Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka z o.o. zobowiązana jest do składania zerowej deklaracji PIT-4?

sygnatura: US.VI/I-415-15-I/05

autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

data: 2004-02-24

słowa kluczowe:deklaracja podatkowa, likwidacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożenie deklaracji

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 31.01.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 31.01.2005 r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Z Pana pisma wynika, że Sp. z o.o. "S." z/s w O. od stycznia 2002 r. jest w likwidacji. Od marca 2002 r. nie zatrudnia żadnych pracowników i przez cały ten okres składa zerowy PIT-4.

Pytanie brzmi:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka zobowiązana jest do składania zerowej deklaracji PIT-4?

Zdaniem Pana wypełnianie PIT-4 każdego miesiąca jest zbędne, ponieważ firma jest w likwidacji i niezamierza zatrudniać ludzi.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Natomiast art. 38 stanowi, że płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację, według ustalonego wzoru; jeżeli między kwotą potrąconego podatku, a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że płatnik jest zobowiązany przesłać do Urzędu Skarbowego deklarację wg ustalonego wzoru (PIT-4) w terminie do dnia 20-ego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych bądź postawionych do dyspozycji pracownika wynagrodzeń. Zatem w przypadku, gdy Sp. z o.o. "S." w likwidacji nie dokonuje wypłaty (postawienia do dyspozycji) wynagrodzeń, bądź innych kwot zaliczanych do przychodów ze stosunku pracy (np. zaległych), o których mowa w art. 12 ww. ustawy nie występuje obowiązek składania co miesiąc zerowej deklaracji PIT-4.

W myśl art. 14b § 1 i 2 ww. Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla płatnika (...). Jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organu kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY