Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć podatek VAT od usługi naprawy powypadkowej samochodu marki Citroen Jumper? W/w samochód jest wynajmowany firmie komeryjnej.

sygnatura: 1443/PO/443/23/05/MŁ

autor: Urząd Skarbowy w Wyszkowie

data: 2002-04-25

słowa kluczowe:naprawa, samochód

W dniu 26.01.2005r. Stowarzyszenia zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem w sprawie odliczenia podatku naliczonego za usunięcie szkody powypadkowej samochodu od podatku należnego za wynajem samochodu (proporcjonalnie do sprzedaży).Zdaniem wnoszącego zapytanie podatek VAT naliczony wynikający z faktury za usunięcie szkody powypadkowej samochodu Citroen Jumper podlega odliczeniu od podatku naliczonego z tytułu wynajmu samochodu w proporcji odpowiadającej sprzedaży opodatkowanej.

Odpowiadając na zapytanie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług odliczenie i zwrot podatku przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych a zgodnie z art.16 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , nie stanowią kosztu uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco. Zatem ustawy podatkowe warunkują zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z remontem powypadkowym od zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia (AC). Przepis ten ma zastosowanie zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych, ale nie dotyczy innych remontów niż powypadkowe.

W związku z powyższym, jeśli wydatki ponoszone na naprawę szkody nie stanowią kosztu uzyskania przychodu z braku polisy autocasco, to w świetle art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatek naliczony związany z naprawą tek szkody nie podlega odliczeniu. Jeżeli natomiast wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to VAT naliczony podlega odliczeniu. Z powyższego wynika, że poniesione wydatki na remont samochodu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu jeżeli samochód objęty był ubezpieczeniem AC. Jeżeli tak , to Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na naprawę samochodu w takiej części w jakiej jest on związany z wykonywaną działalnością opodatkowaną.

Należy jednak wskazać, iż organ podatkowy udzielając interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nie dokonuje analizy zawartych umów cywilnoprawnych, opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego zawartego w złożonym wniosku. Zatem niniejsza interpretacji dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zakres uprawnień lub obowiązków wnioskodawcy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY