Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy przychód ze sprzedaży działki wraz z prowadzoną na niej budową domu, po upływie pięciu lat od daty zakupu działki budowlanej będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

sygnatura: PD415/9/05

autor: Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

data: 2002-10-14

słowa kluczowe:sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości, użytkowanie wieczyste

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE W dniu 09.08.2005r. wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 22.05.1995r. podatnik nabył prawo wieczystego użytkowania działki budowlanej o powierzchni 439 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ..... Dnia 30.10.1998r. decyzją Burmistrza Opola Lubelskiego GK ..... przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. W dniu nabycia prawa użytkowania wieczystego działki, na nieruchomości była rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego. W okresie posiadania działki budowę domu kontynuowano i doprowadzono do stanu surowego zamkniętego. Dnia 20.10.2004r. podatnik dokonał sprzedaży działki z prowadzoną na niej budową domu.

Przedmiotem wniosku jest zapytanie - czy przychód ze sprzedaży działki wraz z prowadzoną na niej budową domu, po upływie pięciu lat od daty zakupu działki budowlanej będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Zdaniem podatnika przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm. ) gdyż zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat.

Stosownie do treści art.10 ust.1 pkt 8 lit. a i c w/w ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust.2:nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Powołana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, sięgnąć więc należy do definicji nieruchomości zawartej w kodeksie cywilnym w szczególności w art.46 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Od tej ogólnej zasady przepisy szczególne przewidują wyjątki. W pewnych bowiem wypadkach określonych w tych przepisach niektóre trwale z gruntem związane budynki lub ich części stanowią lub mogą stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Takie budynki i ich części są także nieruchomościami, które w odróżnieniu od nieruchomości gruntowych określa się jako nieruchomości budynkowe. Nieruchomości budynkowe są to budynki trwale z gruntem związane, które na podstawie przepisów szczególnych nie stanowią części składowych nieruchomości gruntowej, lecz są odrębnymi od gruntu przedmiotami własności.. Przepisy szczególne określają przy tym relację tego prawa do prawa do nieruchomości, na której budynek został wzniesiony.

W aktualnym stanie prawnym ze względu na treść art.235 § 1 kc odrębną własność mogą stanowić budynki wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gminy przez wieczystego użytkownika. W takim przypadku w myśl art. 50 kc w związku z art. 235 § 2 kc przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynku jest jako prawo związane z użytkowaniem wieczystym częścią składową tego prawa. Kodeks cywilny nadał prawu wieczystego użytkowania gruntu nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków znajdujących się na tym gruncie. Prawem głównym jest w tym przypadku prawo wieczystego użytkowania, a prawem związanym jest prawo własności budynków i urządzeń. Akcesoryjność prawa wieczystego użytkowania oznacza, że żadne z nich nie może stanowić samodzielnie przedmiotu obrotu prawnego. W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego zauważyć należy, że w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a wyżej powołanej ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa tylko o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przepis ten nie rozdziela więc sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku stanowiącego jego część składową. Nie wymienia ponadto sprzedaży budynku jako odrębnego źródła przychodu w podatku dochodowym. Nie można więc traktować , w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również kodeksu cywilnego, odrębnie sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku. Należy zatem stwierdzić, że bieg terminu pięcioletniego, określonego w art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku, stanowiącego jego część składową. Przyjąć trzeba, że bieg tego terminu liczony jest od daty nabycia własności gruntu, a data wybudowania budynku nie ma znaczenia. W związku z powyższym, jeżeli przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym to przyjęte przez Pana stanowisko jest słuszne. Zgodnie z art. 14 b § 1 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak, podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Stosownie do art. 14b § 2 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. W/w interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY