Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy otrzymana pomoc publiczna w postaci nabycia gruntów poniżej ceny rynkowej stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: PDII/423/1/259/07

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-18

słowa kluczowe:

W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych ustaw, wnioski o wydanie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem 1.07.2007 r., podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu przed zmianą, a zatem właściwym w sprawie jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny informuje, że prowadzi działalność, której przedmiotem jest produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku, obrazu oraz elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanych zezwoleń oraz umów określających warunki inwestycji. Jak wynika z wniosku Spółki podstawę prawną przyznania pomocy regionalnej dla Spółki w postaci nabycia nieruchomości związanej z inwestycją za cenę niższą od jej wartości rynkowej stanowi projekt inwestycyjny, na który składa się między innymi Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SpółkęXXX.Ponadto, wartość udzielonej pomocy publicznej związanej z nabyciem gruntów określono w przedwstępnych umowach sprzedaży nieruchomości, jako różnicę pomiędzy wartością rynkową nieruchomości i ceną za jaką Spółka nabyła nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy otrzymana pomoc publiczna w postaci nabycia gruntów poniżej ceny rynkowej stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Spółki, wartość częściowo odpłatnego świadczenia stanowiącego różnicę pomiędzy wartością rynkową a ceną nabycia nieruchomości gruntowej nie powinna stanowić jej przychodów. Podatnik przedstawiając stan faktyczny podkreśla, iż nieruchomość została nabyta na preferencyjnych warunkach od rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wskazując jednocześnie, że Agencje rządowe zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmioty, od których otrzymana pomoc publiczna nie jest uznawana za przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto, Spółka podkreśla, iż preferencyjne warunki nabycia gruntów zostały zapisane w umowach inwestycyjnych oraz określone jako,,pomoc publiczna" w umowie warunkowej sprzedaży nieruchomości gruntowej, a zatem powyższe skutkuje wyłączeniem świadczenia z przychodów podatnika. Oceniając stanowisko Spółki, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że jest ono prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka spełnia warunki określone w powyższym przepisie, ponieważ nabyła prawo własności nieruchomości gruntowej poniżej jej wartości rynkowej od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach uchwalonego przez Radę Ministrów programu wieloletniego. A zatem różnica pomiędzy ceną nabycia nieruchomości gruntowej a jej wartością rynkową nie stanowi przychodu Spółki na mocy art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY