Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do usług "utrzymania" oprogramowania ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych według którego należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20 % przychodów - z uwzględnieniem postanowień art. 12 pkt 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Francją, w którym ustalono podatek w wysokości 10 % należności pod warunkiem posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji odbiorcy należności?

sygnatura: 1440/RDP/4211/1470/BS/2007

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

data: 2004-02-06

słowa kluczowe:należności licencyjne, podmiot zagraniczny, prawa, sprzedaż praw, zryczałtowany podatek dochodowy

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o. o. z dnia 27.11.2006r. (data wpływu 28.11.2006r.). w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy w sprawie: braku obowiązku zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn.zm.) w przypadku:1.?utrzymania? nabytego wcześniej od producenta z Francji dla klienta w Polsce oprogramowania tj. usługi polegające na możliwości uzyskania przez określony czas porad, pomocy technicznej, rozwiązywania problemów w zakresie nabytego oprogramowania itp.2.modyfikacji nabytego wcześniej oprogramowania w celu dopasowania do potrzeb klienta w Polsce za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Sp. z o. o. zamierza nabyć usługi ?utrzymania? nabytego wcześniej od producenta z Francji dla klienta w Polsce oprogramowania tj. usługi polegające na możliwości uzyskania przez określony czas porad, pomocy technicznej, rozwiązywania problemów w zakresie nabytego oprogramowania itp. oraz modyfikacji nabytego wcześniej oprogramowania w celu dopasowania do potrzeb klienta w Polsce .

Zapytanie:

Czy w opisanej wyżej sytuacji do ww. usług ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych według którego należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20 % przychodów - z uwzględnieniem postanowień art. 12 pkt 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Francją, w którym ustalono podatek w wysokości 10 % należności pod warunkiem posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji odbiorcy należności?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem spółki ww. usługi nie mieszczą się w kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z powyższym spółka nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust 2 cytowanej ustawy.

Stanowisko organu podatkowego:

Zgodnie z art. 21 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn.zm.) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium RP przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala sie w wysokości 20 % przychodów. Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. W myśl art. 12 ust. 1 ww. umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należności licencyjne pochodzące z Umawiającego się Państwa wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy osoba pobierająca należności licencyjne jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty tych należności - w myśl art. 12 ust. 2 wymienionej umowy. W myśl art. 12 ust. 4 ww. umowy określenie ?należności licencyjne? użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, do patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how). W ww. definicji należności licencyjnej nie wymieniono oprogramowania komputerowego. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 2 umowy polsko - francuskiej każdemu określeniu użytemu w umowie i w niej niezdefiniowanemu, należy nadać takie znaczenie, jakie posiada ono zgodnie z prawem państwa ? strony umowy, w którym podatek jest ustalany. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn.zm) programy komputerowe podlegają ochronie tak jak dzieła literackie. Oprogramowanie komputerowe, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem wyrażonym w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD, o ile ustawodawstwo wewnętrzne dotyczące praw autorskich bezpośrednio tego nie stanowi, należy traktować jako utwór literacki, artystyczny lub naukowy. W świetle ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego są należnościami licencyjnymi. W opisanym przypadku mowa jest transakcjach polegających na nabyciu usług ?utrzymania? nabytego wcześniej od producenta z Francji dla klienta w Polsce oprogramowania tj. usług polegających na możliwości uzyskania przez określony okres czasu porad, pomocy technicznej, rozwiązywania problemów w zakresie nabytego oprogramowania itp. oraz modyfikacji nabytego wcześniej oprogramowania w celu dopasowania do potrzeb klienta w Polsce. Zdaniem organu podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym dochodzi do przeniesienia praw autorskich oraz udzielenia praw do użytkowania prawa autorskiego, w związku z czym ma tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn.zm.), gdyż ww. należności mieszczą się w zakresie pojęcia należności licencyjnych zdefiniowanych w umowie zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. W związku z powyższym wypłacane przez spółkę podmiotowi francuskiemu należności podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10 % kwoty przychodów (art. 12 pkt 2 umowy), pod warunkiem posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji odbiorcy należności.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY