Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Przychody z operacji finansowych powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia i tym samym powinny być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop? Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z umową SWAP powinny stanowić koszty działalności strefowej i być brane pod uwagę przy kalkulowaniu dochodu zwolnionego z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 w części dotyczącej transakcji SWAP)?

sygnatura: IBPBI/2/423-1229/08/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-31

słowa kluczowe:kontrakt terminowy, koszt, przychód, specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienia przedmiotowe

Wniosek ORD-IN: [ 1514 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia przychodów uzyskanych z tytułu zawarcia kontraktu terminowego SWAP do przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a także wydatków ponoszonych w związku z umową SWAP do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej na terenie tej strefy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 w części dotyczącej transakcji SWAP)- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia przychodów uzyskanych z tytułu zawarcia kontraktu terminowego SWAP do przychodów z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a także wydatków ponoszonych w związku z umową SWAP do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej na terenie tej strefy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 w części dotyczącej transakcji SWAP).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Spółka prowadzi, na podstawie udzielonego jej zezwolenia, działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: Strefa). Zezwolenie obejmuje m.in. produkcję wyrobów z drewna, papieru, wyrobów chemicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcję mebli, działalność poligraficzną i publikacyjną, badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, a także zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych oraz produkcję uzupełniającą niezbędną do realizacji zakresu wymienionej powyżej działalności podstawowej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka osiąga m.in. następujące przychody:

I grupa , na którą składają się:

  1. wypłaty otrzymywane przez Spółkę za bezszkodowość w ubezpieczeniu (chodzi o ubezpieczenie należności od kontrahentów - obejmujące wyłącznie klientów i faktury związane z produktami wyprodukowanymi w Strefie);
  2. kwoty wypłacane na rzecz Spółki przez pracowników za zniszczone mienie i zwrot kosztów szkoleń specjalistycznych sfinansowanych przez pracodawcę na podstawie umowy z pracownikiem określającej warunki finansowania i ewentualnego zwrotu kosztów (kwoty są wypłacane przez pracowników, zatrudnionych w zakładzie produkcyjnym działającym na terenie Strefy, zniszczone mienie było wykorzystywane w działalności produkcyjnej wykonywanej na podstawie Zezwolenia);
  3. kary umowne i odszkodowania otrzymywane przez Spółkę od dostawców (należne w przypadku opóźnienia w dostawie towarów oraz świadczeniu usług oraz z tytułu niewłaściwego wywiązania się z umów (reklamacje jakościowe), które wykorzystywane są w celu wykonywania działalności strefowej).

II grupa określona poniżej:

1. wynagrodzenia uzyskiwane przez Spółkę za terminową wpłatę podatku (wynagrodzenia te dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych; Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania podatku).

III grupa określona poniżej: 1. odsetki od lokat bankowych overnight otrzymywane przez Spółkę w związku z lokowaniem na okres nocy środków pieniężnych uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną na terenie Strefy, wyprodukowane wyroby sprzedaje, a należności z tego tytułu wpłacane są przez odbiorców na rachunki bankowe. Środki pieniężne uzyskane od kontrahentów wykorzystywane są następnie w celu regulowania zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W celu uzyskania lepszych wyników ekonomicznych Spółka lokuje posiadane środki na lokatach overnight. Lokaty te w żaden sposób nie ograniczają dostępności środków pieniężnych dla Spółki, gdyż operacja przelania środków pieniężnych na rachunek lokaty overnight następuje każdego dnia wieczorem po zakończeniu rozliczeń bieżących, a ich zwrot na rachunek bieżący (wraz z odsetkami) następnego dnia rano przed rozpoczęciem operacji bieżących. W praktyce, więc lokaty overnight nie różnią się w znaczący sposób (z wyjątkiem stopy oprocentowania) od rachunków bieżących.

2. przychody uzyskane z tytułu zawarcia kontraktu terminowego SWAP, zabezpieczającego ryzyko zmiany stóp procentowych w związku z faktem zaciągnięcia kredytu w walutach obcych (EUR).

Spółka zaciągnęła kredyt bankowy w EURO w celu m.in. refinansowania uprzednio zaciągniętego kredytu, który został wykorzystany na cele inwestycyjne (tj. zakup/wytworzenie środków trwałych wykorzystywanych w działalności strefowej). Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od warunków na rynkach finansowych. Kredyt spłacany będzie do roku 2014. W związku z dużą zmiennością na rynkach finansowych, ryzykiem zmian stóp procentowych w okresie spłaty kredytu oraz niepewnością co do tego jak wysokie będą koszty odsetek do zapłaty, Spółka zawarła z bankiem (innym niż kredytodawca) transakcję zabezpieczająca zmienną stopę procentową od tej części Kredytu, która została wykorzystana na refinansowanie poprzedniego kredytu zaciągniętego na cele inwestycyjne . SWAP polega na ,,zamianie" zmiennej stopy oprocentowania na stałą stopę oprocentowania.

Technicznie SWAP zabezpiecza ryzyko zmiennych stóp procentowych w ten sposób, że w okresie, kiedy stopy procentowe na rynkach finansowych rosną (stała stopa procentowa określona w umowie SWAP jest niższa niż zmienna stopa procentowa wynikająca z umowy Kredytu), Spółka otrzymuje od banku rekompensatę za zwiększone koszty obsługi Kredytu w wysokości powyższej różnicy - stanowiącą dla Spółki przychód. Natomiast w okresach, kiedy stopy procentowe maleją (stała stopa procentowa określona w umowie SWAP jest wyższa od stopy procentowej wynikającej z umowy Kredytu), Spółka płaci wynagrodzenie na rzecz banku (w wysokości tej różnicy), które stanowi dla Spółki dodatkowy koszt obok odsetek zapłaconych na rzecz banku udzielającego kredyt.

Zabezpieczenie takie pozwala na wyeliminowanie ryzyka oraz niepewności co do wysokości kosztów finansowych jakie Spółka będzie musiała ponieść w ciągu lat spłaty kredytu. Dzięki transakcji terminowej SWAP powyższe koszty są znane i pozwalają na kalkulowanie innych parametrów prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Przychody z operacji finansowych powinny być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia i tym samym powinny być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop... Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z umową SWAP powinny stanowić koszty działalności strefowej i być brane pod uwagę przy kalkulowaniu dochodu zwolnionego z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 w części dotyczącej transakcji SWAP)...

Zdaniem Spółki przychody uzyskiwane m.in. w wyniku operacji finansowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych , ponieważ przychody te są generowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia. Pozostają one w ścisłym związku z podstawowym zakresem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy (tj. głównie produkcją), w związku z czym powinny być kwalifikowane jako działalność pomocnicza niezbędna do realizowania działalności głównej.

Wolny od pdop jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia. Zwolnienie dotyczy także dochodów związanych z działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji podstawowego zakresu działalności. Zakres działalności pomocniczej nie jest zdefiniowany w Zezwoleniu, dlatego też Spółka uważa, że należy go interpretować jako wszelkie działania/zdarzenia, które pozostają w związku z działalnością podstawową lub są jej wynikiem.

W związku z powyższą kwalifikacją, koszty ponoszone przez Spółkę w związku z umową SWAP, powinny stanowić koszty działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia.

Przychody związane z transakcją terminową SWAP jako przychody strefowe powinny korzystać ze zwolnienia z pdop, ponieważ transakcja SWAP zabezpiecza stopy procentowe części Kredytu wykorzystanej na refinansowanie innego kredytu bankowego wykorzystanego na cele inwestycyjne w Strefie. W praktyce, więc Spółka otrzymuje rekompensatę z tego tytułu, że zapłaciła odsetki do banku według stopy wyższej niż określona w umowie SWAP. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów w oparciu o podobne stany faktyczne jak ten, który ma miejsce w przypadku Spółki: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 sierpnia 2008 r. IP-PB3-423-921/08-2/KB, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 sierpnia 2008 r. IBPB3/423-362/08/MO (KAN-4610/5/08).

Analogicznie, więc kwoty płacone przez Spółkę w związku z umową SWAP powinny być kwalifikowane jako koszty działalności strefowej.

Ponieważ płatności związane z umową SWAP są ściśle powiązane z odsetkami płaconymi od Kredytu, przyjęcie odmiennej interpretacji (tj. że płatności otrzymywane przez Spółkę w związku z umową SWAP stanowią przychody opodatkowane i ponoszone przez nią koszty stanowią koszty działalności podlegającej opodatkowaniu według zasad ogólnych), mogłoby prowadzić do wniosku, że również odsetki od Kredytu powinny stanowić koszty działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym, ponieważ niektóre przychody z operacji finansowych mogą być elementem działalności prowadzonej przez Spółkę na podstawie Zezwolenia na terenie Strefy, dochód Spółki uzyskany na ich podstawie może być rozpoznany jako dochód generowany dzięki działalności strefowej i jako taki objęty zwolnieniem z pdop, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Również koszty ponoszone przez Spółkę w związku z umową SWAP, powinny stanowić koszty działalności strefowej.

Całokształt przedstawionej we wniosku argumentacji jest również potwierdzony poprzez sposób zredagowania przepisów updop dotyczących zwolnienia z podatku dochodów uzyskiwanych z działalności strefowej. Art. 17 ust. 1 pkt 34 stanowi, że zwolnione z pdop są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Natomiast art. 17 ust. 4 updop wskazuje, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Przytoczone regulacje nie wprowadzają ograniczenia zwolnienia jedynie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy, lecz wskazują, że zwolnieniem objęte są dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia. Ustawodawca nie sprecyzował, bowiem jakie rodzaje działalności gospodarczej uprawniają do skorzystania ze zwolnienia oraz co więcej, jakie rodzaje przychodów podlegają zwolnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY