Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

sygnatura: 1473/974/KDO/423/78/07/ES

autor: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2007-09-17

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z czerwca 2007r.. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej sprawie:

Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z czerwca 2007r. XXX Sp. z o.o., wystąpiła do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny

Spółka prowadząc działalność w zakresie głównie detalicznej sprzedaży samochodów osobowych i usług z tym związanych organizuje akcje promocyjne mające na celu maksymalizację sprzedaży - reklamę. W trakcie akcji promocyjnej serwowane są między innymi posiłki z własnej restauracji niedawno uruchomionej przy salonie YY w Warszawie. Spółka ma wątpliwość czy wydatki takie mogą być uznane za wydatki będące kosztem reklamy w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

Firma XXX Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie ponosi koszty związane z promocją własnych towarów, mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu towarów, co w konsekwencji sprzyja zwiększeniu sprzedaży w firmie. Akcje promocyjne spółka organizuje we własnej siedzibie, wcześniej rozpowszechniając informacje na ten temat w różny sposób (ulotki, foldery reklamowe itp.). Często w trakcie pokazu serwowane są posiłki, przekąski z własnej restauracji dla potencjalnych klientów - stanowiące integralną część imprezy promocyjnej.

Zapytanie spółki na podstawie treści wniosku.

Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

Stanowisko Spółki

Naszym zdaniem po 01.01.2007r. koszty promocji, zarówno ulotki reklamowe, foldery jak i koszty posiłków ponoszone podczas spotkań promocyjnych można zaliczyćw całości do kosztów uzyskania przychodu jako koszty związane z bieżącą działalnością spółki. Spółka stoi na stanowisku, iż wydatki te są niewątpliwie związane z działalnością gospodarczą spółki i w perspektywie zakładają uzyskanie przychodu bezpośrednio wpływając na jego wysokość. Wobec czego koszty posiłków dla klientów należy traktować łącznie z innymi kosztami (ulotki, foldery) jako koszty reklamy, które w całości zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów. Nie można poniesionych kosztów promocji (w tym związanych z poczęstunkiem klientów) uznać za koszty wyłącznie reprezentacji, które wiążą się z okazałością i wytwornością i po 01.01.2007r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Spółka uważa, że w kosztach uzyskania przychodu można rozliczyć standardowy poczęstunek podczas akcji promocyjnej, która ma jednoznacznie charakter reklamowy. Tak wynika również z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 21 grudnia 2004r. (PB I-1/4150-8/04/AS) dotyczącej smakołyków serwowanych podczas tzw. dni otwartych. Izba stwierdziła, że oferowanie (częstowanie) zwiedzającym w trakcie akcji promocyjnych napojów, owoców, słodyczy jak również zorganizowanie gorącego bufetu stanowi jeden z elementów reklamy, której celem jest zachęta do odwiedzania stoiska organizowanego przez daną firmę, zainteresowanie oferowanymi produktami a w konsekwencji doprowadzenie do zawarcia stosownych umów kupna - sprzedaży. Wydatki na zakup przysmaków są więc kosztem bez ograniczeń.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika we wniosku oraz obowiązujący stan prawny Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowegow Radomiu stwierdza co następuje.

Ustawową definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007r. t.j. po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1

Z wyżej wymienionych przepisów wynika więc, że aby podatnik mógł określony wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną działalnością, ale przede wszystkim to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego w roku podatkowym przychodu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na reprezentację, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.

Od 01.01.2007 r. w związku ze zmianą przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 wydatki na reklamę stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają ani legalnej definicji reprezentacji ani reklamy. Tym samym należy posługiwać się pojęciem reprezentacji i reklamy w znaczeniu nadanym przez słownik języka polskiego lub unormowaniami zawartymi w przepisach szczególnych.

Słownikowa definicja pojęcia ,,reprezentacja" oznacza, uzewnętrzniony wysoki standard życia związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową; okazałość, wytworność (Słownik Współczesnego Języka Polskiego - Wilga, Warszawa 1996). Podobny pogląd podziela sądownictwo sądów administracyjnych. Zgodnie z nim, pojęcie reprezentacji odnosi się do dobrego reprezentowania firmy, które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, sposobie podejmowania interesantów, kontrahentów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06.05.1998 r. sygn. akt S.A./Sz 1412/97). Pojęcie ,,reklama" również nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak już wspomniano wobec braku legalnej definicji reklamy, należy wziąć pod uwagę definicję słownikową, jak również przepisy szczególne. Pojęcie ,,reklama" oznacza rozpowszechnianie informacji o towarach, zaletach, wartościach, miejscach i możliwości nabycia, chwalenia kogoś. (M. Szymczak Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa, 1989 r.).

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu odnosząc powyższe do stanu faktycznego w niniejszej sprawie zauważa, że wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji nie mają charakteru ,,reprezentacji". Nie mają bowiem na celu wykazania szczególnej okazałości czy wytworności Spółki. Mają one charakter reklamowy, którego celem jest zachęcenie potencjalnych klientów do udziału w akcji promocyjnej i do zakupu towarów co w konsekwencji sprzyja zwiększeniu sprzedaży w firmie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotkii foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując postanowiono jak w sentencji.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY