Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w stosunku do Spółki ma zastosowanie przepis art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji do 31 grudnia 2007 r. nie mają zastosowania przepisy art. 1 ustawy nowelizujące m. in. art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

sygnatura: PD/423-51/07

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

data: 2007-09-19

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.07.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.08.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot. zastosowania w stosunku do Spółki przepisów art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Po analizie stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, że podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze złożonego wniosku wynika, że w dniu 27.12.2006 r. została zawarta umowa Spółki i z tym dniem powstała Spółka z o.o. w organizacji. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych założyciele Spółki postanowili, że jej pierwszy rok podatkowy rozpocznie się w 2006 r., a zakończy 31 grudnia 2007 r.

W dniu 27 grudnia 2006 r. spółka z o.o. w organizacji rozpoczęła działalność.

Podatnik w dniu 29.12.2006 r. złożył do urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze roku podatkowego z którego wynika, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy trwać będzie od dnia rozpoczęcia tj. 27 grudnia 2006 r. do 31.12.2007 r.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w stosunku do Spółki ma zastosowanie przepis art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji do 31 grudnia 2007 r. nie mają zastosowania przepisy art. 1 ustawy nowelizujące m. in. art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 217, poz. 1589) zostały znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie od tego dnia, z pewnymi wyjątkami. Jednocześnie w myśl art. 2 ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu, stosują do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zatem w opisanej sytuacji, podatnik po dniu 1 stycznia 2007 r. w dalszym ciągu stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące do końca roku 2006.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak na wstępie.

Powyższa interpretacja: zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika / następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY