Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dzieląc koszty wspólne dotyczące wynagrodzeń wraz z narzutem pracowników związanych z prowadzeniem działalności objętej ulgą podatkową i podlegającą opodatkowaniu, należy stosować współczynniki wyliczone na podstawie przychodów, które wystąpiły w danym miesiącu czy nararstająco w danym roku obrachunkowym ?

sygnatura: PDP4211-130/110-6/05

autor: Urząd Skarbowy w Starachowicach

data: 2002-12-27

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 28.11.2005 r. Sp. z o.o. w Starachowicach, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

W piśmie z dnia 28.11.2005 r. złożonym w tut. urzędzie w dniu 28.11.2005 r. Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a mianowicie o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie sposobu dzielenia kosztów wspólnych dotyczących wynagrodzeń wraz z narzutem pracowników związanych z prowadzeniem działalności objętej ulgą podatkową i podlegającej opodatkowaniu, przy zastosowaniu współczynnika wyliczonego na podstawie przychodów miesięcznych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE "STARACHOWICE" objętą zezwoleniem Nr 13/2000 z dnia 08.03.2000 r. oraz działalność nie objętą w/w zezwoleniem.

Rokiem podatkowym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 w/w ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Stosownie do art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Zasadę tę stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis ma zastosowanie do ustalenia kosztów o charakterze pośrednim, które dotyczą działalności przedsiębiorstwa jako całości. Do takich kosztów należą również koszty wynagrodzeń wraz z narzutem dotyczące pracowników zatrudnionych zarówno dla potrzeb działalności objętej ulgą podatkową, jak i działalności podlegającej opodatkowaniu.

W związku z powyższym określając koszty uzyskania przychodów przypadające na działalność objętą ulgą podatkową, jak i działalność podlegającą opodatkowaniu, koszty wspólne winno się dzielić w takim stosunku, w jakim pozostawały przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów, ustalonych narastająco w danym roku podatkowym.

W świetle powyższego stwierdzono, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że niniejszej interpretacji udzielono na podstawie aktualnego stanu prawnego oraz stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla Spółki, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY