Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy obowiązku sporządzania informacji IFT-2/IFT-2R w przypadku wypłaty na rzecz niemieckich podmiotów należności z tytułów innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

sygnatura: PD II 423/1/210/07/RJ

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-20

słowa kluczowe:

UZASADNIENIE

W dniu 29.06.2007 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismami z dnia 24.07.2007 r. I z dnia 11.09.2007 r. uzupełniono przedmiotowy wniosek.

Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a §4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed 01.07.2007 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym we wniosku Podatnik prowadzi działalność w zakresie napraw gwarancyjnych oraz serwisu technicznego telefonów komórkowych i ich akcesoriów. Spółka otrzymuje na podstawie zawartej umowy, zlecenia naprawy m. in. od firmy będącej jednocześnie udziałowcem wnioskodawcy (Sp. z o. o. z siedzibą w Niemczech). W ramach zawartej umowy Podatnik wysyła do Niemiec swoich pracowników na nieodpłatne szkolenia w zakresie technologii wykonywanych napraw. Spółka polska pokrywa jedynie koszty zakwaterowania, hoteli, przejazdów pracowników i inne związane z tymi szkoleniami wydatki, przy czym faktury wystawiane przez dostawców i usługodawców niemieckich są wystawiane bezpośrednio na Podatnika. Oprócz umowy w powyższym zakresie Podatnik (licencjobiorca) zawarł także z ww. firmą (licencjodawcą), w dniu 26.01.2007 r. umowę na użytkowanie programu komputerowego ,,śledzącego" proces całej usługi naprawy i serwisu telefonów, w związku z czym płaci na rzecz podmiotu niemieckiego należności licencyjne. Ponadto wnioskodawca zamierza wynajmować od spółki niemieckiej wózek widłowy, za co będzie płacić wynajmującemu (podmiot niemiecki) określone w umowie najmu wynagrodzenie.

Podatnik pyta czy w sytuacji braku obowiązku poboru podatku u źródła tj. w przypadku wypłaty na rzecz niemieckich podmiotów należności z tytułów innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ciąży na nim obowiązek sporządzania informacji IFT-2/IFT-2R?

W opinii Spółki, w takim przypadku nie ma ona obowiązku sporządzania informacji IFT-2/IFT-2R.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 26 ust. 3d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, przesłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-2/IFT-2R). Przy czym powyższe informacje, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku.

Istotnym jest więc czy świadczenia na rzecz podmiotów zagranicznych są objęte zakresem obowiązywania art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skoro zatem jak wskazuje Spółka, należności które wypłaca dotyczą tytułów nie wymienionych w art. 21 to Spółka nie ma obowiązku składania informacji IFT-2, IFT-2R.

Tak więc stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku, należy uznać za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY