności z tytułu funduszu remontowego, nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, ponieważ nie zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji w/w postanowienia, po analizie przedmiotowej sprawy stwierdza, że rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego jest prawidłowe, jednakże jegouzasadnienie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wymaga częściowej zmiany, bowiem powołany przepis art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do przedstawionej sytuacji.

Stosownie do art. 6 ustawy o z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 10, poz.19 ze zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Zgodnie z art. 13 ust. 1właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymywaniem części wspólnych. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z art. 14 tej ustawy, składają się w szczególności:

1. wydatki na remonty i bieżące konserwację,

2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie w/w kosztów zarządu , właściciele lokali uiszczane zaliczki w formie bieżących opłat ( art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o własności lokali). Istotą wspólnoty mieszkaniowej jest gromadzenie tych środków i odpowiednie dysponowanie nimi, tj. dokonywanie z nich niezbędnych opłat dla utrzymania lokali w należytym stanie. Ponieważ zaliczki uiszczane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz na fundusz remontowy, nie pochodzą z działalności gospodarczej wspólnoty, ale z wpłat właścicieli, stanowią dla wspólnoty przychód podatkowy w dacie ich otrzymania ( art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W żadnym przypadku nie jest to przychód należny, o którym stanowi art. 12 ust. 3 tej ustawy, ponieważ nie pochodzi on z działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z przedstawionego przez Wspólnotę stanu faktycznego, należne od właściciela lokalu użytkowego kwoty na pokrycie kosztu zarządu nieruchomością wspólną, Wspólnota zaliczyła do przychodów należnych, zaś z tytułufunduszu remontowego - nie uznała za przychody należne. Następnie, w związku z faktem, że właściciel lokalu nie uregulował tych należności , Wspólnota umorzyła je, i obecnie pyta, czy może zaliczyć wartość umorzonego zadłużenia do kosztów uzyskania przychodów.

Tut. organ stwierdza, że działanie takie jest nieprawidłowe, ponieważ jak wyżej wyjaśniono, przychody z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także z tytułu funduszu remontowego, w ogóle nie sa przychodem należnym, o którym mowa w w/w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody z tych tytułów powinny być zaliczone do przychodów podatkowych Wspólnoty dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania

Dlatego też nieściągalność w/w należności i skutki podjętych w związku z tym działań, np. umorzenie zadłużenia, nie maja i nie mogą mieć wpływu na rachunek podatkowy Wspólnoty. Uwzględnione w nim powinny być natomiast w dacie poniesienia, odpowiednio udokumentowane koszty z tytułów określonych w art. 14 ustawyo własności lokali oraz, jeżeli egzekucja zadłużenia jednak przyniesie skutki, po stronie przychodów powinny znaleźć się faktycznie uzyskane kwoty w dacie ich otrzymania.

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji.Niniejsza decyzja interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.Na niniejsza decyzję, na podstawie art. 220, 221 i 223 ustawy Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY