Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka powinna być zastosowana stawka podatku VAT na usługę remontu chodnika przylegającego do bloku mieszkalnego ?

sygnatura: PP/4409-11-4/05

autor: Urząd Skarbowy w Starachowicach

data: 2002-02-25

słowa kluczowe:budownictwo mieszkaniowe, chodnik, infrastruktura towarzysząca, przebudowa, roboty budowlane, roboty budowlano-montażowe, stawki podatku

Pismem z dnia 03.02.2005 r., "K" Spółka z o. o. wniosła podanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na realizowaną przez Spółkę przebudowę chodnika.

Jak wynika z w/w pisma Spółka będzie wykonywała usługę remontu chodnika przylegającego do bloku mieszkalnego, położonego na działce stanowiącej własność Wspólnoty, na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Zakres rzeczowy prac obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej, montaż korytek ściekowych odprowadzających wody opadowe, przebudowę schodów i zamontowanie barierek.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że na podstawie przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Z kolei w myśl przepisu art. 146 ust. 2 w/w ustawy o podatku VAT przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Natomiast zgodnie z przepisem art. 146 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy o podatku VAT przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Oznacza to, że stawkę 7% stosuje się tylko przy budowie dróg wewnętrznych (art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), jeżeli są związane z budownictwem mieszkaniowym, czyli tzw. drogi osiedlowe oraz dojścia, dojazdy do budynków mieszkalnych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY