Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

refakturowanie kosztów zakupu paliwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

sygnatura: IPPP3/443-27/08-2/SM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:paliwo, refakturowanie, zakres opodatkowania

Wniosek ORD-IN: [ 543 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2008 r. (data wpływu 07.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku opodatkowania w przypadku refakturowania kosztów paliwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku opodatkowania w przypadku refakturowania kosztów paliwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca chce korzystać z wynajmowanego sprzętu budowlanego. Problem dotyczy rozliczania paliwa do pracy wynajmowanych maszyn. W umowie najmu Wnioskodawca chce umieścić następujący zapis: ,,Najemca (Wnioskodawca) z tytułu korzystania ze sprzętu budowlanego będącego przedmiotem niniejszej umowy, będzie opłacał czynsz, w którym skalkulowane są koszty amortyzacji, ubezpieczenia oraz paliwa. Najemca na zlecenie Wynajmującego będzie refakturował koszt zakupionego przez siebie paliwa przeznaczonego do pracy urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  1. Czy tak refakturowana sprzedaż paliw silnikowych w tym przypadku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku refakturowania paliw silnikowych, zdaniem Spółki, obrót ten nie będzie również podlegał, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Sprzedaż paliwa do wynajmowanego przez Spółkę sprzętu budowlanego stanowi podobny przypadek, jak refakturowanie usług za gaz, energię czy telefony, pod warunkiem wyraźnego zapisu w umowie sposobu rozliczania, bez dodatkowych marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku Nr 2 do ww. ustawy.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają:

  1. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
  2. wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;
  3. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
  4. eksport i import wyrobów akcyzowych;
  5. nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 4 ust. 5).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż w związku z korzystaniem przez Spółkę z wynajmowanego sprzętu budowlanego będzie ona dokonywać refakturowania na rzecz Wynajmującego kosztów zakupu paliwa. Przyjąć zatem należy, że podatek akcyzowy od zakupionego przez Spółkę paliwa został zadeklarowany w prawidłowej wysokości i zapłacony (w myśl ww. art. 4 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a więc do odprowadzenia podatku jest obowiązany producent paliw silnikowych). Uwzględniając powyższe, dalszy obrót tym wyrobem przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż z przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż podatek ten ma charakter jednokrotnego opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odpowiedź na pierwsze pytanie zawarte w przedmiotowym wniosku (w zakresie zapisów w umowie, dotyczących przedmiotowego refakturowania) będzie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY