Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w sytuacji opisanej przez Spółkę pierwszy rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się w drugiej połowie 2006 roku zakończy się 31.12.2007 roku?

sygnatura: PD/423-31/07

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

data: 2007-09-19

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.07.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.08.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot. roku podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Po analizie stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, że podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze złożonego wniosku wynika, że w dniu 27.12.2006 r. została zawarta umowa Spółki i z tym dniem powstała Spółka z o.o. w organizacji. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych założyciele Spółki postanowili, że jej pierwszy rok podatkowy rozpocznie się w 2006 r., a zakończy 31 grudnia 2007 r.

W dniu 27 grudnia 2006 r. spółka z o.o. w organizacji rozpoczęła działalność.

W dniu 29.12.2006 r. podatnik złożył zawiadomienie o wyborze roku podatkowego z którego wynika, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy trwać będzie od dnia rozpoczęcia tj. 27 grudnia 2006 r. do 31.12.2007 r.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się w roku 2006 i zakończy się 31.12.2007 r.

Art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Kwestię określenia pierwszego roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 8 ust. 2, oraz art. 8 ust. 2a cyt. wyżej ustawy.

Art. 8 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 2a tej ustawy stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, ze jeżeli podatnik podejmuje działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybiera rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, wówczas pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym rozpoczęto działalność.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Mając na uwadze powyższe unormowania prawne oraz treść informacji zawartych we wniosku, należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w sprawie roku podatkowego jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja: - zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; - stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika / następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY