Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się m. innymi z zapytaniem czy wartość początkowa wchodzących w skład wnoszonego do spółki z o.o. ... w formie wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa ... Spółka z o.o., środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby przewidzianej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych ich amortyzacji winna być ustalona przez podatnika, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień wniesienia aportu z ograniczeniem górnej wysokości wartości początkowej, którą stanowi wartość rynkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

sygnatura: PD/423-52/07

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

data: 2007-09-19

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.07.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.08.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dot. wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych do spółki w postaci aportu stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Po analizie stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, że podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze złożonego wniosku wynika , że w dniu 27.12.2006 r. została zawarta umowa Spółki i z tym dniem powstała Spółka z o.o. w organizacji. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych założyciele Spółki postanowili, że jej pierwszy rok podatkowy rozpocznie się w 2006 r., a zakończy 31 grudnia 2007 r.

W dniu 27 grudnia 2006 r. spółka z o.o. w organizacji rozpoczęła działalność.

Podatnik w dniu 29.12.2006 r. złożył do urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze roku podatkowego z którego wynika, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy trwać będzie od dnia rozpoczęcia tj. 27 grudnia 2006 r. do 31.12.2007 r. .. Spółka z o.o. zamierza wnieść swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do ... Spółka z o.o.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wartość początkowa wchodzących w skład wnoszonego do spółki z o.o. ... w formie wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa ... Spółka z o.o., środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby przewidzianej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych ich amortyzacji winna być ustalona przez podatnika, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień wniesienia aportu z ograniczeniem górnej wysokości wartości początkowej, którą stanowi wartość rynkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. nr 54 z 2000 r. poz 654 ze zm.) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-4 uważa się: w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W opisanym stanie faktycznym Spółka powstała i rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego. Równocześnie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jeżeli zatem podatnik wybrał przedłużony rok podatkowy tj. rok podatkowy trwający od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność tj. od 27.12.2006 r. do 31.12.2007 r., wówczas stosuje w dalszym ciągu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące do końca 2006 r. (art. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. nr 217, poz. 1589).

Tak więc w opisanej sytuacji ustalenie przez Spółkę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w 2007 r. w wyniku aportu winno zostać dokonane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną z dniem 01.01.2007 r.

W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

Powyższa interpretacja: zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika / następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY