Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy może Pani odliczyć w ramach ulgi na rehabilitacje zakupiony zestaw pościeli??

sygnatura: 1432/IPG/415/428/14/39/2007

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

data: 2002-04-07

słowa kluczowe:odliczenie od dochodu, ulga, wydatki na rehabilitację

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? uznaje za nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 31.01.2007r. zwróciła się Pani z prośbą o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Opis stanu faktycznego:
Jest Pani osobą niepełnosprawną II gr. inwalidztwa 05-R. W roku 2006 zakupiła Pani zestaw rehabilitacyjno ? leczniczy pościeli wełnianej, który jest potrzebny Pani do rehabilitacji schorzeń. Zakupiony komplet jest Pani niezbędny do dalszego funkcjonowania. Na materacu wykonuje Pani ćwiczenia zalecane przez lekarza ortopedę. Cierpi Pani na dyskopatię oraz reumatoidalne zapalenie stawów.

Pytanie strony:
Czy może Pani odliczyć w ramach ulgi na rehabilitacje zakupiony zestaw pościeli??

Stanowisko Strony:
Uważa Pani, iż zakup powyższego kompletu był niezbędny do rehabilitacji, dlatego poniesiony wydatek podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa ? Bielany:
Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a - 4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 w/w ustawy, za wydatki o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Zakup pościeli rehabilitacyjnej nie mieści się w dyspozycji ww. przepisu, gdyż nie jest ona sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym, niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. W świetle powyższego wydatek na zakup pościeli rehabilitacyjnej nie podlega odliczeniu od dochodu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY