Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie co jest przychodem i kosztem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie organizacji wyjazdów do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii?

sygnatura: DG/423-141/07

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

data: 2007-09-28

słowa kluczowe:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jednym z przedmiotów działalności jest sprzedaż kursów językowych. Realizacja odbywa się w następujący sposób: potencjalny klient ustala z jakiej oferty Spółki chciałby skorzystać, następnie Spółka zamawia wybrany kurs językowy na podstawie zawartej wcześniej umowy agencyjnej. Spółka zawiera z klientem umowę, w świetle której klient powierza Spółce organizację wyjazdu do szkoły językowej. Angielska szkoła, którą klient wybrał wystawia fakturę Spółce wskazując jednocześnie osobę korzystającą z usługi edukacyjnej oferowanej przez tą szkołę. Jeżeli w ramach usługi edukacyjnej nauki języka wybrana szkoła nie oferuje zakwaterowania lub wyżywienia, to Spółka nabywa te usługi dla klienta odrębnie od innego podmiotu z Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo na zlecenie kursanta po zawarciu aneksu do umowy Spółka nabywa usługi ubezpieczeniowe lub transportowe lub pośredniczy w nabyciu tych usług na rzecz kursanta. Spółka nabywa bilety lotnicze oraz polisy ubezpieczeniowe nabywane.

W przypadku gdy zawierany jest aneks do umowy i Spółka nabywa usługi ubezpieczeniowe lub transportowe dla kursanta wystawiana jest faktura dla uczestnika kursu za realizację całego zlecenia, w tym nabycia biletów, polisy ubezpieczeniowej oraz prowizji Spółki.

W przypadku gdy Spółka jedynie pośredniczy w nabywaniu usług transportowych i ubezpieczenia wysokość przekazywanych środków płatniczych przez klienta dla Spółki obejmuje oprócz kwot wystawionych na fakturze także wartość biletu lotniczego lub polisy ubezpieczeniowej, a faktura obejmuje jedynie usługę pośrednictwa.

W świetle powyższego stanu faktycznego Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie co jest przychodem i kosztem w związku z prowadzoną działalnością w dwóch powyżej opisanych rodzajach usług.

Na tle takich okoliczności faktycznych Spółka sformułowała stanowisko, że w sytuacji gdy Spółka zawiera aneks do umowy i nabywa usługi transportu i ubezpieczenia to zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze Spółka działając na podstawie umowy agencyjnej rozlicza transakcję obciążając uczestników kursów wszystkimi należnościami służącymi realizacji kursu. Otrzymane pieniądze Spółka zalicza do przychodów, a poczynione na rzecz zorganizowania kursów wydatki (zakwaterowania, transfery) zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym kwalifikowanie wydatków do kategorii kosztów znajduje umocowanie w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast w sytuacji, gdy Spółka jedynie pośredniczy w nabywaniu usług transportu czy ubezpieczenia to zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka do przychodów podatkowych nie zalicza cen biletów lotniczych oraz polis ubezpieczeniowych, a tylko kwotę wynikającą z faktury za wykonaną usługę pośrednictwa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe oraz stosownie do art. 1 ust. 3 za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Na podstawie art. 12 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższego przepisu wynika ogólna zasada, że przychodami osoby prowadzącej działalność gospodarczą są przychody należne, które mogą być pomniejszone o udzielone bonifikaty i skonta. Natomiast, jeżeli podatnik nie zaliczył określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a następnie został on zwrócony, to nie powstaje z tego tytułu przychód.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Skoro nie obniżono podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, to nie ma podstaw do zaliczania otrzymanego zwrotu wydatku do przychodów.

Z ustawowej definicji kosztu wynika, że aby dany wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy powinien spełniać następujące przesłanki:

  • zostać poniesiony przez podatnika, który zamierza odliczyć go od swojego przychodu,
  • pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie być wymieniony w katalogu wyłączeń określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe oznacza, że wszystkie wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodu, o ile pozostaną w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) o rachunkowości podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Z kolei art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, a podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej ,,dowodami źródłowymi".

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

  • określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny,
  • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych,
  • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
  • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
  • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której przyjęto składniki aktywów,
  • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za wskazania.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości Spółka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze na podstawie prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych, którymi w tym przypadku są faktury.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ stwierdza, iż przychodem podatkowym Spółki będą kwoty wynikające z dokumentów księgowych (np. faktur) jako kwoty należne od klienta nabywającego produkt Spółki.

Zakupione przez Spółkę wydatki związane z zakupem kursów językowych, wyżywienia, zakwaterowania, usługi transportowej i ubezpieczeniowej spełniają warunki podatkowego zaliczenia ich w ciężar kosztów uzyskania przychodu, ponieważ są bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem.

Natomiast koszty zakupu np. biletów lotniczych lub polis ubezpieczeniowych na rzecz kursanta, w których Spółka tylko pośredniczy i nie jest bezpośrednim ich nabywcą nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, a zwrot kosztów ich nabycia dokonany przez kursanta nie będzie stanowić przychodów Spółki. W takim przypadku przychodem Spółki będzie należna prowizja za usługę pośrednictwa.

Reasumując Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że przychodami Spółki będą kwoty należne wynikające z prawidłowo sporządzonych dokumentów księgowych - faktur wystawianych przez Spółkę na rzecz klienta. Kosztami uzyskania przychodów będą wydatki związane z dokonywaniem zakupu poszczególnych elementów sprzedawanych usług. Zakup np. biletów lotniczych lub polis ubezpieczeniowych na rzecz kursanta, w których Spółka tylko pośredniczy i nie jest bezpośrednim ich nabywcą nie podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu, a zwrot kosztów ich nabycia dokonany przez kursanta nie będzie stanowić przychodów Spółki. W takim przypadku przychodem Spółki będzie należna prowizja za usługę pośrednictwa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY