Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. "A" z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.04.2006 r., Nr PDII/423/1/31/06/RP stwierdzające prawidłowość stanowiska Strony przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2006 r., w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu osiągniętego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia z uwagi na to, iż stanowisko Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione w Postanowieniu Nr PDII/423/1/31/06/RP z dnia 28.04.2006 r. jest prawidłowe.

sygnatura: PD III 423/181/06

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-07-17

słowa kluczowe:pomoc publiczna

Spółka "A" w piśmie z dnia 31.01.2006 r. wniosła o potwierdzenie, iż prowadząc działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskanego przed dniem 1 stycznia 2000 r. oraz nie będąc przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze motoryzacyjnym, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Skorzystanie z pomocy publicznej uzależnione jest m. inn. od spełnienia przez Podatnika warunku nie bycia przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze motoryzacyjnym, a zatem Podatnik domaga się od organu podatkowego I instancji rozstrzygnięcia że nie jest przedsiębiorcą działającym w branży motoryzacyjnej.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu udzielił Spółce z o. o. "A" wyczerpującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wskazując, iż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Przepisem wykonawczym do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dotyczącym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest rozporządzenie Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie legnickiej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 219, poz. 2217 z późn. zm.), które określają m. inn. dopuszczają wielkość pomocy publicznej dla przedsiębiorców działających na jej obszarze. Przepis ten dotyczy podmiotów, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie od dnia 1 stycznia 2001 r. Sytuację pozostałych przedsiębiorców ? m. inn. Spółki "A", która funkcjonuje zgodnie z zezwoleniem wydanym w 1999 roku została określona w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej wynosi:

  1. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym ? 30 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r,
  2. dla przedsiębiorców prowadzących działalność poza sektorem motoryzacyjnym - 50 lub 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 roku, z tym że współczynnik 75 % dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie zezwolenia wydanego do dnia 31 grudnia 1999 r, a współczynnik 50 % - od dnia 1 stycznia 2000 roku.

Organ podatkowy I instancji w postanowieniu powołał również definicję przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym, zawartą w art. 5 ust. 2 cyt. powyżej ustawy, zgodnie z którym uważa się za ww. przedsiębiorcę:

1) prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:
a) silników spalinowych, ze spalaniem wewnętrznym, a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach mechanicznych określonych w lit. b-d,
b)samochodów osobowych,
c) pozostałych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób,
d) pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozów towarów,
e) nadwozi pojazdów mechanicznych z wyłączeniem przyczep i naczep.
2) będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem, że:
a) działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczny wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz
b) przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

- przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a-d, produkowane, składane lub montowane przez dostawcę komponentów i dostarczane przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

Zatem, jeżeli Spółka otrzymała zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz nie spełnia warunków pozwalających na zaliczenie jej do przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego, maksymalny dopuszczalny limit zwolnienia jej dochodów od podatku wyniesie 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Jednocześnie Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu poinformował Podatnika, że nie posiada kompetencji do określania, czy Spółka "A" ? w myśl przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych ? jest przedsiębiorcą działającym poza sektorem motoryzacyjnym. Zbadanie tych okoliczności byłoby bowiem równoznaczne z ustalaniem stanu faktycznego, do czego organy upoważnione są jedynie podczas postępowania podatkowego. Zatem określenie, czy Spółka i w jakiej wysokości korzysta z pomocy publicznej należy do samego Podatnika.

W zażaleniu z dnia 15 maja 2006 r. Spółka zarzuca naruszenie:

  • art. 14 § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej polegające na nieudzielaniu interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w części dotyczącej określenia, czy Spółka jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze motoryzacyjnym,
  • art. 217 § 1 pkt 5 i § 2 w związku z art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie postanowienia, w którym zachodzi rozbieżność między treścią rozstrzygnięcia a treścią uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Podatnik wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej kwalifikacji Spółki jako dostawcy komponentów dla przedsiębiorców działających w sektorze motoryzacyjnym i wykluczenie Spółki "A" z przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym.

Po zapoznaniu się z całością materiałów sprawy objętej treścią zarzutów zażalenia - Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, jak poniżej:

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego postanowieniem udzielił wyczerpującej interpretacji przepisów prawa na tle stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika.

Jednakże wniosek Podatnika z dnia 31.01.2006 r. zawiera żądanie nie tylko dokonania interpretacji przepisów prawa podatkowego, ale również wniosek o stwierdzenie, że Spółka "A" nie jest przedsiębiorcą działającym w sektorze motoryzacyjnym co uprawnia ją do skorzystania z pomocy publicznej, której wielkość powinna wynosić 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. A zatem wniosek Spółki jest wnioskiem o dokonanie zaszeregowania do sektora gospodarki ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą uprawniającą do skorzystania z pomocy publicznej.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, w ocenie organu podatkowego II instancji, na wniosek podatnika dokonał wyczerpującej oceny stanowiska Podatnika co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w konkretnym przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, podając podstawę prawną, oraz warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego przepisami. Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny jest traktowany jako hipotetyczny i ocena czy Spółka spełnia warunki określone przepisem i czy ma prawo do skorzystania z pomocy publicznej należy do Podatnika. Organy podatkowe dopiero w trakcie postępowania podatkowego dokonują badania całokształtu sytuacji prawnej i faktycznej Podatnika. Zatem udzielając interpretacji organ podatkowy I instancji udziela wyjaśnienia stosowania przepisów podatkowych na podstawie przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego a w trakcie postępowania podatkowego organ sam ustala stan faktyczny. Zatem spełnienie żądania Podatnika i określenie w drodze postanowienia jego statusu jest równoznaczne ze stanowieniem prawa, co wykracza poza kompetencje organów podatkowych.

Zarzut zawarty w odwołaniu, że zachodzi rozbieżność pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a treścią uzasadnienia faktycznego i prawnego, jest nieuzasadniony. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego zaskarżonym postanowieniem dokonał interpretacji prawa podatkowego, powołał podstawę prawną oraz przedstawił warunki uprawniające do skorzystania z pomocy publicznej. Sama ocena czy Spółka spełnia te warunki należy do Podatnika. Na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa brak jest możliwości dokonywania jakichkolwiek rozstrzygnięć

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY