Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wspólnota mieszkaniowa od stycznia 2005 r. ma płacić podatek dochodowy od osób prawnych?

sygnatura: DP 423-2-2004

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

data: 2004-01-27

słowa kluczowe:dochód, wspólnota mieszkaniowa, zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie potwierdza stanowisko Jednostki zawarte we wniosku.

UZASADNIENIE

Jednostka we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dn.06.01.2005 r., (data wpływu do tut. Organu podatkowego 06.01.2005 r.), uzupełnionego pismem z dn. 18.01.2005 r., (data wpływu 19.01.2005 r.) przedstawia, że ponad przychody pochodzące z wpłat właścicieli lokali osiąga przychody z tytułu dzierżawy gruntu, na którym zainstalowany jest bilbord reklamowy oraz z tytułu odsetek bankowych. Wspólnota te przychody przeznacza w całości na pokrycie swoich kosztów statutowych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 254 poz. 2533) została zmieniona ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957), w którym to zostało przedłużone zwolnienie m. in. dla wspólnot mieszkaniowych - o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 ze zm.) - do dnia 31 grudnia 2006 r. W związku z powyższym jeżeli Wspólnota mieszkaniowa przeznacza dochód na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkuje dochód na rzecz członków wspólnoty to dalej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

W przypadku gdyby Wspólnota mieszkaniowa przeznaczyła dochód na cele inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4m przy uwzględnieniu art 17 ust. 1a i 1b oraz 1e i 1f w/w ustawy to zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązana jest do wpłacenia podatku od tego dochodu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY