Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zwraca się z zapytaniem czy zawarte umowy z przedstawicielami handlowymi może zaliczając do przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczać na podstawie wystawionych przez przedstawicieli faktur VAT?

sygnatura: PDII/415/62/1/07

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-20

słowa kluczowe:

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca br. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczania świadczonych przez przedstawicieli usług jako przychody z działalności gospodarczej na podstawie wystawianych przez nich faktur VAT, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca br. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem 1.07.2007 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu przed zmiana, a zatem właściwym w sprawie jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zakupu oraz sprzedaży na kraj i zagranicę grzejników wraz z akcesoriami. W celu pozyskania kontrahentów Spółka nawiązała współpracę z przedstawicielami handlowymi na terenie całej Polski. Przedstawiciele handlowi prowadzą własne przedsiębiorstwa i zlecone przez Spółkę czynności wykonują w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W ramach zawartej umowy o przedstawicielstwie handlowym przedstawiciel ma za zadanie wyszukiwać w ramach wyznaczonego rejonu terytorialnego nowych kontrahentów zainteresowanych zakupem oferowanych przez Spółkę grzejników i akcesoriów. Przedstawiciel handlowy samodzielnie organizuje swoją pracę, sam podejmuje decyzje dotyczące terminów i miejsca spotkań z klientami, itp. Spółka nie wyznacza, ani nie kontroluje przedstawicieli handlowych w zakresie czasu pracy i miejsca. W podpisanych umowach zawarto zapis, iż przedstawiciel ma prawo przez 26 dni w roku nie świadczyć usług na rzecz Spółki. Za każdy dzień nieświadczenia usług przedstawiciel ma pomniejszone wynagrodzenie o stałą, ustaloną z góry kwotę. Dni przerwy niewykorzystane w danym roku przepadają. W celu prawidłowej realizacji umowy przedstawiciel dostaje do dyspozycji następujące narzędzia pracy: samochód, telefon komórkowy, noteebook. Koszty bieżącej eksploatacji ww. ruchomości ponosi przedstawiciel. W zawartych umowach umieszczono także zastrzeżenie, iż pozostawione do dyspozycji przedstawiciela ruchomości mogą być używane tylko i wyłącznie do realizacji zadań określonych w umowie. Za swoją pracę przedstawiciel otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie i zmienne wynagrodzenie, które jest uzależnione od wartości sprzedaży lub wartości zrealizowanych projektów budowlanych z uwzględnieniem produktów spółki. Wynagrodzenie wypłacane jest po wystawieniu przez przedstawiciela faktury VAT. Odpowiedzialność wobec klientów za sprzedany i dostarczony produkt ponosi Spółka. Spółka zwraca się z zapytaniem czy zawarte umowy z przedstawicielami handlowymi może zaliczając do przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczać na podstawie wystawionych przez przedstawicieli faktur VAT? Zdaniem Spółki realizacja usług pośrednictwa handlowego kwalifikuje się jako działalność gospodarcza osób fizycznych, która podlega rozliczaniu na podstawie faktur VAT wystawianych przez przedstawicieli handlowych. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, co następuje: Art. 5 a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że jeżeli w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Równocześnie, na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Z powyższych przepisów wynika, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie są uznawane czynności, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w punktach 1-3 powołanego wyżej art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedstawiciele Spółki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach o przedstawicielstwie wykonują czynności będące jej przedmiotem w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym, ponosząc ryzyko ekonomiczne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania wśród klientów proponowanym asortymentem towarów Spółki. Nie są one wykonywane pod kierownictwem /zleceniodawcy/ Spólki. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku świadczenia usług przez przedstawicieli na rzecz Spółki, nie zostały spełnione łącznie trzy warunki określone w art. 5b ww. ustawy, zatem przychody przedstawicieli handlowych Spółki będą zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Reasumując zdaniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stanowisko Spółki, dotyczące rozliczania świadczonych przez przedstawicieli usług jako przychodów z działalności gospodarczej na podstawie wystawianych faktury VAT, jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY