Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania faktury opłaty wstępnej (wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego) w jej pełnej wysokości, czy też należy ją zaliczać do kosztów uzyskania przychodów sukcesywnie (np. co miesiąc), w wielkości proporcjonalnej do długości okresu, na który została zawarta umowa leasingowa? (Czy czynsz inicjalny jest kosztem dotyczącym całej umowy leasingu,czy też jest to koszt związany z czynnością jednorazową?).

sygnatura: PD/423-2/07

autor: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

data: 2007-09-20

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm ), w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 217, poz. 1590 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku oznaczonym datą 28 czerwca 2007 r. dotyczące momentu ujęcia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej. UZASADNIENIE Dnia 29 czerwca 2007 r, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej, Podlaskiej wpłynął wniosek Spółki oznaczony datą 28 czerwca 2007 r. zawierający żądanie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący zagadnienia przedstawionego w niżej przedstawionym pytaniu. Pytanie: Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania faktury opłaty wstępnej (wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego) w jej pełnej wysokości, czy też należy ją zaliczać do, kosztów uzyskania przychodów sukcesywnie (np. co miesiąc), w wielkości proporcjonalnej do długości okresu, na który została zawarta umowa leasingowa? (Czy czynsz inicjalny jest kosztem dotyczącym całej umowy leasingu,czy też jest to koszt związany z czynnością jednorazową?) Stanowisko Wnioskodawcy:Z oceny Strony wynika, że wstępna opłata leasingowa winna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do upływu okresu na który umowa leasingowa została zawarta. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednie związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie) dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie w poszczególnych latach podatkowych.

Stan faktyczny: z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że 27 marca 2007 r. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy (rodzaj 741, roczna stawka amortyzacyjna 20%).Postanowienia przedmiotowej umowy są zgodne z warunkami określonymi w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Umowa została zawarta na 4 lata, opłata wstępna wynosi 16,2% wartości początkowej pojazdu, natomiast opłata końcowa (wykup pojazdu) 1,0% tej wartości i 47 płatnych miesięcznie opłat okresowych w wysokości 2,05% wartości początkowej. Wymienione opłaty stanowią łącznie ponad 113% wartości początkowej użytkowanego samochodu.

Zagadnienia związane z opodatkowaniem stron umów leasingu zostały uregulowane w rozdziale 4a ( art. 17a - 17l) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie również przepisy art. 15 ust. 4d i 4e wymienionej ustawy.

Stosownie do przepisu art. 17b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki: 1)została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz 2)suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli umowa zawarta przez Spółkę spełnia łącznie obydwa warunki zawarte w wyżej cytowanych przepisach prawa podatkowego, które regulują w sposób wyraźny opodatkowanie stron umowy leasingu, prawo do zastosowania zasady określonej w wymienionym art. 17b ust.1 zależy jedynie od tego czy firma leasingowa nie korzysta ze zwolnień określonych w art. 17b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.W przypadku gdy firma leasingowa z wymienionych zwolnień nie korzysta, leasingobiorca ma prawo ujęcia do kosztów uzyskania przychodu wydatków wykazanych w umowie leasingu łącznie z opłatą wstępną w pełnej kwocie.Opłata wstępna mieści się bowiem w sumie opłat leasingowych. Jest elementem umowy i nie jest wyodrębnioną z opłat leasingowych płatnością za świadczenia dodatkowe. Jest zatem kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego.

Moment zaliczenia poniesionej opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którymi koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wstępna opłata leasingowa warunkuje uzyskanie przychodu, ponieważ bez niej strona nie mogłaby leasingować środka trwałego w celu wykorzystywania go do prowadzonej działalności gospodarczej.Jest ona kosztem, którego nie można powiązać z określonymi przychodami osiąganymi przez przedsiębiorcę, gdyż jest uiszczana zazwyczaj jednorazowo przy podpisywaniu umowy leasingowej, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Opłata wstępna pomimo, że ponoszona jest jednorazowo, dotyczy całego okresu umowy leasingu. W związku z tym, że poniesiony koszt opłaty wstępnej dotyczy całego okresu umowy leasingu, powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego w takiej części, w jakiej go dotyczy, a jeżeli nie jest możliwe określenie jaka część opłaty wstępnej dotyczy danego roku podatkowego, to stanowi ona koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Przyjmując zatem, że umowa leasingu spełnia wymogi art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiot leasingu służy prowadzonej działalności gospodarczej, wydatek jest prawidłowo udokumentowany, wstępną opłatę leasingową (czynsz inicjalny) dotyczącą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu zawartą na czas oznaczony, należy rozliczać proporcjonalnie do długości trwania tej umowy .

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji, w podanym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika. Wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY