Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione na zakup kuchni gazowej i piecyka gazowego udokumentowane fakturami VAT można odliczyć w zeznaniu za 2005r. w ramach ulgi na remont i modernizację instalacji gazowej?

sygnatura: 1406/DDZ/415-1/06

autor: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

data: 2002-02-02

słowa kluczowe:ulga remontowa

Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z Pani wnioskiem z dnia 05.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz.


p o s t a n a w i a


stwierdzić, że stanowisko zawarte w w/w piśmie jest prawidłowe


U z a s a d n i e n i e


Pismem złożonym w dniu 05.01.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych .Przedstawiony przez Panią stan faktyczny:W latach 2004-2005 przeprowadziła Pani remont lokalu mieszkalnego na który posiada tytuł prawny. W ramach remontu zostały wymienione między innymi okna, drzwi wewnętrzne i wejściowe, podłogi , urządzenia sanitarne.Ponadto w ramach remontu w 2005r. wymieniła Pani kuchnię gazowo-elektryczną oraz jednoobiegowy piecyk gazowy do podgrzewania wody.Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy w ramach dodatkowego limitu przyznanego na remont instalacji gazowej można odliczyć w ramach ulgi poniesione wydatki na zakup kuchni gazowo-elektrycznej i piecyka gazowego do podgrzewania wody.Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, poniesione w latach 2003 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku. Zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt 2 kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat ustalonego limitu, który przysługuje w następujących wysokościach: a) jeżeli wydatki dotyczą lokalu mieszkalnego - 4.725,00zł co odpowiada wydatkom- - 24.868,42zł ,b) jeżeli wydatki dotyczą budynku mieszkalnego lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - 5.670,00zł co odpowiada wydatkom - 29.842,10zł ,c) jeżeli podatnik ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej,urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity wyżej określone, to wysokość odliczeń podwyższa się o 0,5% kwoty o której mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 2a tj. o 945,00zł co odpowiada wydatkom - 4.973,68zł .Z powyższego wynika, iż poniesione przez Panią wydatki na zakup kuchni gazowowo-elektrycznej i piecyka gazowego do podgrzewania wody podwyższają przysługujący limit odliczeń.

Zakres i rodzaje wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi remontowej określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku, w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Natomiast w myśl art. 27a ust. 6 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione na cele remontowe muszą być potwierdzone fakturą VAT wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej dowodem wpłaty.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa )

Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY