Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów spółki z o.o.:

 • opłata za potwierdzenie podpisów,
 • koszty aktu notarialnego zawiązania spółki,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • znaki sądowe,
 • publikacja w Monitorze Sądowym,
 • rejestracja VAT-R,
 • znaki skarbowe,
 • opłata za odpis z KRS,
 • poniesione przez rejestracją sądową spółki?

  sygnatura: II/423-001/6/05/KPS

  autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

  data: 2004-02-14

  słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, spółka w organizacji

  P O S T A N O W I E N I E

  Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałutyuznaje za nieprawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2005 r.

  U Z A S A D N I E N I E

  Wnioskiem z dnia 5 stycznia 2005 r., uzupełnionym w dniu 20 stycznia 2005 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem czy niżej wymienione wydatki poniesione w związku z utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią koszty uzyskania przychodów:

  • opłata za potwierdzenie podpisów,
  • koszty aktu notarialnego zawiązania spółki i podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • znaki sądowe,
  • publikacja w Monitorze Sądowym,
  • rejestracja VAT-R,
  • znaki skarbowe,
  • opłata za odpis z KRS.

  Wymienione wyżej wydatki zostały poniesione przed rejestracją sądową Spółki, za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej VAT, która została dokonana po wpisie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. po uzyskaniu przez nią osobowości prawnej.Zdaniem Spółki wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów, a związane są z przychodami uzyskanymi przez Spółkę w grudniu 2004 r., tj. w pierwszym miesiącu działalnosci gospodarczej spółki.

  Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 161 Ksh). Ma ona charakter przejściowy, jest ułomną osobą prawną,a jej celem jest doprowadzenie do powstania i rozpoczęcia działalności przez spółkę z o.o., co następuje w momencie dokonania wpisu do rejestru sądowego (art. 12 Ksh). W myśl przepisu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym również spółek kapitałowych w organizacji. Wnioskująca Spółka powstała jako spółka w organizacji w dniu 1 października 2004 r. (w dniu sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego) , natomiast osobowość prawną uzyskała w dniu 18 października 2004 r., tj w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 grudnia 2004 r.

  W sprawie objętej zapytaniem Podatnika mają zastosowanie: art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Spółka powinna kierować się zasadą wynikającą z przepisów prawa handlowego, że koszty założenia spółki kapitałowej, jako koszty poniesione na utworzenie źródła przychodów, nie mogą być pokrywane z wpłat wspólników na kapitał zakładowy.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Według przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 w.w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

  Mając na uwadze powyższe, wydatki na założenie Spółki poniesione przed jej rejestracją sądowe:

  • opłata za potwierdzenie podpisów,
  • koszty aktu notarialnego i podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • znaki sądowe,
  • opłata za publikację w Monitorze Sądowym,
  • znaki skarbowe,
  • odpis KRS - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Wydatki te związane z założeniem spółki kapitałowej stanowić będą u wspólników wydatki na objęcie udziałów. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów.

  Zdaniem tutejszego organu podatkowego jedynie wydatek z tytułu opłaty rejestracyjnej VAT poniesiony po uzyskaniu przez Spółkę osobowości prawnej stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako wydatek służący rozpoczęciu działalności gospodarczej, poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

  Reasumując, organ podatkowy uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

  Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY