Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy majatek przechodzący na skutek podziału Spółki przez rozdzielenie na dwie nowo utworzone spółki będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

sygnatura: II-1/4218-0044/Int./07

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-01-21

słowa kluczowe:podział spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowana część przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uwzględnia w całości skargę Strony z dnia 20.12.2007 r. doręczoną w dniu 24.12.2007 r. i uchyla swoją decyzję z dnia 21.11.2007 r. Nr II-1/4218-0041/07/Int., którą uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy z dnia 18.09.2007 r. Nr US I/415-12/2007, uznające za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku z dnia 21.06.2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Wnosząc skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21.11.2007 r. Nr II-1/4218-0041/07/Int., którą uchylono postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy z dnia 18.09.2007 r. Nr US I/415-12/2007, uznające za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku z dnia 21.06.2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w trybie art. 14 a §1 ustawy Ordynacja podatkowa ? pełnomocnik Wnioskodawcy zaskarżył przedmiotową decyzję w całości podnosząc zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku, tj. na dzień 21.06.2007 r., poprzez przyjęcie, że skarżącemu, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przysługiwało uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie związanej z posiadaniem przez skarżącego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlegać będzie podziałowi.

W uzasadnieniu wniesionej skargi Strona skarżąca dowodzi, iż ?Skarżący, jako wspólnik spółki z o.o., która ma podlegać podziałowi, zwrócił się z zapytaniem, czy opisane przez niego zorganizowane (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) części jej przedsiębiorstw będą przez organ podatkowy uznane za takie zorganizowane części w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Kwestia ta ma bezpośredni wpływ na wysokość jego ewentualnych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli bowiem organ podatkowy nie uzna tego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to skutkować to będzie po stronie skarżącego obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?.

Po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez Stronę skarżącą w skardze z dnia 20.12.2007 r., które doprecyzowują wniosek z dnia 21.06.2007 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uwzględnia ją w całości z następujących względów.

Zgodnie z treścią art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Przyjmując zatem, iż pytanie Wnioskodawcy w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych było ściśle związane ? jak podaje Strona skarżąca ? z obowiązkiem podatkowym powstającym po stronie osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, należy stwierdzić, iż Skarżący wypełnia dyspozycję art. 14a Ordynacji podatkowej. Oznacza to zatem, iż był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie związanej z posiadaniem przez skarżącego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlegać będzie podziałowi.

W świetle powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi korzystając z uprawnienia do samokontroli wynikającego z art. 54 § 3 p.p.s.a, w myśl którego ?organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy? uchyla swoją decyzję z dnia 21.11.2007 r. Nr II-1/4218-0041/07/Int.

Tym samym w obrocie prawnym pozostaje postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy z dnia 18.09.2007 r. Nr US I/415-12/2007, uznające za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Skarżącego w złożonym wniosku z dnia 21.06.2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY