Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na wykonanie robót elektroenergetycznych na Węgrzech

sygnatura: 1438/443/60-55/2005/AP

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

data: 2002-05-09

słowa kluczowe:dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura VAT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na wykonanie robót elektroenergetycznych na Węgrzech, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona zawarła z węgierską firmą umowę na wykonanie robót elektroenergetycznych na Węgrzech. Dla realizacji kontraktu, w ramach którego są nabywane na Węgrzech materiały pomocnicze i usługi oraz wystawiane są faktury sprzedaży usług, Strona dokonała rejestracji w węgierskim Urzędzie Skarbowym w celu rozliczania podatku od towarów i usług. Ponadto ustanowiony został pełnomocnik, który rozlicza podatek od towarów i usług od czynności mających miejsce na Węgrzech. Natomiast faktury związane z czynnościami dokonanymi na Węgrzech wystawiane są z podaniem węgierskiego NIP-u (HU).

Zgodnie z art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Ponadto w myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Natomiast zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m. in. numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zatem podatnik wystawiając fakturę w związku z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju, eksportem towarów, importem towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (art. 5 w/w ustawy) obowiązany jest umieścić na niej numer identyfikacji podatkowej nadany przez właściwy organ podatkowy. Jednocześnie należy zauważyć, iż podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązani są do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem pl. (art. 97 ust. 10 w/w ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 106 ust. 1 podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2,4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Powyższy przepis, zgodnie z ust. 2, stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona zarejestrowała się jako podatnik podatku od towarów i usług na Węgrzech i posiada węgierski numer identyfikacji podatkowej. Zatem zgodnie z przedstawionym stanem prawnym faktury wystawione w związku z dokonaniem czynności na Węgrzech, powinny być wystawiane przez Stronę przy użyciu węgierskiego numeru identyfikacji podatkowej, skoro podatek od tych czynności rozliczany jest w tym kraju.

Odnośnie natomiast rozliczania podatku od towarów i usług w węgierskim Urzędzie Skarbowym przez ustanowionego tam pełnomocnika tut. organ podatkowy zauważa, iż w tej kwestii właściwe są odpowiednie przepisy prawa węgierskiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dnia 9 lutego 2005 r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY