Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Możliwość dokonania na podst. art. 89a korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

sygnatura: ITPP1/443-917/08/KM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:dług, korekta podatku, wierzytelności nieściągalne, zmniejszenie podatku należnego

Wniosek ORD-IN: [ 1683 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 3, 17 i 18 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pismami z dnia 3, 17 i 18 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (określone we wniosku jako stan faktyczny).

Wnioskodawca w 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał na podstawie faktur VAT sprzedaży towarów spółce z o.o., która nie uregulowała należności. Wnioskodawca wystosował wezwania do zapłaty i zagroził skierowaniem sprawy do sądu, na co spółka zgłosiła wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. W związku z faktem, iż upadłość ogłoszono w 2008 r., a postępowanie upadłościowe jest w toku, Wnioskodawca chciałby odzyskać część ,,z utraconej kwoty" w postaci zwrotu zapłaconego podatku VAT. Z informacji uzyskanych od syndyka masy upadłości po sporządzeniu spisu majątku i zobowiązań wynika, iż najprawdopodobniej zostanie zaspokojona tylko ,,pierwsza grupa wierzycieli", natomiast wierzytelność Wnioskodawcy została zaliczona do kategorii trzeciej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 grudnia 2008 r. wskazano, iż przedmiotowa wierzytelność nie została odpisana jako nieściągalna, istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zostanie odpisana po uzyskaniu od syndyka oświadczenia w trakcie trwania postępowania upadłościowego o braku możliwości zaspokojenia wierzytelności z powodu braku środków w masie upadłości.

Natomiast z uwagi na zmianę od dnia 1 grudnia 2008 r. stanu prawnego dotyczącego art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, przedstawione w przedmiotowym wniosku zdarzenie przyszłe uzupełniono o następujące informacje. Faktury na dostawy towarów wystawione były pomiędzy 18 stycznia a 25 maja 2006 r. na rzecz podatnika czynnego, wobec którego nie toczyło się postępowanie upadłościowe, wierzytelności były wykazane w deklaracjach VAT-7 i nie zostały zbyte, a wierzyciel i dłużnik pozostaną (na dzień dokonania korekty) zarejestrowani jako podatnicy czynni. Ponadto wskazano, odnosząc się do art. 89a ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, iż w dniu 15 grudnia 2008 r. zostało wysłane ,,zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego od nieopłaconych należności", którego potwierdzenie zostanie otrzymane z prawdopodobną datą odbioru 17 grudnia 2008 r., a należność w ciągu następnych 14 dni prawdopodobnie nie zostanie zapłacona. Pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem nie występują powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2-4 ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ograniczone do zapytania podanego w uzupełnieniu z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tj. dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego z tytułu transakcji opisanych we wniosku i uzupełnieniach...

Zdaniem Wnioskodawcy (zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 17 i 18 grudnia 2008 r.), powołującego się na art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. po spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 89a ust. 2 i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług można dokonać korekty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Natomiast nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (ust. 1a).

Na podstawie ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
  3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  4. wierzytelności nie zostały zbyte,
  5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
  6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z ust. 3 wskazanego artykułu korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

Z przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotowe wierzytelności - dotyczące dostaw towarów na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika, wobec którego nie toczyło się postępowanie upadłościowe - powstały w 2006 r. (między 18 stycznia a 25 maja) i zostały wykazane w deklaracji jako obrót, od którego zadeklarowano podatek należny. Od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelności nie upłynęły zatem 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. W stosunku do dłużnika ogłoszono upadłość, jednak na dzień dokonania korekty pozostanie czynnym podatnikiem. Ponadto zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy w dniu 15 grudnia 2008 r. zostało wysłane ,,zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego od nieopłaconych należności", którego potwierdzenie zostanie otrzymane z prawdopodobną datą odbioru 17 grudnia 2008 r., a należność w ciągu następnych 14 dni prawdopodobnie nie zostanie zapłacona. Ponadto pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem nie występują powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2-4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, skoro zostaną spełnione warunki określone w cyt. przepisie, do końca 2008 r. (tj. z upływem 2 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione faktury dokumentujące przedmiotowe wierzytelności) możliwa jest korekta podatku należnego od tych wierzytelności na podstawie przepisu art. 89a ustawy o podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY