Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, a właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, oraz kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali. Z tego tytułu na rzecz wspólnoty zobowiązani są do uiszczania zaliczek w celu pokrycia kosztów utrzymania i dokonania niezbędnych remontów.W oparciu o powyższe Wspólnota uznaje, iż środki przekazane na jej konto (czyli wspólne konto wszystkich jej członków) nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej i należy je traktować jako dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

sygnatura: PB3/423-35/07

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

data: 2007-09-26

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik wpłynął wniosek o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa została powołana aktem notarialnym w 2005 r. po zakończeniu inwestycji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,...". W związku z planowanym postawieniem Spółdzielni w stan likwidacji, dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej ,,..." (wkładów budowlanych), z którego wynika, że pozostało do zwrotu byłym członkom Spółdzielni (a obecnie członkom Wspólnoty) kwota 178.337,34 zł. Właściciele stosownie do posiadanych udziałów w nieruchomości podjęli uchwałę oraz udzielili pełnomocnictw Zarządowi Wspólnoty do podpisania cesji praw i przyjęcia powyższych środków na konto Wspólnoty z przeznaczeniem na gospodarkę zasobem mieszkaniowym, a w szczególności na pokrycie kosztów koniecznych remontów, niezbędnych do wykonania w 2007 r.

W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, a właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, oraz kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali. Z tego tytułu na rzecz wspólnoty zobowiązani są do uiszczania zaliczek w celu pokrycia kosztów utrzymania i dokonania niezbędnych remontów.

W oparciu o powyższe Wspólnota uznaje, iż środki przekazane na jej konto (czyli wspólne konto wszystkich jej członków) nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej i należy je traktować jako dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik informuje, iż pojęcie zasobów mieszkaniowych zostało szeroko omówione w piśmie Ministra Finansów z dnia 22.12.2006 r. nr DD6-8213-438/WK/06/339/391. W oparciu o treść tegoż pisma przez zasoby mieszkaniowe o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) należy rozumieć: 1.budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy , piwnice, komórki, garaże, 2.pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych tj: budynki (pomieszczenia administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe, 3.urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie, itp.), budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z wyżej wymienionym budowlami, obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie wolny od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będą podlegały dochody z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

W oparciu o treść pisma Jednostki tutejszy Organ podatkowy stwierdza, iż ponieważ lokale mieszkalne bezsprzecznie stanowią zasób mieszkaniowy, dochód w kwocie 178.337,34 zł powstały po ostatecznym rozliczeniu inwestycji (wkładów budowlanych) przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,...", przekazany następnie powstałej Wspólnocie Mieszkaniowej - zaliczyć należy do dochodów, które zwolnione będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi (zgodnie z uchwałą członków w/w Wspólnoty dochód ten przeznaczony ma być na gospodarkę zasobem mieszkaniowym, a w szczególności na pokrycie koniecznych remontów).

W związku z powyższym tut. Organ podatkowy uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2007 r. w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego w/w dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY