Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej z dniem 31.03.2005r. z uwagi na przekroczenie limitu przychodów w kwocie 49 833zł, uzyskanych z usług świadczonych dla innych odbiorców niż ludność - zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do opodatkowania w ww. formie z zamiarem płacenia podatku dochodowego przy zastosowaniu jednolitej 19 % stawki - podatek liniowy.,

sygnatura: PDI/415-29/05

autor: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

data: 2002-07-22

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, forma opodatkowania, karta podatkowa, podatek liniowy

Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a §4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie robót instalatorstwa elektrycznego . Od dnia 01.01.2005r. był Pan opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej. Pismem z dnia 04.04.2005r. powiadomił Pan o :- utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej z dniem 31.03.2005r. z uwagi na przekroczenie limitu przychodów w kwocie 49 833zł, uzyskanych z usług świadczonych dla innych odbiorców niż ludność - zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do opodatkowania w ww. formie z zamiarem płacenia podatku dochodowego przy zastosowaniu jednolitej 19 % stawki - podatek liniowy., - złożeniu w urzędzie deklaracji PIT - 5L za miesiące : marzec, kwiecień i maj 2005r.Podniósł Pan również , że z uwagi na brak możliwości oceny wielkości przychodów w roku, opodatkował się w formie karty podatkowej, uznając te formę opodatkowania jako najbardziej korzystną, natomiast po przekroczeniu wielkości przychodów dopełnił ciążącego na nim obowiązku w zakresie terminowego powiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uważa Pan, iż zasady ogólne opodatkowania polegają na zaprowadzeniu właściwych ksiąg oraz na swobodnym wyborze formy opodatkowania dochodów ustalonych przy pomocy tych ksiąg, przy zastosowaniu albo skali podatkowej, albo jednolitej 19% stawki podatku. Wobec powyższego uznaje Pan, iż w opisanej sprawie wybór jednolitej 19% stawki podatku dochodowego za dopuszczalny.

Dokonując oceny przedstawionego stanowiska, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art.36 ust.1 pkt.1 lit.a) oraz art.36 ust.7 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zm.) podatnik jest obowiązany zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej .O powyższych zmianach podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej Naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany.Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:- ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo- właściwe księgi (......) i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach (art. 39 ust. 1 w.w. ustawy) Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ), dochody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art.27 z zastrzeżeniem ust.2 i 3 (...). Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c w/w ustawy ( czyli według stawki 19% ). Skorzystanie z tego sposobu opodatkowania wymaga jednak złożenia, stosownie do postanowień ust.2 w/cyt. artykułu, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20-go stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ustawodawca przewidział więc możliwość wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 19% w ciągu roku podatkowego. Prawo to ograniczone jest jednakże do określonej grupy podatników, do której należą wyłącznie rozpoczynający w trakcie roku podatkowego prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym, użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w trakcie roku podatkowego" oznacza podjęcie czynności, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. tylko w tymże roku, w którym działalność ta została rozpoczęta, zaś sformułowanie "nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu" jest powiązane ze wskazaniem czasowym terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli - w trakcie roku podatkowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej. Utrata warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej w danym roku podatkowym, nie pozbawia podatnika przymiotu przedsiębiorcy i nie zwalnia z obowiązków nałożonych na niego jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Dla celów podatkowych podatnik pozostaje przedsiębiorcą od dnia rozpoczęcia działalności do jej zakończenia (likwidacji) ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych. Faktu tego nie zmienia również utrata warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. Skoro więc podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, to dla celów podatkowych jest ona nadal prowadzona, a w konsekwencji zastosowanie mają przepisy dotyczące osób kontynuujących działalność, a nie ją rozpoczynających. Ustawodawca uzależnił więc możliwość wyboru podatku liniowego w ciągu roku podatkowego od faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie od zmian jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. w danym roku podatkowym. Podatnicy, którzy kontynuują działalność gospodarczą z prawa tego, tj. możliwości wyboru opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym mogą skorzystać dopiero od nowego roku podatkowego, jeżeli wymagane oświadczenie złożą w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.Mając na uwadze powyższe nie będzie Pan mógł w roku 2005 skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki liniowej, gdyż wymagane oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania złożył Pan w dniu 04.04.2005r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, tj. po upływie ustawowego terminu wynikającego z art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(...). Zatem stanowisko Pana dopuszczające możliwość skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym od dnia 01.04.2005r. jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 ustawy - Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (...)Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY